ب- آزمون تکدرس
1390/3/1 یکشنبه

1)      چنانچه دانشجويان مقطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته با يك عنوان درسي دانش آموخته شوند، مي توانند در آزمون تكدرس مطابق مقررات زير شركت نمايند:

الف- دانشجو در نيمسالي كه صرفا با يك عنوان درسي دانش آموخته مي شود، مطابق مقررات اقدام به انتخاب واحد نمايد .

ب- دانشجو صرفاً بايد با يك عنوان درسي دانش آموخته گردد.

ج- دروس عملي، و آزمايشگاهي قابل ارائه به صورت تكدرس نمي باشد.

د- چنانچه در هر زمان مشخص شود كه دانشجو، بيش از يك عنوان درسي براي فراغت از تحصيل داشته است، نمره آزمون تكدرس( بدون استرداد شهريه) حذف شده و دانشجو موظف به گذراندن مجدد آن درس به همراه درسهاي باقيمانده در قالب نيمسال تحصيلي خواهد بود.

2)      آزمون تكدرس به صورت معرفي به استاد و در طول سال بجز ايام امتحانات انجام مي شود.

3)       چنانچه دانشجو موفق به كسب نمره قبولي در آزمون تكدرس گردد، در صورتي كه درس مذكور را در نيمسال قبلي انتخاب واحد ننموده باشد و سقف واحد در نيمسال قبل تكميل نشده باشد براي آن نيمسال ثبت و دانش آموخته خواهدشد، در غير اين صورت دانش آموخته نيمسال بعد محسوب خواهد شد .

4)      چنانچه دانشجويي در يك درس(تا سه درس)، سه بار مردود شده باشد، به شرط فراغت از تحصيل مي‌تواند همان دروس را به صورت معرفي به استاد انتخاب و بگذراند.

د- صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات
1390/3/1 یکشنبه

1)      صدور گواهي موقت فقط با استفاده از فرمهاي خام ارسالي از سازمان مركزي ميسر است.

2)       الصاق هولوگرام پس از صدور و امضاء به گواهي موقت دانش آموختگان، توسط مركز استان الزامي مي باشد.

3)       صدور دانشنامه پايان تحصيلات براي اتباع غير ايراني، توسط اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه صورت مي گيرد. بنابراين پرونده تحصيلي دانشجويان غير ايراني پس از اتمام تحصيلات و تسويه حساب، بايد هر چه سريعتر (به منظور منقضي نشدن تاريخ اعتبار مدارك اقامت) به اداره كل خدمات آموزشي ارسال گردد.

4)       جهت تكميل پرونده دانشجويان غير ايراني، علاوه بر كليه مدارك داخل پرونده ، تصوير برابر اصل گذرنامه تحصيلي و ويزاي تحصيلي يا كارت اقامت يا كارت خانوار معتبر الزامي است.

هـ- صدور دانشنامه
1390/3/1 یکشنبه

1)      دانشنامه كليه مقاطع تحصيلي، صرفا توسط اداره كل خدمات آموزشي و با امضاي رئيس محترم دانشگاه و معاون محترم آموزشي صادر مي شود.

2)       پس از صدور گواهي موقت، پرونده هاي دانشجويان مطابق دستور العمل هاي ارسالي آماده وبه
 به اداره كل خدمات آموزشي ارسال  مي گردد.

3)      پرونده هاي ارسال شده بايد مطابق چك ليست دانش آموختگي تكميل و به اداره كل خدمات آموزشي ارسال گردد(پرونده هاي ناقص عودت داده مي شود).

4)      دانشنامه دانش آموختگان در كليه مقاطع پس از صدور به مركز محل تحصيل دانشجو ارسال      مي شود.