اداره پذیرش و ثبت نام
1398/8/11 شنبه
دستورالعمل معادلسازی (تطبیق واحد)

.

دستورالعمل معادلسازی (تطبیق واحد) دوره های کاردانی و کارشناسی

پذیرش واحدهای درسی بر اساس شرایط زیر صورت می گیرد. 
1- بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده در اولین فرصت ممکن بعد از پذیرش موظف به ارائه درخواست معادلسازی و ریزنمرات تأئید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد.
2- واحدهای درسی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و یا دانشگاههای غیر دولتی و غیر انتفاعی مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده شده باشد. 

2-1) مرجع تأئید واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی دفتر گسترش آموزش عالی است. 
تبصره : از مراکز تربیت معلم صرفاً دروس عمومی قابل پذیرش است. 
2-2 ) محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده قبلی با 80% (هشتاد درصد) محتوای واحدهای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد تشخیص آن بعهده گروه آموزشی مراکز استانی است. 
2-3 ) نمره های دانشجو در هر درس حداقل 10 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها، برای کلیه دانشگاه های مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
تبصره 1 : دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو و سطح سه، حوزه علمیه قم و مشهد با رعایت سایر مقررات برای مقطع کاردانی و کارشناسی قابل معادلسازی می باشد.
تبصره 2 : فقط دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد (جبرانی مقطع کارشناسی) برای دوره های کاردانی و کارشناسی قابل بررسی و معادلسازی می باشد.
تبصره 3 : تشخیص شمول مدارک دانشجویان خارج از کشور با یکی از بندهای (2-3 و 2-4) بر عهده اداره کل خدمات آموزشی می باشد.
2-4) دروس گذرانده شده در دوره های معادل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که بر اساس ضوابط آیین نامه دوره های معادل وزارتی می باشد با رعایت سایر مقررات قابل معادلسازی می باشد.
2-5 ) به ازای معادلسازی هر واحد درسی، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحد داده است اخذ خواهد شد.
2-6 ) تعداد واحد درس تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحد درسی رشته جدید باشد. 
2-7 ) کلیه نمرات درسهای تطبیقی در میانگین کل محاسبه می گردد. 
2-8) دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی (پیوسته) و فاقد مدرک پیش دانشگاهی (دانشجویان ترمی واحدی) هستند، هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادلسازی نمی باشد.
2-9) دانشجویان دانشگاه پیام نور چنانچه تغییر رشته بدهند کلیه دروس عمومی و نیز واحدهای مشترک که دارای عناوین، سرفصل تعداد واحد یکسان و کد درس مشترک باشد نیازی به تطبیق واحد نداشته و عیناً با همان نمره ردی و قبولی در کارنامه دانشجو باقی می ماند.

معادلسازی دروس مقاطع تحصیلات تکمیلی
معادلسازی دروس در مقطع کارشناسی ارشد برابر مقررات زیر انجام می پذیرد:
- سرفصل دروس گذرانده قبلی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی و تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد. 
- نمره درس گذرانده شده دانشجو اعم از دروس جبرانی و اصلی از سرفصل کارشناسی ارشد حداقل 14 باشد.
- مجموع تعداد واحدهای دروس اصلی و تخصصی قابل معادلسازی نباید از حداکثر 12 واحد مجموع تعداد واحدهای درسی رشته تحصیلی فعلی تجاوز کند. 
- در صورتی که تعداد واحد هر درس پذیرفته شده برای معادلسازی برابر یا بیشتر از تعداد واحد درس در رشته فعلی باشد، به تعداد واحد درس در رشته فعلی قابل معادلسازی می باشد.
- نمره درس های اصلی و اختیاری پذیرفته شده در میانگین کل دانشجو محاسبه می شود.
- در صورتی که نمره های دانشجو بر اساس معیاری غیر از معیار صفر تا 20 ثبت شده باشد، اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه (مطالب سرفصل جدید) تصمیم گیری خواهد کرد. 
- کلیه درس هایی که دانشجو قبلاً در دانشگاه پیام نور با حداقل نمره 12 در مقطع کارشناسی ارشد گذرانده است در صورت پذیرش مجدد در این دانشگاه قابل معادلسازی است. (رعایت سقف معادلسازی 12 واحد الزامی نیست)
- واحد درس پایان نامه قابل معادلسازی نیست. 
- دروس نیمسال دانشپذیری برای دانشجویان فراگیر قابل معادلسازی نمی باشد. 
- معادلسازی دروس در دوره کارشناسی ارشد مطابق با مصوبات شورا و با نظر گروه آموزشی پژوهشی استان امکانپذیر است. 

معادلسازی دروس دکتری تخصصی
1- معادلسازی دروس دوره دکتری برای دانشگاههای دولتی/ روزانه و پیام نور با نمره حداقل 16 و سایر دانشگاهها با نمره 18 می باشد.
2- دروس گذرانده شده در دانشگاههای مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل بررسی برای معادلسازی می باشد.
3- درس رساله دکتری قابل معادلسازی نمی باشد.
4- درخواست دانشجو پس از بررسی در مرکز آموزشی به همراه ریزنمرات جهت معادلسازی به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه ارسال می شود. 


 


 
امتیاز دهی