4- معافیت
1390/4/12 یکشنبه

        v       معافيت تحصيلي

v       معافيت كفالت

v       معافيت پزشكي

6- تعداد واحد انتخابی
1390/4/13 دوشنبه

v    دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، موظف به انتخاب حداقل12واحد درسي در هر نيم سال در مقطع كارشناسي مي باشند ؛به جز در آخرين نيم سال تحصيلي و يا مواردي كه به خاطر رعايت پيش نياز مجبور به انتخاب تعداد واحد كمتر هستند .

 

v    در مقطع كارشناسي ارشد انتخاب حداقل 8 واحد درسي الزامي است.

 

v    عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از برگ انتخاب واحد مي شود .

 

v    چنانچه دانشجويي فقط يك درس باقي مانده داشته باشد ، با نظر شوراي آموزشي مركز و با هماهنگي استان در صورت واجد شرايط بودن مي تواند در آزمون تك درس آبان يا ارديبهشت ماه شركت نمايد

7- انتقال و تغییر رشته
1390/4/13 دوشنبه

v       انتقال و تغيير رشته دانشجو از ساير دانشگاه ها به دانشگاه پيام نور تنها از طريق سازمان مركزي انجام مي شود

v       ماده 16 آيين نامه ي اجرايي معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه ي عمومي بايد رعايت شده باشد

 

v       سنوات مجاز تحصيل دانشجوي انتقالي يا تغيير رشته از بدو ورود به آموزش عالي (( دانشگاه اوليه)) محاسبه مي گردد

 

 

v       هرگونه شركت مجدد در آزمون سراسري به منظور تغيير رشته با مجوز سازمان وظيفه ي عمومي ميسر خواهد بود ، در اين صورت ثبت نام متقاضي در دانشگاه بعدي (( پس از قبولي در آزمون)) درصورتي امكان پذير است كه از معافيت صادر شده اوليه بيش از چهار نيم سال نگذشته باشد .

 

10-لغو انصراف
1390/4/13 دوشنبه

v           شرايط  لغو انصراف

بيشتر

11- گواهی اشتغال به تحصیل
1390/4/13 دوشنبه

 

v       هيچ گونه گواهي اشتغال به تحصيل به دانش پذير دوره ي فراگير و يا فاقدين معافيت تحصيلي صادر نمي گيرد.

 

v       خروج از كشور دانشجوي مشمول فقط با تكميل گواهي اشتغال به تحصيل مختص دانشجويان مشمول با ذكر تاريخ رفت و برگشت ، امكان پذير است.

v       هر دانشجو در هر نيم سال فقط يك بار در صورت ثبت نام ، مجاز به خروج از كشور است

 

v       براي سفرهاي زيارتي پس از تكميل فرم خروج از كشور مشمولين، به نيروي انتظامي استان مراجعه شود

 

v       براي سفرهاي غير زيارتي(( علمي))  ؛ پس از تكميل فرم خروج از كشور با مدرك اثبات تقاضا ، به سازمان مركزي مراجعه و سپس به وزارت علوم براي تاييد مراجعه شود

 

v       دانشجوي مقطع دكتري  براي فرصت مطالعاتي ؛ پس از تكميل فرم خروج ازكشور لازم است نسبت ارائه وثيقه و سپردن تعهد كتبي به اداره كل خدمات آموزشي و دفتر حقوقي سازمان مركزي مراجعه نمايد.

بيشتر