دروس جبرانی مقطع دکتری تخصصی
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/3/1 یکشنبه

1)      در صورتي كه دانشجوي مقطع دكتري تخصصي پس از گذراندن كليه واحدهاي مصوب رشته و  قبل از شركت در آزمون جامع موفق به كسب ميانگين كل 16 نشود، مي تواند جهت جبران ميانگين كل در قالب سنوات مجاز تحصيلي، تا 16 واحد از دروسي را كه نمرات آنها بين 14 تا كمتر از 16 (99/15) مي‌باشد، را مجددا اخذ و بگذراند.

2)       دانشجوي مقطع دكتري تخصصي مي تواند حداكثر تا 16 واحد درسي را جهت جبران ميانگين كل در يك نيمسال انتخاب نمايد.

3)       واحدهاي جبراني بايد از واحدهاي مصوب دوره، غير از دروس پيش دانشگاهي و اضافي و دروس جبراني مقطع دكتري تخصصي باشد.