اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
معافیت

.

معافیت تحصیلی
الف - درخواست معافيت تحصيلي براساس ضوابط مندرج در دفترچه هاي راهنماي آزمون سراسري و پذيرش دانشپذير دوره فراگيردر بخش مربوط به مقررات وظيفه ي عمومي براي مشمولان پذيرفته شده مرد و فاقد غيبت انجام مي پذيرد.
تذكر1: پذيرفته شده مشمول پس از ثبت نام در اولين نيم سال تحصيلي بايستي پي گير درخواست معافيت تحصيلي خود از اداره آموزش مركز محل تحصيل خود باشند.

ب- براي پذيرفته شدگان دوره فراگير از نيم سال تبديل وضعيت به دانشجويي در صور ت نداشتن غيبت  نظام وظيفه در خواست معافيت تحصيلي انجام مي شود.

ج- براي دانشجويان انتقالي از ساير دانشگاهها به دليل ابطال معافيت تحصيلي صادر شده در دانشگاه اوليه، توسط اداره آموزش مركز محل تحصيل درخواست ادامه و برقراري معافيت تحصيلي خواهد شد و دانشجوي انتقالي مي بايست موضوع را پس از انتقال به دانشگاه پيام نور، از اداره آموزش مركز آموزشي خود پيگيري  نمايند.

د- دارندگان معافيت تحصيلي درحوزه هاي علميه ي معتبر ( در صورت تاييد شوراي مديريت حوزه ي علميه قم) كه قصد ادامه  تحصيل در يك رشته ديگر در دانشگاه پيام نور را دارند با ارائه يك نسخه از همان معافيت تحصيلي مي توانند تحصيل كنند و نيازي به درخواست معافيت تحصيلي مجدد ندارند.

هـ- مشمولان اعزامي شاغل به خدمت كمتر از يك سال در نيروي هاي انتظامي و نظامي با ارائه ي گواهي اشتغال به خدمت مبني بر عدم غيبت اوليه ؛ مي توانند از خدمت وظيفه ترخيص شوند.


معافیت کفالت

معافیت پزشکی

 
امتیاز دهی