اداره مشمولین
1398/2/23 دوشنبه
سنوات تحصیلی

.

طول دوره و جدول سنوات مجاز تحصیلی
    

جدول مدت مجاز سنوات تحصيل
دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي به شرح جدول ذيل است:

افزایش سنوات تحصیلی

در بخش سنوات تحصيلي دانشجويان بايستي با موارد ذيل آگاهي داشته باشند و در مواقع لزوم رعايت نمايند:

 الف)-  دانشجوياني كه نتوانند در مدت مجاز سنوات تحصيلي مطابق جدول سنوات ، واحدهاي دوره را به پايان برسانند در صورت داشتن شرايط و وضعيت تحصيلي مناسب مي توانند درخواست افزايش سنوات تحصيلي به مركز ارائه و توسط مركز از شوراي آموزشي استان مجوز لازم را (( بر اساس جدول افزايش سنوات تحصيلي مقاطع)) اخذ نمايند.

ب)- درخواست و اخذ مجوز افزايش سنوات قبل از شروع  ثبت نام نيم سال تحصيلي بعدي كه دانشجو نيازمند آن  است بايستي توسط متقاضي به آموزش مركز ارائه شود.

ج)- شوراي آموزشي استان جهت مساعدت به دانشجويان مي تواند افزايش سنوات با رعايت  شرايط مربوط ارائه  نمايد

      شرايط  درخواست :

 

  •       صدور مجوز بر اساس وضعيت و پيشرفت تحصيلي دانشجو ميسر است

  •       امكان تكميل سقف دوره وجود داشته باشد.  

  •       امكان احراز حداقل ميانگين كل مطابق آيين نامه را داشته باشد.

  •   مبناي محاسبه ي سنوات مجاز دانشجوي فراگير از نيم سال تبديل وضعيت به دانشجويي،زمان درخواست معافيت تحصيلي است

  •    مبناي محاسبه ي سنوات مجاز تحصيل دانشجويان انتقالي از ساير دانشگاهها، سال ورود به آموزش عالي يا دانشگاه اوليه  است .

  •      ارائه ي واحد به دانشجو خارج (( بيش)) از  سقف سنوات مجاز تحصيلي مغاير با ضوابط بوده و محاسبه نمي شود. 


د)- چنانچه دانشجويي با يك درس دانش آموخته مي شود ولي سنوات تحصيل وي به پايان رسيده است، با مراجعه به مركز در صورت واجد شرايط بودن با هماهنگي استان  مي تواند درس باقي مانده را انتخاب و در آزمون تكدرس شركت نمايد.
 اگر درس باقي مانده مردودي نيم سال قبلي باشد ؛ مجاز به شركت در آزمون فوق نيست ؛ در اين صورت دانشجو به ناجا  معرفي شده و معافيت تحصيلي وي لغو مي گردد.  
 و)- دانشجويي كه  نتوانند در مدت مجاز سنوات تحصيلي و حتي با افزايش سنوات تحصيلي توسط شوراي آموزشي استان دانش آموخته گردد  براساس آئين نامه آموزشي دانشگاه جهت انجام مراحل خدمت سربازي به ناجا معرفي مي شود.
تذكر:  در صورت گذراندن 70 واحد از دروس مصوب ؛ با عنوان كارداني به حوزه ي وظيفه ي عمومي معرفي مي شود.


 
امتیاز دهی