طول دوره و جدول سنوات مجاز تحصیلی

جدول مدت مجاز سنوات تحصيل دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي به شرح جدول ذيل است: