اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
تعداد واحد انتخابی

.

  • دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، موظف به انتخاب حداقل12واحد درسي در هر نيم سال در مقطع كارشناسي مي باشند ؛به جز در آخرين نيم سال تحصيلي و يا مواردي كه به خاطر رعايت پيش نياز مجبور به انتخاب تعداد واحد كمتر هستند .
  • در مقطع كارشناسي ارشد انتخاب حداقل 8 واحد درسي الزامي است.
 
  •  عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از برگ انتخاب واحد مي شود .
 
  •  چنانچه دانشجويي فقط يك درس باقي مانده داشته باشد ، با نظر شوراي آموزشي مركز و با هماهنگي استان در صورت واجد شرايط بودن مي تواند در آزمون تك درس آبان يا ارديبهشت ماه شركت نمايد

 
امتیاز دهی