فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/3/1 یکشنبه

1)      تاريخ فراغت از تحصيل دانش آموختگان كارشناسي ارشد، تاريخ دفاع از پايان نامه مي باشد.

2)      كسب حداقل نمره قبولي 12 تمام در كليه دروس مصوب رشته (نمره قبولي دروس جبراني براي رشته هاي غيرهمنام كه از مقطع كارشناسي اخذ شود، 10 تمام مي باشد) و حداقل ميانگين كل 14 تمام براي فراغت از تحصيل دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي باشد.