اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی ( مدارک رسیدگی به وضعیت مشمولین)

.

1- دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت (زير پرچم سابق).

2- دارندگان كارت معافيت دائم.

3- دارندگان كارت معافيت موقت (كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرند اسير) در مدت اعتبار آن.

4- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل براساس كارت معافيت تحصيلي معتبر.

5- دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور.

6- دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه.

7- دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن.

8-  دارندگان كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده باشد.

9- دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، آموزشگاه فنون هواپيمائي موضوع مواد 6 و 7 و 8 و 9 قانون خدمت وظيفه عمومي.

 تبصره : رعايت موارد زير براي مشمولين بند ح الزامي است:

  •  ارائه گواهي مبني بر اشتغال به خدمت و يا انجام خدمت موضوع قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (ارائه گواهي فوق به دانش آموختگان رشته دامپزشكي از سازمان دامپزشكي از سازمان دامپزشكي دامپزشكي كشور) (موضوع ماده 6 قانون خدمت وظيفه عمومي)

  •  ارائه گواهي مبني بر انجام خدمت مقرر در قانون معافيت دانش آموختگان مراكز تربيت معلم از خدمت عمومي (موضوع  ماده 7 قانون خدمت وظيفه عمومي)

  •  ارائه گواهي مبني بر اخذ تعهدات لازم براي انجام خدمت در مورد داوطلبان شغل معلمي خلباني در آموزشگاه فنون  هواپيمايي و داوطلبان شغل تكنيسيني هواپيما (موضوع ماده 8 قانون خدمت وظيفه عمومي)

  •   ارائه گواهي دانشجويان دوره چهارساله آموزشي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي و شركت ملي نفت كش و سازمان  بنادر و كشتيراني مبني بر اخذ تعهدات لازم (موضوع ماده 9 قانون خدمت وظيفه عمومي)

 
امتیاز دهی