مدارك پذيرش و ثبت نام مقطع كارشناسي

1- كارت پايان خدمت .

2-كارت معافيت عفو رهبري ، كفالت يا پزشكي دايم و يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم كامپيوتري .

3-كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن.

4- متولدين سال 1354 و قبل از آن با ارائه كارت معافيت عفو رهبري .

5- متولديني كه در سال پذيرش به سن 19 سالگي مي رسند - با ارائه مدرك پيش دانشگاهي كمتر از يك سال

6-دارندگان دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار.

 

تذكر 1: اين دسته از داوطلبان موظفند در موعد مقرر در دفترچه ، به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شوند و پس از قبولي در آزمون  سراسري يا دانشپذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي ) به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام در صورت تمايل تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند .

 

تذكر 2: متولديني كه موفق به دريافت دفترچه اعزام به خدمت نشده اند و متقاضي ثبت نام و شركت در دوره ي دانشپذيري هستند  مي توانند با تكميل فرم هاي مربوطه از طريق دفاتر پستي نسبت به اخذ دفترچه ي اعزام به خدمت  اقدام نموده و با ارائه ي تصوير برابر با اصل رسيد مربوط و دادن تعهد كتبي مبني بر «ارائه ي تصوير برابر با اصل دفترچه اعزام به خدمت پس از دريافت آن به اداره آموزش مركز» جهت درج در پرونده ، در دوره مذكور شركت نمايند . بديهي است اين دسته از داوطلبان موظفند در موعد مقرر  مندرج در  دفترچه ، به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شوند و پس از قبولي در آزمون دانشپذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام ) مي توانند تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند

 

7- مشمولان اعزامي شاغل به خدمت در نيروي هاي نظامي و انتظامي با ارائه گواهي اشتغال به خدمت .

تذكر : اينگونه داوطلبان در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام به خدمت ، پس از قبولي در آزمون دانشپذيري ، برابر ضوابط دانشگاه فقط  مي توانند  با هماهنگي و موافقت يگان محل خدمت ، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه ي عمومي داشته باشند .

 

8- مشمولان فوق ديپلم و بالاتر با داشتن ، تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات  صادره به دواير وظيفه ي عمومي .

تذكر1: اينگونه داوطلبان كه در رشته هاي غير گروه آموزشي پزشكي موفق به اتمام تحصيلات شدند و كمتر از 6 ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان سپري شده است و همچنان براي اخذ دفترچه يا اعزام به خدمت وظيفه مهلت دارند ، مي توانند با ارائه گواهي اعلام پايان تحصيلات و همچنين تعهد كتبي مبني بر تحويل تصوير برابر با اصل دفترچه اعزام به خدمت به اداره آموزش (واحد ثبت نام) جهت درج در پرونده ، در دوره مزبور شركت نمايند   بديهي است داوطلبان فوق موظفند در موعد مقرر برابر مقررات نظام وظيفه، مبادرت به اخذ دفترچه و در صورت داشتن دفترچه ،  نسبت به اعزام خود به خدمت وظيفه عمومي اقدام نمايند

تذكر2 : ادامه تحصيل اين دسته از داوطلبان در صورت پذيرفته شدن ( قبولي در آزمون دانشپذيري ) در رشته متناسب با نوع مدرك كارداني ( فوق ديپلم) در مقطع بالاتر از كارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره ي كارداني در دوره ي بالاتر به نحوي كه  حداكثر طول مدت تحصيل آنان از كارداني( فوق ديپلم) به مقطع بالاتر 2 سال كمتر از طول مدت تحصيل طبق ضوابط وزارت  علوم، تحقيقات وفناوري در همان دوره ي تحصيلي باشد ، از نظر نظام وظيفه بلامانع بوده و در صورت تمايل مي توانند تقاضاي ترخيص از خدمت نمايند. صدور معافيت تحصيلي به اينگونه پذيرفته شدگان مطابق ضوابط و مقررات با موافقت نظام وظيفه امكانپذير خواهد بود .

 

9- دارندگان معافيت تحصيلي در ساير دانشگاهها و همچنين حوزه هاي علميه معتبر {در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه ي علميه قم }كه مشغول تحصيل بوده و قصد ادامه تحصيل در يك رشته ديگر دردانشگاه پيام نور را دارند با ارائه يك نسخه از همان معافيت تحصيلي .

 

10- متعهدين به خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با ارائه گواهي اشتغال مبني بر تعهد خدمت.