اداره پذیرش و ثبت نام
1398/8/11 شنبه
مهمان و مهمان دائم

.

مهمان و مهمان دائم در مقطع کارشناسی 
بر اساس آیین نامه آموزشی دانشگاه مصوب مورخ 20/12/1391 و با توجه به صدور مدارک یکسان انتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر منتفی است.
الف) مهمان (موقت) 
دانشجویان می توانند از اولین نیمسال با موافقت مرکز/ واحد مبداء و مقصد به صورت ترمی در سایر مراکز/ واحدهای دانشگاه به صورت مهمان تحصیل نمایند.
ب) مهمان دائم
مراکز/ واحدها در صورتیکه دانشجو واجد شرایط ذیل باشد نسبت به مهمان دائم دانشجو اقدام نمایند. 
1- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی، به طوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
2- بیماری خاص دانشجو به تأئید مراجع ذیصلاح
3- معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
4- تغییر محل اشتغال دانشجو/ ولی یا همسر وی به شهر دیگر با ارائه مستندات معتبر 
ج) شهریه مهمان دائم و موقت، مطابق بخشنامه های صادره از بخش مالی دریافت می شود.
د) دانشجویان متقاضی مهمان و مهمان دائم لازم است درخواست خود را در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی دانشگاه در بخش درخواست های سامانه آموزشی گلستان ثبت نمایند.


مهمان و مهمان دائم در مقطع کارشناسی ارشد
الف) مهمان کارشناسی ارشد
دانشجویی که پس از قبولی در دانشگاه به دلیل تغییر محل زندگی و اشتغال/ بیماری صعب العلاج و لاعلاج/ فوت سرپرست خانواده قادر به تحصیل در محل قبولی نمی باشد، می تواند با شرایط ذیل در یکی از مراکز مجری دانشگاه به صورت مهمان ادامه تحصیل دهد. 
1- مهمان شدن در اولین نیمسال و نیز درس پایان نامه امکانپذیر نمی باشد. 
2- دانشجو می تواند حداکثر نیمی از واحدهای درسی دوره را به صورت مهمان بگذراند. 
3- دانشجوی واجد شرایط می تواند درخواست مهمان شدن خود را در مهلت تعیین شده در سامانه آموزشی گلستان ثبت نماید.
ب) مهمان دائم در مقطع کارشناسی ارشد ممنوع می باشد.
ج) مهمان و مهمان دائم در مقطع دکتری تخصصی ممنوع می باشد.


 
امتیاز دهی