اداره پذیرش و ثبت نام
1398/8/18 شنبه
مرخصی تحصیلی

.

1- دانشجوی ایرانی و غیر مشمول می تواند در دوره های کارشناسی پیوسته از 6 نیمسال مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
تبصره : در صورتیکه دانشجو درخواست مرخصی تحصیلی به مدت 2 تا 6 نیمسال پی در پی داشته باشد می بایستی با ارائه مدارک مستدل از شورای آموزشی استان مجوز دریافت نماید. 
2- دانشجویان مقطع کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و دانشجویان غیر ایرانی می توانند از 2 نیمسال مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
3- مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجوی (غیر مشمول و ایرانی) در صورت تأئید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی استان، 2 نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی و با پرداخت شهریه است.
4- مدت مرخصی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان غیر مشمول ایرانی 2 نیمسال است.
- مدت مرخصی تحصیلی مقطع دکتری تخصصی برای دانشجویان غیر مشمول ایرانی 3 نیمسال است. 
6- مدت مرخصی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و نیز دانشجویان غیر ایرانی یک نیمسال است. 
7- مدت مرخصی تحصیلی مقطع دکتری تخصصی ویژه دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند و نیز دانشجویان غیر ایرانی حداکثر 2 نیمسال است. 
8- مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجویان خانم (ایرانی) 5 نیمسال (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه است. 

 

 
امتیاز دهی