اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
عدم مراجعه و شرایط لغو عدم مراجعه

.

    
عدم مراجعه و لغو عدم مراجعه

1- با عنايت به ماده 4 از بخش2و3 آيين نامه آموزشي عدم مراجعه ي دانشجو به منزله ي انصراف از تحصيل محسوب مي گردد و دانشجو حق ثبت نام ندارد .

2- لغو عدم مراجعه دانشجوي مشمول در اولين نيم سال تحصيلي ( بدون ثبت نام اوليه)           

مواجه با غيبت سربازي و يا به دليل عدم ارائه ي مدرك مشخص كننده ي نظام وظيفه در زمان ثبت نام ، پس از ارائه ي گواهي اشتغال به خدمت با كمسييون بررسي موارد خاص دانشگاه است.

3- لغو عدم مراجعه ي دانشجوي مشمول ، پس از شروع به تحصيل و  استفاده از معافيت تحصيلي تا 2 نيم سال قبل از ا تمام سنوات مجاز تحصيل به عهد ه ي شوراي آموزشي استان است .

4- در صورت عدم مراجعه بيش از 2 نيم سال درمقطع كارشناسي (با عنايت به مفاد تبصره ي 1 ماده ي 31 آيين نامه كارشناسي)    و عدم مراجعه بيش از يك نيم سال  درمقطع كارشناسي ارشد (با عنايت به مفاد همين بند در آيين نامه كارشناسي ارشد) ،  دانشجو اخراج و به ناجا معرفي مي شود.


5- صدور مجوز لغو عدم مراجعه ي دانشجوي معرفي شده به ناجا ، پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه به عهده ي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه  است.


شرایط لغو عدم مراجعه
    
 
1- دانشجوي مشمول عدم مراجعه كه يك بار لغو عدم مراجعه شده است براي بار دوم نمي تواند درخواست لغو عدم مراجعه دهد و برابر ضوابط لغو معافيت شده و به ناجا معرفي مي شود .

2- دانشجو با توجه به تعداد واحدهاي  باقي مانده امكان تكميل سقف دوره را داشته باشد.

3- امكان كسب حداقل ميانگين كل براي فراغت از تحصيل ، با توجه به تعداد واحدهاي باقي مانده مقدور باشد.
4- لغو عدم مراجعه ،بدون حذف دروس مردودي در كارنامه كلي امكان پذير است .
 
امتیاز دهی