اداره دانش آموختگان
1398/2/23 دوشنبه
صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

.

1. صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات در مقطع کاردانی و کارشناسی، صرفا با استفاده از فرم های خام ارسالی از اداره کل خدمات آموزشی توسط مراکز و استانها میسر می باشد.
2. الصاق هولوگرام، ابطال تمبر و درج مهر برجسته در روی گواهینامه موقت پس از صدور و امضاء آن الزامی می باشد. 
3. گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع دکترا و دانش آموختگان مرکز همکاری های بین الملل راسا توسط اداره کل خدمات آموزشی صادر و به نماینده مرکز تحویل می شود.
4. تمامی گواهینامه های موقت صادره در اداره کل خدمات آموزشی (با توجه به بند 3 فوق)، پس از صدور به نماینده استان محل تحصیل دانش آموختگان تحویل می شود.

 


 
امتیاز دهی