اداره دانش آموختگان
1398/2/23 دوشنبه
دروس جبرانی

.


دروس جبرانی مقطع کارشناسی پیوسته

دانشجویی که در طول مدت مجاز تحصیل نتواند حد نصاب میانگین کل لازم را کسب نماید، می تواند جهت جبران میانگین در قالب سنوات مجاز تحصیلی حد اکثر تا 20 واحد از دروسی را که قبلا با نمره 99/11-10 گذرانده است، مجددا اخذ نماید. (این دروس شامل دروس عملی و درس هایی که نوع درس در سر فصل به عنوان دروس جبرانی و پیش دانشگاهی تعریف شده است نمی شود)


دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویی که در طول مدت مجاز تحصیل نتواند حد نصاب میانگین کل لازم را کسب نماید، می تواند جهت جبران میانگین در قالب سنوات مجاز تحصیلی حد اکثر تا 12 واحد از دروسی را که قبلا با نمره 99/13-12 کسب نموده است، مجددا اخذ نماید. (این دروس شامل دروس جایگزین پایان نامه و دروسی که نوع درس در سرفصل رشته، اضافی و جبرانی تعریف شده است، نمی شود.)

دروس جبرانی مقطع دکتری تخصصی

دانشجویی که در طول مدت مجاز تحصیل نتواند حد نصاب میانگین کل لازم را کسب نماید، می تواند جهت جبران میانگین در قالب سنوات مجاز تحصیلی تعدادی دروس را که قبلا با نمره 99/15-14 کسب نموده است، مجددا اخذ نماید. (این دروس شامل دروس جایگزین پایان نامه و دروسی که نوع درس در سرفصل رشته، اضافی و جبرانی تعریف شده است، نمی شود.)


 
امتیاز دهی