1393/2/21 یکشنبه

1.       پذیرش دانشجو

2.       وظایف اداره پذیرش و ثبت نام

3.       شرایط ورود و ثبت نام

4.       صدور شماره و کارت دانشجویی  

5.       برنامه درسی  و  رعایت پیش نیاز درس ها

6.       تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی در مقطع کارشناسی

7.       طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی

8.       افزایش سنوات مقطع کارشناسی

9.       حضور و غیاب در مقطع کارشناسی

10.   حذف و اضافه و حذف اضطراری در مقطع کارشناسی

11.   مرخصی تحصیلی در مقطع کارشناسی

12.   عدم مراجعه و شرایط لغو عدم مراجعه در مقطع کارشناسی

13.   انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی

14.   لغو انصراف در مقطع کارشناسی

15.   ارزیابی تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی

16.   انتقال دانشجویان پیام نور در مقطع کارشناسی

17.   انتقال از سایر دانشگاها در مقطع کارشناسی

18.   مهمان و مهمان دائم در مقطع کارشناسی

19.   مهمان اضطراری در مقطع کارشناسی

20.   تغییررشته  / گرایش در مقطع کارشناسی

21.   تغییر مشخصات دانشجو در مقطع کارشناسی

22.   تطبیق واحد(معادلسازی) در مقطع کارشناسی