اداره پذیرش و ثبت نام
1398/8/11 شنبه
تغییررشته

.

الف) مقطع کارشناسی
دانشجوی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان مرکز/ واحد تغییر رشته یا گرایش دهد. 
1- وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان مرکز/ واحد
کمتر نبودن نمره علمی اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در مرکز/ واحد « در سال پذیرش » ، « سهمیه قبولی و گروه آزمایشی » 
 دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی و حداقل 12 واحد درسی « غیر دروس جبرانی » با معدل حداقل 12 را گذرانده باشد. 
امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده.
تغییر رشته گرایش فقط برای یکبار و در همان مقطع امکانپذیر است.
2- دانشجویان رشته هایی که با سوابق تحصیلی پذیرش شده یا فاقد نمره علمی اکتسابی می باشند می‌توانند با رعایت شرایط عمومی تغییر رشته با گذراندن حداقل 12 واحد از دروس سرفصل و معدل 12 در گروه آزمایشی خود تغییر رشته دهند.
3- دانشجویان لازم است درخواست خود را در مهلت مقرر (مطابق تقویم آموزشی) در سامانه آموزشی گلستان ثبت نمایند.
ب) تغییر رشته/ گرایش و شیوه آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ممنوع است.

 


 
امتیاز دهی