اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
لغو انصراف

.

الف)- با تقاضاي انصراف از تحصيل دانشجو پس از سپري شدن يك ماه از تاريخ تقاضا ؛ انصراف قطعي و در سيستم اعمال خواهد شد و براساس ماده 35 آئين نامه آموزشي حق ادامه تحصيل در آن رشته را نخواهند داشت.

 ب)- امكان لغو انصراف دانشجوي مشمول فقط در موردي كه براي اخذ معافيت پزشكي ملزم به انصراف است ؛ ميسر مي باشد.

ج)- دانشجوي مشمول شاغل به تحصيل برابر مقررات نظام وظيفه، نمي تواند همزمان با استفاده از معافيت تحصيلي متقاضي دريافت معافيت پزشكي شوند و طبق ضوابط ناجا در صورت واجد شرايط بودن براي اخذ معافيت مذكور بايستي از تحصيل انصراف داده و معافيت تحصيلي آنان لغو گردد.

د)-  واجدين شرايط ( دريافت معافيت پزشكي) مي توانند با ارائه ي درخواست كتبي به اداره آموزش مركز،ضمن ثبت وتأييد آن توسط مركز، با تكميل نمونه فرم مربوطه ( درخواست مساعدت براي اخذ معافيت پزشكي ) از تحصيل انصراف دهند.

 ه)- دانشجويي كه جهت دريافت كارت معافيت پزشكي انصراف مي دهد مي تواند پس از ارائه تصوير برابر با اصل كارت  معافيت دائم پزشكي به مركز آموزش محل تحصيل خود ؛ درخواست ارسال مدارك توسط آن مركز جهت لغو انصراف و طرح در كميسيون موارد خاص دانشگاه بنمايد

تذكر: صدور مجوز لغو انصراف و يا بازگشت به تحصيل براساس آخرين وضعيت و پيشرفت تحصيلي مناسب متقاضي خواهد بود .

مدارك مورد نياز جهت لغو انصراف:
 
1)-   فرم درخواست مساعدت براي اخذ معافيت پزشكي تكميل شده در زمان انصراف

2)- تصوير برابر با اصل نامه معرفي  به حوزه وظيفه و تصوير فرم انصراف و درخواست لغو انصراف

3) – تصوير برابر با اصل كارت معافيت دائم پزشكي

4) – فرم خلاصه وضعيت تحصيلي دانشجو با تاييد مركز و درخواست مركز


 
امتیاز دهی