اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
امور محوله و وظایف اداره مشمولين و دانشجویان غیر ایرانی

.

الف).معافيت تحصيلي و ترخيص براي دانشجويان رسمي و فراگير (كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري)

1- شرايط عمومي        2- شرايط اختصاصي

ب) .ارائه  مجوز افزايش سنوات تحصيلي (پس از 12 نيمسال به دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي)

ج) .ارائه مجوز بازگشت به تحصيل داشجويان اخراجي (اتمام سنوات تحصيلي) و لغوعدم مراجعه پس معرفي به ناجا 


د) .ارائه مجوز لغو انصراف دانشجويان مشمول


و).خروج از كشور دانشجويان مشمول (استفاده كننده از معافيت تحصيلي )


هـ) امور مربوط به دانشجويان غير ايراني

1- انجام مكاتبات و هماهنگي هاي لازم با حوزه ي نظام وظيفه(( ناجا )) ، ستاد كل نيرو هاي مسلح براي صدورمعافيت تحصيلي و  ترخيص دانشجويان مشمول متقاضي

2-هماهنگي با ناجا و اخذ معافيت تحصيلي براي مراكز و واحدهاي آموزشي كه موفق به دريافت آن  نمي شوند

3- نظارت بر عملكرد درخواست معافيت تحصيلي از سوي مراكز براي دانشجويان

4- بررسي و نظارت بر ارائه مجوز يك يا دو نيم سال افزايش سنوات تحصيلي به دانشجويان مشمول استفاده كننده از  معافيت تحصيلي

5- بررسي و ارائه ي مجوز بازگشت به تحصيل دانشجويان اخراجي به دليل اتمام سنوات تحصيلي مجاز (( با ارائه كارت     پايان خدمت، معافيت يا گواهي اشتغال به خدمت )) پس از طرح در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

6- بررسي و ارائه ي مجوز لغو انصراف براي دانشجوياني كه ازمعافيت تحصيلي استفاده نموده و وضعيت خدمت وظيفه خود را با استفاده از انصراف ( صرفاَ براي اخذ معافيت پزشكي) مشخص مي نمايند ( با ارائه كارت معافيت پس از طرح در كميسيون موارد خاص)

7- صدور مجوز خروج ازكشور دانشجويان مشمول براساس گواهي اشتغال به تحصيل ارسالي از سوي مراكز به منظور سفرهاي علمي و غيرعلمي   

8- صدور و تاييدگواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان غير ايراني پس از ارائه گواهي صادره از مراكز آموزشي و ارسال به  اداره كل امور دانشجويان داخل به منظور اخذ  و تمديد رواديد تحصيلي

9- بررسي مدارك و صدور اعلام موافقت با پذيرش دانشجوي غير ايراني معرفي شده به صورت بورسيه از سوي اداره كل  اموردانشجويان داخل و هماهنگي هاي لازم با  اداره ذيربط

10- تهيه دستورالعمل هاي مرتبط با امور دانشجويان مشمول در زمينه هاي فوق


 
امتیاز دهی