اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
پذیرش و ثبت نام

.

شرايط پذيرش و ثبت نام

1- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه دفترچه ي اعزام به خدمت آنان ممهور به مهر غيبت نشده است و همچنان مهلت اعزام دارند ، با رعايت ساير مقررات بلامانع بودهو پس از ثبت نام نسبت به اخذ معافيت تحصيلي اقدام لازم به عمل آيد .

تذكر1:  اينگونه مشمولان در صورت تمايل مي توانند برابر ضوابط ، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه ي عمومي داشته باشند .

2- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه دفترچه ي اعزام به خدمت آنان ممهور به مهر غيبت شده است و همچنان مهلت اعزام  دارند مجاز نبوده ، بلكه پس از اعزام به خدمت مقدس سربازي در مهلت معين و با ارائه گواهي اشتغال به خدمت ، درخواست آنان جهت ثبت نام و ادامه تحصيل ( با توجه به عدم مراجعه محسوب شدن ) به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ارجاع شود.

تذكر2: پس از موافقت كميسيون مزبور، افراد فوق الذكر مي توانند مطابق تبصره 6 ماده يك از بخش دوم آئين نامه آموزشي دانشگاه ادامه تحصيل دهند .

3- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه با مهر غيبت به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شدند با ارائه گواهي اشتغال به خدمت  مطابق تبصره ي6 ماده ي يك از آيئن نامه ي مذكور بلامانع است .

تذكر3 : براي مشمولان بند هاي 2و3 فوق ، درخواست معافيت تحصيلي برابر ضوابط انجام نمي پذيرد .

  شرايط اختصاصي دانشپذيري دوره هاي فراگير

الف- براساس آئين نامه اجرايي دوره هاي فراگير، دانشپذير در دوره ي دانشپذيري به هيچ عنوان از مزاياي معافيت تحصيلي بهره مند نمي شوند. زيرا معافيت تحصيلي برابر ضوابط نظام وظيفه، فقط به دانشجو تعلق مي گيرد.
 بنابراين هر داوطلب شركت در دوره ي دانشپذيري، در صورت مشموليت در طول دوره ي مذكور، موظف است در  موعد  مقرر از طرف نظام وظيفه، با معرفي خود به دواير وظيفه ي عمومي، مبادرت به اخذ دفترچه ي آماده به  خدمت و در صورت داشتن دفترچه، نسبت به اعزام به خدمت مقدس سربازي اقدام نمايد.
بديهي است پس از اعلام نتايج و قبولي در آزمون پايان دوره دانشپذيري و پس از تبديل وضعيت به دانشجويي مطابق تقويم ثبت نام اعلامي از سوي دانشگاه، در صورت واجد شرايط بودن يكي از بندهاي مربوط به مدارك پذيرش و ثبت نام ، مي تواند در صورت تمايل از معافيت تحصيلي برخوردار شود.

 ب- ديپلمه هاي نظام قديم و يا دارندگان مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد كه همچنان در طول دوره دانشپذيري به  سن مشموليت نرسيده اند و مهلت دريافت دفترچه آماده به خدمت دارند، مي توانند در دوره دانشجويي ثبت نام  نمايند.

مدارك پذيرش و ثبت نام مقطع كارشناسي

1- كارت پايان خدمت .
2-كارت معافيت عفو رهبري ، كفالت يا پزشكي دايم و يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم كامپيوتري .
3-كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن.
4- متولدين سال 1354 و قبل از آن با ارائه كارت معافيت عفو رهبري .
5- متولديني كه در سال پذيرش به سن 19 سالگي مي رسند - با ارائه مدرك پيش دانشگاهي كمتر از يك سال
6-دارندگان دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار.

تذكر 1: اين دسته از داوطلبان موظفند در موعد مقرر در دفترچه ، به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شوند و پس از قبولي در آزمون  سراسري يا دانشپذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي ) به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام در صورت تمايل تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند .

تذكر 2: متولديني كه موفق به دريافت دفترچه اعزام به خدمت نشده اند و متقاضي ثبت نام و شركت در دوره ي دانشپذيري هستند  مي توانند با تكميل فرم هاي مربوطه از طريق دفاتر پستي نسبت به اخذ دفترچه ي اعزام به خدمت  اقدام نموده و با ارائه ي تصوير برابر با اصل رسيد مربوط و دادن تعهد كتبي مبني بر «ارائه ي تصوير برابر با اصل دفترچه اعزام به خدمت پس از دريافت آن به اداره آموزش مركز» جهت درج در پرونده ، در دوره مذكور شركت نمايند . بديهي است اين دسته از داوطلبان موظفند در موعد مقرر  مندرج در  دفترچه ، به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شوند و پس از قبولي در آزمون دانشپذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام ) مي توانند تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند

7- مشمولان اعزامي شاغل به خدمت در نيروي هاي نظامي و انتظامي با ارائه گواهي اشتغال به خدمت .

تذكر : اينگونه داوطلبان در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام به خدمت ، پس از قبولي در آزمون دانشپذيري ، برابر ضوابط دانشگاه فقط  مي توانند  با هماهنگي و موافقت يگان محل خدمت ، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه ي عمومي داشته باشند .

8- مشمولان فوق ديپلم و بالاتر با داشتن ، تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات  صادره به دواير وظيفه ي عمومي .

تذكر1: اينگونه داوطلبان كه در رشته هاي غير گروه آموزشي پزشكي موفق به اتمام تحصيلات شدند و كمتر از 6 ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان سپري شده است و همچنان براي اخذ دفترچه يا اعزام به خدمت وظيفه مهلت دارند ، مي توانند با ارائه گواهي اعلام پايان تحصيلات و همچنين تعهد كتبي مبني بر تحويل تصوير برابر با اصل دفترچه اعزام به خدمت به اداره آموزش (واحد ثبت نام) جهت درج در پرونده ، در دوره مزبور شركت نمايند   بديهي است داوطلبان فوق موظفند در موعد مقرر برابر مقررات نظام وظيفه، مبادرت به اخذ دفترچه و در صورت داشتن دفترچه ،  نسبت به اعزام خود به خدمت وظيفه عمومي اقدام نمايند

تذكر2 : ادامه تحصيل اين دسته از داوطلبان در صورت پذيرفته شدن ( قبولي در آزمون دانشپذيري ) در رشته متناسب با نوع مدرك كارداني ( فوق ديپلم) در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره ي كارداني در دوره ي بالاتر به نحوي كه  حداكثر طول مدت تحصيل آنان از كارداني( فوق ديپلم) به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت  علوم، تحقيقات وفناوري در همان دوره ي تحصيلي باشد ، از نظر نظام وظيفه بلامانع بوده و در صورت تمايل مي توانند تقاضاي ترخيص از خدمت نمايند. صدور معافيت تحصيلي به اينگونه پذيرفته شدگان مطابق ضوابط و مقررات با موافقت نظام وظيفه امكانپذير خواهد بود .

9- دارندگان معافيت تحصيلي در ساير دانشگاهها و همچنين حوزه هاي علميه معتبر {در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه ي علميه قم }كه مشغول تحصيل بوده و قصد ادامه تحصيل در يك رشته ديگر دردانشگاه پيام نور را دارند با ارائه يك نسخه از همان معافيت تحصيلي .

10- متعهدين به خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با ارائه گواهي اشتغال مبني بر تعهد خدمت.


مدارك پذيرش و ثبت نام مقطع كارشناسي ارشد

1-  كارت پايان خدمت .

2- داشتن كارت معافيت كفالت يا پزشكي دايم و يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم كامپيوتري .

3- متولدين سالهاي 1354 و قبل از آن داراي مدرك تحصيلي كارشناسي با ارائه ي كارت معافيت

4- متولدين سال 1352 و قبل از آن داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد با ارائه ي كارت معافيت

5- متولدين سال 1350 و قبل از آن داراي مدرك تحصيلي دكتري تخصصي غير پزشكي با ارائه ي كارت معافيت

6- متولدين سال 1344 و قبل از آن داراي مدرك تحصيلي دكتري پزشكي و دامپزشكي با ارائه ي كارت معافيت

7- متولدين سال 1333 و قبل از آن .

8- دانش آموختگان رشته هاي گروه پزشكي و رشته دامپزشكي متولد سال 1331 و يا قبل از آن .

9- مشمولان ليسانس با داشتن تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به بخش هاي وظيفه عمومي 

تذكر:داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در فرجه ي شش ماهه بعد از فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي ضروري است . اين دسته از داوطلبان  در تاريخي كه توسط سازمان وظيفه ي عمومي نيروي انتظامي اعلام گرديده است مبادرت به اخذ دفترچه  آماده به خدمت و در صورت داشتن دفترچه، به خدمت وظيفه اعزام شوند .
 بديهي است در صورت پذيرفته شدن در آزمون دانشپذيري [ هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي ] به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط در هر مرحله اي از خدمت وظيفه ، در صورت تمايل براي آنها از مراجع ذي ربط تقاضاي ترخيص و معافيت تحصيلي خواهد شد .

10- مشمولان اعزامي شاغل به خدمت در نيروي هاي نظامي و انتظامي با ارائه گواهي اشتغال به خدمت .
تذكر : اينگونه داوطلبان در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام به خدمت ، پس از قبولي در آزمون دانشپذيري ، برابر ضوابط دانشگاه فقط مي توانند در صورت موافقت يگان محل خدمت ، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي داشته باشند .

11- دانش آموختگان دوره كارشناسي و يا كارشناسي ارشد متعهد خدمت سازمانها يا وزارتخانه ها كه در حين خدمت مي باشند با ارائه گواهي اشتغال مبني بر تعهد خدمت .

12- پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران با ارائه گواهي اشتغال از يگان مربوط 

13- دارندگان معافيت تحصيلي در ساير دانشگاهها و همچنين طلبه هاي دارنده مدرك كارشناسي حوزه هاي علميه معتبرمورد تأييد[ در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه علميه قم ] كه مشغول تحصيل بوده و قصد ادامه تحصيل در يك رشته ديگر در دانشگاه پيام نور را دارند با ارئه يك نسخه از همان معافيت تحصيلي .
تذكر : بديهي است هر موقع دانشگاهها و حوزه هاي علميه ، معافيت تحصيلي دانشجو و طلبه اي را خاتمه يافته اعلام نمايند ، مشمول  ديگر نمي تواند با عنوان دانشجو ، از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد و برابر مقررات بايستي به خدمت وظيفه اعزام شده و گواهي اشتغال به خدمت ارائه نمايد .


 
امتیاز دهی