اداره دانش آموختگان
1398/2/23 دوشنبه
صدور دانشنامه

.

1. دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلی، صرفا توسط اداره کل خدمات آموزشی و به امضای رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم آموزشی صادر می شود.

2. خلاصه پرونده های ارسالی به اداره کل خدمات آموزشی بایستی مطابق چک لیستهای مربوط به مدارک هر مقطع تحصیلی و پس از اسکن و بارگزاری مدارک در سیستم جامع آموزشی گلستان صورت گیرد.

3. پرونده دانش آموختگی اتباع غیر ایرانی به منظور منقضی نشدن تاریخ اعتبار مدارک اقامت بایستی در اسرع وقت، جهت صدور دانشنامه به اداره کل خدمات آموزشی ارسال گردد.

4. جهت تکمیل پرونده اتباع غیر ایرانی، علاوه بر کلیه مدارک لازم مطابق لیست مربوط به مقطع مربوطه، تصویر برابر با اصل گذرنامه، یا ویزای تحصیلی معتبر الزامی می باشد.

5. دانشنامه کلیه مقاطع تحصیلی، پس از صدور به نماینده استان محل تحصیل دانش آموختگان تحویل می شود.


 
امتیاز دهی