اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
بازگشت به تحصیل

.

نكاتي كه در بخش بازگشت به تحصيل بايستي مد نظر دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي قرار گيرد:

الف- دانشجوي اخراجي پس از لغو معافيت و معرفي  به ناجا  با  ارائه گواهي اشتغال به خدمت مي تواند  مطابق مفاد آئين نامه آموزشي دانشگاه ؛ در حين خدمت سربازي يا پس از آن تا سقف مجاز تعيين شده در هر مقطع تحصيلي با مجوز كميسيون  موارد خاص دانشگاه به تحصيل خود ادامه دهد.

ب- صدور مجوز بازگشت به تحصيل براساس وضعيت و پيشرفت تحصيلي دانشجو ميسر خواهد بود.

شرايط  درخواست :

1-  امكان تكميل سقف دوره با توجه به سنوات وجود داشته باشد.       

2-  امكان احراز حداقل ميانگين كل مطابق آيين نامه را داشته باشد

3-  اصلاح ميزان تحصيلات در كارت پايان يا معافيت از خدمت فردي كه شرايط دريافت آن را ، با توجه ميزان تحصيلات مندرج در فرم لغو معافيت ارسالي از مراكز آموزشي به ناجا؛  ندارد ؛ توسط دانشجو ي متقاضي بازگشت به تحصيل .

مداركي كه براي صدور مجوز بازگشت به تحصيل دانشجويان معرفي شده به حوزه ي نظام وظيفه ضروري است عبارتند از:

   

1-  گواهی اشتغال به خدمت يا معافيت (كفالت يا پزشكي)،

2-  فرم خلاصه وضعيت تحصيلي

3-  تصوير نامه معرفي دانشجو از سوي مركز به دايره وظيفه عمومي (نامه اخراجي ) و درخواست متقاضي


 
امتیاز دهی