11- گواهی اشتغال به تحصیل

 

v       هيچ گونه گواهي اشتغال به تحصيل به دانش پذير دوره ي فراگير و يا فاقدين معافيت تحصيلي صادر نمي گيرد.

 

v       خروج از كشور دانشجوي مشمول فقط با تكميل گواهي اشتغال به تحصيل مختص دانشجويان مشمول با ذكر تاريخ رفت و برگشت ، امكان پذير است.

v       هر دانشجو در هر نيم سال فقط يك بار در صورت ثبت نام ، مجاز به خروج از كشور است

 

v       براي سفرهاي زيارتي پس از تكميل فرم خروج از كشور مشمولين، به نيروي انتظامي استان مراجعه شود

 

v       براي سفرهاي غير زيارتي(( علمي))  ؛ پس از تكميل فرم خروج از كشور با مدرك اثبات تقاضا ، به سازمان مركزي مراجعه و سپس به وزارت علوم براي تاييد مراجعه شود

 

v       دانشجوي مقطع دكتري  براي فرصت مطالعاتي ؛ پس از تكميل فرم خروج ازكشور لازم است نسبت ارائه وثيقه و سپردن تعهد كتبي به اداره كل خدمات آموزشي و دفتر حقوقي سازمان مركزي مراجعه نمايد.

1