اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
گواهی اشتغال به تحصیل

.

  •  هيچ گونه گواهي اشتغال به تحصيل به دانش پذير دوره ي فراگير و يا فاقدين معافيت تحصيلي صادر نمي گيرد.
  •   خروج از كشور دانشجوي مشمول فقط با تكميل گواهي اشتغال به تحصيل مختص دانشجويان مشمول با ذكر تاريخ رفت و برگشت ، امكان پذير است.
 
  •   هر دانشجو در هر نيم سال فقط يك بار در صورت ثبت نام ، مجاز به خروج از كشور است
 
  •    براي سفرهاي زيارتي پس از تكميل فرم خروج از كشور مشمولين، به نيروي انتظامي استان مراجعه شود
 
  •  براي سفرهاي غير زيارتي(( علمي))  ؛ پس از تكميل فرم خروج از كشور با مدرك اثبات تقاضا ، به سازمان مركزي مراجعه و سپس به وزارت علوم براي تاييد مراجعه شود
 
  • دانشجوي مقطع دكتري  براي فرصت مطالعاتي ؛ پس از تكميل فرم خروج ازكشور لازم است نسبت ارائه وثيقه و سپردن تعهد كتبي به اداره كل خدمات آموزشي و دفتر حقوقي سازمان مركزي مراجعه نمايد.

 
امتیاز دهی