1402/4/12 دوشنبه اداره کل خدمات آموزشی


نام و نام خانوادگی : حبیبه نظیف 
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات 
مرتبه علمی : دانشیار 
محل خدمت : استان تهران مرکز ری 
ارتباط با مدیر کل : habibenazif@ yahoo.com