شرایط دانشجویان غیر ایرانی


1-     
پذيرفته شدگان غير ايراني در اولين نيمسال پذيرش بايستي با ارائه مدارك شناسايي ، نسبت به طي مراحل اخذ گذرنامه و رواديد تحصيلي اقدام نمايند.

 

2-      پس از تشكيل پرونده ، نسبت به تكميل فرم هاي مربوطه به اداره امور اتباع و مهاجرين استانداري محل اقامت به منظور اخذ مفاصا حساب اقدام نمايند

 

3-      پس از دريافت مفاصا حساب از استانداري با مراجعه به مركز محل قبولي با تكميل فرم شماره 11 (( مشخصات)) و با گواهي مركز آموزشي و تكميل فرم شماره 4 به سازمان مركزي مراجعه  تا براي اخذ گذرنامه تحصيلي به وزارت علوم و وزارت امور خارجه معرفي و اعزام شوند.

 

 

4-      هر پذيرفته شده پس از اخذ گذرنامه ، ويزا و اقامت تحصيلي مي تواند از نيمسال بعدي به عنوان دانشجو در مركز آموزشي ثبت نام و ادام تحصيل دهد. (( تحصيل دانشجوي غير ايراني با كارت اقامت ممنوع است))

 

5-      به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي سياسي و فرزندان دانشجوي اتباع افغانستان و عراق كه حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني بوده و تقاضاي تابعيت ايران نموده و هم اكنون نيز تشريفات قانويني را طي مي نمايند ثبت نام قطعي از آنان بلامانع است.

 

 

6-      دانشجوي غير ايراني قبل از اتمام مدت اقامت و گذرنامه تحصيلي بايستي نسبت به تمديد گذرنامه خود  تا زمان دانش آموختگي اقدام لازم را به عمل آورد .  

 

7-      پذيرفته شدگان، مجاز به انتخاب رشته در كد رشته هاي محل هاي مناطق ممنوعه نمي باشند و در صورت قبولي نيز ، دانشگاه از پذيرش آنان معذور است.

 

8-      حداكثر مدت سنوات مجاز تحصيل دانشجويان غير ايراني در مقاطع كارداني ، كارشناسي پيوسته ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد در دانشگاه پيام نور به ترتيب 5 ، 2 و 3 سال است .

 

9-      دارا بودن معدل كل 14 در مدارك و مقاطع قبلي  به منظور ثبت نام هر يك از پذيرفته شدگان  در مقاطع كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد الزامي است.

 

10-   معرفي شده بورسيه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه ، پس از تاييد مراتب پذيرش  در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه ، با اعلام حكم قطعي از اداره كل دانشجويان داخل ؛ به مركز آموزشي مورد نظر معرفي و همانند ساير پذيرفته شدگان نسبت به انجام مراحل اوليه ثبت نام راهنمايي مي شوند.