اداره دانش آموختگان
1398/2/23 دوشنبه
فراغت از تحصیل

.

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته (با میانگین کل حداقل 12 )، کارشناسی ارشد (با میانگین کل حداقل 14) و دکترای تخصصی (با میانگین کل حداقل 16 ) را طبق برنامه مصوب و بر اساس آیین نامه آموزشی مقطع مربوطه گذرانده باشد، دانش آموخته آن دوره شناخته می شود.
تاریخ فراغت از تحصیل بر اساس تاریخ ثبت آخرین نمره قطعی درس دانشجو در سیستم جامع آموزشی می باشد.
تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در شیوه پژوهشی، تاریخ صورتجلسه دفاع از پایان نامه و در مقطع دکتری، تاریخ صورتجلسه دفاع از رساله می باشد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر