اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
انتقال و تغییر رشته

.

  •   انتقال و تغيير رشته دانشجو از ساير دانشگاه ها به دانشگاه پيام نور تنها از طريق سازمان مركزي انجام مي شود

  •   ماده 16 آيين نامه ي اجرايي معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه ي عمومي بايد رعايت شده باشد

  •   سنوات مجاز تحصيل دانشجوي انتقالي يا تغيير رشته از بدو ورود به آموزش عالي (( دانشگاه اوليه)) محاسبه مي گردد

 

  •  هرگونه شركت مجدد در آزمون سراسري به منظور تغيير رشته با مجوز سازمان وظيفه ي عمومي ميسر خواهد بود ، در اين صورت ثبت نام متقاضي در دانشگاه بعدي (( پس از قبولي در آزمون)) درصورتي امكان پذير است كه از معافيت صادر شده اوليه بيش از چهار نيم سال نگذشته باشد .


 
امتیاز دهی