1395/2/12 یکشنبه
مدیر کل خدمات آموزشی: سرکار خانم دکتر حبیبه نظیف

معاون مدیر کل خدمات آموزشی: سرکار خانم طالبیان

معاون مدیر کل خدمات آموزشی: سرکار خانم حسینی رئوف

رئیس اداره دانش آموختگان:  سرکار خانم نورا

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام: جناب آقای آقاجانی فر 

رئیس اداره مشمولین :جناب آقای مازیار آقا جانی فر

 

مسئول دفتر اداره کل خدمات آموزشی :سرکار خانم صمدی