فراغت از تحصیل در مقطع دکتری تخصصی
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/3/1 یکشنبه

1)      تاريخ فراغت از تحصيل دانش آموختگان مقطع دكتري تخصصي، تاريخ دفاع از رساله مي باشد.

2)      كسب حداقل نمره قبولي 14 تمام در كليه دروس مصوب رشته (نمره قبولي دروس جبراني براي رشته هاي غيرهمنام كه از مقطع كارشناسي ارشد اخذ شود، 12 تمام مي باشد) و حداقل ميانگين كل 16 تمام براي شركت در آزمون جامع مقطع دكتري تخصصي الزامي مي باشد.

3)       دانشجوي مقطع دكتري تخصصي پس از اخذ نمره قبولي(حداقل 14 در هر درس و ميانگين كل 16) در كليه دروس مجاز به شركت در آزمون جامع مي باشد.

4)       دانشجوي مقطع دكتري تخصصي پس از اخذ نمره قبولي(حداقل 14 در هر درس و ميانگين كل در آزمون جامع 16) مجاز به انتخاب واحد رساله مي باشد.

5)       كسب حداقل ميانگين كل 16 پس از دفاع از رساله، براي صدور گواهي فراغت از تحصيل در مقطع دكتري تخصصي الزامي مي باشد.