اداره دانش آموختگان
1398/2/23 دوشنبه
درس معرفی به استاد

.


 درس معرفی به استاد درمقطع کارشناسی پیوسته

در صورتی که برای فراغت از تحصیل دانشجوی کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته تنها دو درس نظری باقی مانده باشد، دانشجو می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد و در قالب سنوات مجاز تحصیلی اخذ نماید.

 درس معرفی به استاد درمقطع کارشناسی ارشد
در صورتی که برای فراغت از تحصیل دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد صرفا شیوه آموزشی، تنها یک درس نظری باقی مانده باشد، دانشجو می تواند آن درس را به صورت معرفی به استاد و در قالب سنوات مجاز تحصیلی اخذ نماید. در شیوه پژوهشی اخذ یک درس نظری باقیمانده به صورت معرفی به استاد قبل از انتخاب پایان نامه امکان‌پذیر می‌باشد.


 درس معرفی به استاد درمقطع دکتری تخصصی
در صورتی که برای دانشجوی مقطع دکترا برای تکمیل مرحله آموزشی تنها یک درس نظری باقی مانده باشد،  می‌تواند با تصویب مرکز و استان، در آزمون آن درس به صورت معرفی به استاد شرکت نماید.

 

 
امتیاز دهی