آئین نامه ها
1401/10/19 دوشنبه
آیین نامه یکپارچه تحت وب (قابل جستجو)

.

آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی یکپارچه آموزشی تمام مقاطع تحصیلی
(ویژه ورودی‌های 1400 و بعد از آن)
فهرست مطالب
ماده موضوع آیین‌نامه
1 هدف
بخش نخست: مواد عمومی
2 شرط ورود به دانشگاه، آموزش نظام واحدی، پذیرش دانشجو
3 آموزش نظام واحدی
4 مجوزبرنامه آموزشی
5 پرداخت شهریه، نظام آموزشی دانشگاه
6 حضور دانشجو
7 پیشرفت تحصیلی، محدودیت سقف مدت مجاز تحصیل
8 سقف مدت تحصیل
بخش دوم: مواد اختصاصی
الف: کاردانی و کارشناسی
9 مدت مجاز تحصیل، تحصیل همزمان، تعداد واحد قابل انتخاب
10 دانشجویان شاغل
11 حداقل انتخاب واحد
12 تغییر رشته انتقال، هدایت تحصیلی، نمره ارزشیابی
13 انتقال دانشجو
14 مشاور تحصیلی
15 نمره ارزشیابی
16 ارائه مدرک کاردانی یا گواهی واحدهای گذرانده
17 ملاک و تاریخ دانش‌آموختگی
18 تاریخ دانش آموختگی
ب: کارشناسی ارشد
19 مدت مجاز تحصیل، تعداد کل واحدها، تعداد واحد قابل انتخاب
20 تعداد واحد درسی
21 حداقل انتخاب واحد
22 تغییر رشته و انتقال، نمره ارزشیابی، اخذ و نمره پایان‌نامه
23 نمره ارزشیابی
24 کارتحقیقی
25 نمره پایان نامه
26 ملاک دانش‌آموختگی
27 تعیین تخلف علمی
ج: دکتری تخصصی
28 مدت مجاز تحصیل، تعداد کل واحدها، نمره ارزشیابی
29 تعدادواحد
30 نمره ارزشیابی دکتری
31 تغییر رشته یا انتقال، طرح پیشنهادی رساله
32 طرح پیشنهادی
33 استاد راهنما، راهنمای همکار و مشاور، مجوز دفاع
34 دفاع
35 نمره رساله، ملاک دانش‌آموختگی، تعیین تخلف علمی
36 ملاک دانش آموختگی
37 تخلف
38 مسئولیت اجرای شیوه‌نامه
پیوست موضوع شیوه‌نامه اجرایی
1 افزایش سنوات
2 انتخاب واحد
3 معادل‌سازی
4 معرفی به استاد
5 دروس جبرانی کارشناسی
6 حضور در کلاس
7 مرخصی
8 عدم مراجعه
9 انصراف
10 مهمان موقت / مهمان دائم
11 دوره‌های الکترونیکی و تغییر شیوه
12 تغییر رشته
13 انتقال
14 آزمون، ثبت نمرات و ارزشیابی
15 حذف دروس / بی‌اثر شدن نمرات دروس
16 جبران میانگین / ارتقاء میانگین
17 تحصیل همزمان
18 آزمون زبان دانشجویان دکتری
19 ارزیابی جامع
20 همانند جویی
21 پایان‌نامه / رساله
22 تعاریف
23 آزمون جامع دانشجویان مراکز بین‌الملل

مقدمه
این آیین‌نامه به استناد آیین‌نامه مصوب جلسه شماره 889 تاریخ 30/10/1396 شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مقاطع کاردانی / کارشناسی / کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور و نیز بر اساس مأموریت دانشگاه طبق بندهای 2 و 3 و 7 ماده 1 اساسنامه مصوب مورخ 25/04/1396 دانشگاه پیام نور تهیه و تدوین گردیده است.

ماده 1: هدف (برگشت به فهرست مطالب)
هدف از تدوین این آیین‌نامه انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرین دستاوردهای علمی و منطبق با نیازهای جامعه، در راستای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در دوره کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی آموزشی پژوهشی است.

بخش نخست: مواد عمومی
ماده 2: شرط ورود به دانشگاه، تأیید شایستگی‌های علمی و عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 3: آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی است. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: در صورت تشخیص دانشگاه، ارائه برخی دروس به زبان انگلیسی برای دانشجویان غیر ایرانی بلامانع است.

ماده 4: دانشگاه موظف است برای دوره‌ای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است دانشجو بپذیرد و فقط برنامه‌های آموزشی و درسی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت تدوین گردیده است را اجرا نماید. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 5: دانشجو موظف به پرداخت شهریه است که میزان آن طبق مصوبه هیئت امنا دانشگاه تعیین می‌شود. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 6: : حضور دانشجویان در جلسات کلاس مطابق با نظام آموزشی دانشگاه و شیوه‌نامه اجرایی مربوطه می‌باشد. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 7: پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، توسط عضو هیئت‌علمی یا مدرس همان درس و بر اساس شرکت در فعالیت‌های کلاسی یا نتایج امتحانات ارزشیابی می‌شود. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره 1: دانشگاه به تشخیص خود می‌تواند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را به‌صورت متمرکز انجام دهد.
تبصره 2: برگزاری آزمون برای دروس نظری و بخش نظریِ دروس نظری عملی الزامی بوده و نحوه برگزاری آن با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. همچنین نحوه ارزشیابی دروس عملی و بخش عملیِ دروس نظری عملی بر عهده استاد درس مربوطه است.
ماده 8: سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است و با اتمام سنوات مجاز، امکان تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب می‌شود. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: سقف مدت مجاز تحصیل طبق شیوه‌نامه اجرایی پیوست قابل افزایش می‌باشد.
 

بخش دوم: مواد اختصاصی
الف: دوره کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
ماده 9: مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 7 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 14 نیمسال است. مدت مجاز تحصیل دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر تا 5 نیمسال و برای دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا 10 نیمسال  و مدت مجاز تحصیل دانشجویان غیر ایرانی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر تا 4 نیمسال و برای دوره کارشناسی پیوسته حداکثر تا 10 نیمسال  است. همچنین افزایش سنوات برای این دسته از دانشجویان تا 2 نیمسال امکان‌پذیر می‌باشد. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 10: دانشجوی شاغل به تحصیل در کلیه دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتین می‌تواند به‌صورت همزمان در رشته تحصیلی دیگری طبق شیوه‌نامه تحصیل همزمان در دانشگاه ادامه تحصیل دهد. طبق این شیوه‌نامه حداقل یکی از تحصیلات همزمان می‌بایست از نوع الکترونیکی باشد. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: تحصیل هم‌زمان دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی بر اساس مصوبات مراجع قانونی وزارت انجام می‌شود.

ماده 11: انتخاب حداقل 6 واحد در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است و حداکثر واحد انتخابی با رعایت دروس پیش‌نیاز بر اساس شیوه‌نامه مربوطه تعیین می‌شود. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: درصورتی‌که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب شود، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

ماده 12: دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط ذیل و موافقت مرکز / واحد، مشروط به امکان ادامه تحصیل در سنوات مجاز باقیمانده، رشته تحصیلی خود را تغییر دهد: (برگشت به فهرست مطالب)
 • حداقل 12 واحد گذرانده با حداقل میانگین کل 12
 • دانشجویان هر مرکز / واحد فقط می‌توانند در رشته‌های فعال در همان مرکز / واحد تغییر رشته دهند.
تبصره 1: دانشجو در طول دوره تحصیلی فقط یک‌بار می‌تواند با رعایت ضوابط تغییر رشته دهد.
تبصره 2: در صورت تغییر رشته، معادل‌سازی دروس مطابق مقررات جاری دانشگاه انجام می‌گردد.

ماده 13: انتقال دانشجو در مقطع کارشناسی از سایر دانشگاه‌های داخلی مورد تائید وزارتین به دانشگاه در صورت نداشتن منع ادامه تحصیل و موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد و بر اساس ضوابط و مقررات وزارتین و دانشگاه بلامانع است. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 14: مراکز / واحدها موظفند برای هدایت تحصیلی دانشجویان از زمان پذیرش، یکی از اعضای هیئت‌علمی ترجیحاً مرتبط با رشته تحصیلی یا گروه آموزشی دانشجو را با نظر رئیس مرکز / واحد مربوطه به‌عنوان راهنمای آموزشی (مشاور تحصیلی) تعیین و بر اساس سازوکار مصوب دانشگاه بر نحوه عملکرد او نظارت کنند. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 15: نمره ارزشیابی از هر درس به‌صورت عددی از صفر تا 20 محاسبه می‌شود و حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 16: درصورتی‌که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و حداقل 58 واحد از سایر دروس سرفصل دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد با درجه کاردانی ارزشیابی می‌گردد. در غیر اینصورت به چنین دانشجویی و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته صرفاً گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: مدرک کاردانی حسب درخواست رسمی دانشجو و صرف‌نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو صادر می‌شود.

ماده 17: ملاک دانش‌آموختگی برای دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، گذراندن کلیه واحدهای مصوب دوره و داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 18: تاریخ دانش‌آموختگی، زمان اولین ثبتِ نمره آخرین درس دانشجو در سیستم جامع دانشگاهی است. (برگشت به فهرست مطالب)ب: دوره کارشناسی ارشد
ماده 19: مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد 10 نیمسال است و مدت مجاز تحصیل برای استفاده‌کنندگان از معافیت تحصیلی و دانشجویان غیر ایرانی 6 نیمسال است. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره 1: درصورتی‌که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا 2 نیمسال افزایش دهد. این تبصره شامل استفاده‌کنندگان از معافیت تحصیلی و دانشجویان غیر ایرانی نیز می‌باشد.
تبصره 2: تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بر اساس شیوه‌نامه تحصیل همزمان می‌باشد. طبق این شیوه‌نامه حداقل یکی از تحصیلات همزمان می‌بایست از نوع الکترونیکی باشد.

ماده 20: تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل 28 و حداکثر 32 است و از این تعداد 4 تا 6 واحد مربوط به پایان‌نامه و باقیمانده به‌صورت واحدهای آموزشی است. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: دانشجویان دوره‌های الکترونیکی (مجازی) به‌جای پایان‌نامه، واحدهای درسی جایگزین آن را می‌گذرانند.

ماده 21: انتخاب حداقل 6 واحد در هر نیمسال برای دانشجو الزامی است و حداکثر واحد انتخابی با رعایت سرفصل مصوب دوره تعیین می‌شود. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: درصورتی‌که دانشگاه به هر دلیل با حذف واحدهای درسی دانشجو موافقت کند و این امر منجر به کاهش تعداد واحدهای دانشجو از حدنصاب شود، آن نیمسال به‌عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

ماده 22:  « تغییر رشته » یا « انتقال » دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه یا به سایر دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 23: نمره ارزشیابی هر درس به‌صورت عددی از صفر تا 20 محاسبه می‌شود و حداقل نمره قبولی در هر درس 12 است. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 24: دانشجو پس از انجام کار تحقیقاتی خود و تدوین پایان‌نامه و تأیید استاد راهنما، مجاز است در حضور هیئت‌داوران از پایان‌نامه خود دفاع کند. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 25: نمره پایان‌نامه از 20 ارزشیابی شده و در میانگین کل محاسبه نمی‌شود و ارزشیابی آن به‌صورت کیفی و به شرح زیر انجام می‌شود: (برگشت به فهرست مطالب)
 • مردود (کمتر از 14)
 • قبول با درجه:
- متوسط (99/15 14)
- خوب (99/17 16)
- خیلی خوب (99/18- 18)
- عالی (20-19)

ماده 26: ملاک دانش‌آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای مصوب دوره، داشتن میانگین کل حداقل 14 و موفقیت در دفاع از پایان‌نامه است. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره 1: دانشگاه می‌تواند به دانشجویی که به هر دلیل نتواند در سنوات مجاز دوره تحصیلی را به پایان برساند، برابر ضوابط فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی را اعطا کند.
تبصره 2: تاریخ دانش‌آموختگی دانشجویان شیوه آموزشی - پژوهشی، روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان‌نامه است.
تبصره 3: دانشجویان شیوه آموزشی الکترونیکی، پس از گذراندن کلیه دروس دوره و کسب معدل حداقل 14 دانش‌آموخته می‌شوند و تاریخ دانش‌آموختگی ایشان، اولین ثبتِ نمره آخرین درس در سیستم جامع دانشگاهی می‌باشد.

ماده 27: چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان‌نامه، مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، رونوشت برداری، دستبرد ادبی و مانند این‌ها) شود و این موضوع طبق شیوه‌نامه مصوب موسسه برای موسسه اثبات شود، مطابق با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب اقدام خواهد شد. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.
ج: دوره دکتری تخصصی
ماده 28: مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی برای دانشجویان عادی و استفاده‌کنندگان از معافیت تحصیلی و دانشجویان غیرایرانی حداقل 6 و حداکثر 8 نیمسال است و تحصیل در این دوره به‌صورت تمام‌وقت است. مدت سنوات مجاز استفاده‌کنندگان از بورس تحصیلی و دانشجویان مأمور به تحصیل تابع مقررات مصوب هست. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: درصورتی‌که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود دانشگاه اختیار دارد مدت تحصیل وی را حداکثر تا 2 نیمسال افزایش دهد چنانچه دانشجو در این مدت نیز دانش‌آموخته نشود پرونده وی برای تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تحصیل به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می‌گردد.
تبصره: تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره‌های تحصیلی ممنوع است.

ماده 29: تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی آموزشی - پژوهشی 36 واحد است که از این تعداد 12 تا 18 واحد، آموزشی و 18 تا 24 واحد، پژوهشی است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می‌شود. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: دانشجو می‌تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 6 و حداکثر 10 واحد درسی اعم از دروس اصلی و جبرانی طبق برنامه اعلام‌شده توسط دانشگاه انتخاب نماید. دانشجو از رعایت شرط حداقل واحد انتخابی در آخرین نیمسال تحصیلیِ بخش آموزشی، معاف است.

ماده 30: نمره ارزشیابی از هر درس به‌صورت عددی از صفر تا 20 محاسبه می‌شود. حداقل نمره قبولی در هر درس 14 و میانگین کل قابل قبول جهت اخذ رساله پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی 16 است. (برگشت به فهرست مطالب)
ماده 31: « تغییر رشته » یا « انتقال » دانشجوی دوره دکتری تخصصی در دانشگاه یا به سایر دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 32: تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه آموزشی پس از گذراندن موفقیت‌آمیز ارزیابی جامع، شرط لازم برای اجرای رساله در دوره دکتری تخصصی است. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: رویکردها و سیاست‌های کلان برای جهت‌دهی به محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان در انتخاب موضوع و نگارش رساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین و ضوابط و شرایط اختصاصی انجام آن در قالب رساله را شورای آموزشی دانشگاه تصویب می‌کند.

ماده 33: دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است علاوه بر استاد راهنمای اصلی، استاد راهنمای دوم نیز داشته باشد. استاد راهنما به درخواست دانشجو و از میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه یا سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات مورد تأیید وزارتین با مرتبه علمی حداقل استادیاری با تأیید گروه آموزشی پژوهشی تعیین می‌شود. انتخاب استاد / استادان مشاور / راهنمای دوم به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی - پژوهشی از میان اعضای هیئت‌علمی یا افراد دارای صلاحیت با تخصص مرتبط امکان‌پذیر است. (برگشت به فهرست مطالب)

ماده 34: دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد / استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی (انتشار یک مقاله علمی پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی) مجاز است در حضور هیئت‌داوران از رساله خود دفاع کند. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره 1: دانشجو می‌تواند با ارائه پذیرش مقاله از رساله خود دفاع نماید ولیکن ارائه مقاله چاپ‌شده هنگام تسویه‌حساب الزامی است.
تبصره 2: محدوده شاخص‌های کفایت دستاوردهای علمی توسط معاونت آموزشی و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری تعیین و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل‌اجرا است.

ماده 35: نمره رساله از 20 ارزشیابی شده و در میانگین کل محاسبه نمی‌شود و ارزشیابی آن به‌صورت کیفی و به شرح زیر انجام می‌شود: (برگشت به فهرست مطالب)
 • مردود (کمتر از 16)
 • قبول با درجه:
- خوب (99/17-16)
 - خیلی خوب (99/18-18)
 - عالی (20-19)
تبصره 1: چنانچه ارزشیابی رساله مردود اعلام شود با تأیید هیئت‌داوران حداکثر یک نیمسال تحصیلی در قالب سنوات مجاز به دانشجو اجازه داده می‌شود تا پس از اعمال نظرات اصلاحی هیئت‌داوران یک‌بار دیگر در جلسه دفاع شرکت کرده و از رساله خود دفاع نماید.
تبصره 2: دانشجویی که در سنوات مجاز تحصیلی با موفقیت از رساله خود دفاع نکند با رعایت ضوابط مربوط فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی را دریافت می‌کند.

ماده 36: ملاک دانش‌آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای مصوب دوره، داشتن میانگین کل حداقل 16 و موفقیت در دفاع از رساله است. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: تاریخ دانش‌آموختگی روز دفاع با کسب درجه قبولی از رساله است.

ماده 37: چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین رساله مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، رونوشت برداری، دستبرد ادبی و مانند این‌ها) شود و این موضوع طبق شیوه‌نامه مصوب موسسه برای موسسه اثبات شود، مطابق با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب اقدام خواهد شد. (برگشت به فهرست مطالب)
تبصره: احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام تحصیلات از سوی دانشگاه، منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادرشده خواهد شد.

ماده 38: مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و پاسخگویی قانونی به آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است. (برگشت به فهرست مطالب)
این آیین‌نامه به استناد آیین‌نامه مصوب جلسه شماره 889 تاریخ 30/10/1396 شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مقاطع کاردانی / کارشناسی / کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با یک مقدمه، 38 ماده و 27 تبصره تهیه گردیده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1401-1400 و پس از آن در صورت تصویب در شورای دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت لازم‌الاجرا است و تمام آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن لغو و بلااثر می‌شود. دانشگاه می‌تواند حسب مورد نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید در خصوص مفاد این آیین‌نامه اقدام نماید. این شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید حسب مورد پس از تصویب در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابلیت اجرا دارد.
 
پیوست 1:افزایش سنوات  (برگشت به فهرست مطالب)
مقطع کارشناسی
 1. افزایش سنوات دانشجویان تا چهار نیمسال بیش از سقف مجاز بر عهده شورای آموزشی استان‌ها است.
 2.  افزایش سنوات دانشجویان تا دو نیمسال بیش از سقف تعیین شده توسط شورای آموزشی استان‌ها بر عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.
 3. اخذ موافقت از سازمان وظیفه عمومی ناجا توسط مرکز / واحد برای افزایش سنوات دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی و اخذ موافقت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای افزایش سنوات دانشجویان غیر ایرانی بیش از حد تعیین شده، الزامی است.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. افزایش سنوات دانشجویان تا چهار نیمسال بیش از سقف مجاز بر عهده شورای آموزشی استان‌ها است.
 2. افزایش سنوات دانشجویان تا دو نیمسال بیش از سقف تعیین شده توسط شورای آموزشی استان‌ها بر عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.
مقطع دکتری تخصصی
 1.  افزایش سنوات دانشجویان تا دو نیمسال بیش از سقف مجاز به پیشنهاد استاد راهنما و با تأیید شورای آموزشی استان / منطقه امکان‌پذیر است.
 2.  افزایش سنوات دانشجویان تا دو نیمسال بیش از سقف تعیین شده توسط شورای آموزشی استان / منطقه بر عهده کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.
 
پیوست 2:انتخاب واحد  (برگشت به فهرست مطالب)
مقطع کارشناسی                                     
 1. چنانچه معدل نیمسال قبل دانشجو حداقل 12 و پایین‌تر از 17 باشد، دانشجو می‌تواند حداکثر 20 واحد درسی را با رعایت دروس پیش‌نیاز انتخاب نماید.
 2. چنانچه معدل نیمسال قبل دانشجو 17 یا بالاتر از آن باشد، دانشجو می‌تواند حداکثر 24 واحد درسی را با رعایت دروس پیش‌نیاز انتخاب نماید.
 3. چنانچه معدل نیمسال قبل دانشجو کمتر از 12 باشد، دانشجو می‌تواند حداکثر 14 واحد درسی را با رعایت دروس پیش‌نیاز انتخاب نماید.
 4. دانشجوی نیمسال آخر می‌تواند طبق مقررات و بدون رعایت پیش‌نیاز حداکثر 24 واحد از دروس باقیمانده خود را انتخاب نماید.
 5. دانشجو از رعایت شرط حداقل واحد انتخابی در آخرین نیمسال تحصیلی، معاف است.
 6. به دانشجویی که به دلیل رعایت پیش‌نیاز نتواند حداقل واحد لازم را انتخاب نماید با تأیید گروه آموزشی پژوهشی اجازه داده می‌شود تا سقف حداقل واحد انتخابی، یک یا چند عنوان درس را بدون رعایت پیش‌نیاز انتخاب نماید.
 7. دانشجویان می‌توانند حداکثر 9 واحد درسی در دوره تابستان در صورت ارائه، طبق مقررات انتخاب نمایند.
 8. درصورتی‌که دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد، می‌تواند آن دو درس را به‌صورت معرفي به استاد بگذراند.
 9. انتخاب حداقل 12 واحد برای هر نیمسال برای دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی و دانشجویان غیر ایرانی الزامی است.
 10. درصورتی‌که دانشجو دروس پیش‌نیاز را انتخاب کند و از آن نمره مردودی بگیرد می‌تواند آن درس را همراه با پس‌نیاز به‌طور همزمان در نیمسال‌های بعدی انتخاب نماید.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. چنانچه معدل نیمسال قبل دانشجو کمتر از 14 باشد، دانشجو می‌تواند حداکثر 9 واحد درسی را با رعایت دروس پیش‌نیاز انتخاب نماید.
 2. چنانچه معدل نیمسال قبل دانشجو 14 و بالاتر باشد، دانشجو می‌تواند حداکثر 14 واحد درسی را با رعایت دروس پیش‌نیاز انتخاب نماید.
 3. به دانشجویی که به دلیل رعایت پیش‌نیاز نتواند حداقل واحد لازم را انتخاب نماید با تأیید گروه آموزشی – پژوهشی اجازه داده می‌شود تا سقف حداقل واحد انتخابی، یک یا چند عنوان درس را بدون رعایت پیش‌نیاز انتخاب نماید.
 4. درصورتی‌که دانشجو براي اتمام بخش آموزشی تنها یک درس نظري باقيمانده داشته باشد، می‌تواند آن درس را به‌صورت معرفي به استاد و قبل از اخذ پایان‌نامه بگذراند.
 5. دانشجو در آخرین نیمسال بخش آموزشی می‌تواند طبق مقررات، حداکثر 14 واحد بدون رعایت پیش‌نیاز انتخاب نماید.
 6.  دانشجو از رعایت شرط حداقل واحد انتخابی در آخرین نیمسال تحصیلیِ بخش آموزشی، معاف است.
 7. دانشجو می‌تواند حداکثر 9 واحد درسی از دروس جبرانی کارشناسی و دانش‌پذیری در دوره تابستان انتخاب نماید.
 8. درصورتی‌که دانشجو دروس پیش‌نیاز را انتخاب کند و از آن نمره مردودی بگیرد می‌تواند آن درس را همراه با پس‌نیاز به‌طور همزمان در نیمسال‌های بعدی انتخاب نماید.


 
پیوست 3: معادلسازی  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. صرفاً بررسی تقاضای معادلسازی دانشجویان اخراجی، انصرافی و تغییر رشته که دروسی را در همان دوره رسمی مورد تأیید وزارتین گذرانده باشند مقدور است.
 2. دانشجوی پذیرفته شده جدید می‌بایست در اولین نیمسال تحصیلیِ ممکن بعد از پذیرش، نسبت به درخواست معادلسازی و ارائه ریزنمرات تأییدشده خود به آموزش مرکز / واحد مربوطه اقدام نماید.
 3. هر عنوان درسی گذرانده شده با تعداد واحد مساوی یا بیشتر فقط با یک عنوان درسی دانشگاهی که حداقل با 80 % (هشتاد درصد) محتوای آموزشی تطابق داشته باشد به تشخیص گروه آموزشی و پژوهشی مربوطه قابل معادلسازی است. چنانچه تعداد واحد یک درس کمتر باشد می‌توان به‌صورت تلفیقی چند عنوان درسی مرتبط را، با یک عنوان درس معادلسازی نمود. درهرصورت میانگین نمرات دروس معادلسازی شده نباید از حدنصاب نمرات تعیین شده کمتر باشد.
 4. حداکثر 50 درصد کل واحدهای گذرانده شده قابل معادلسازی است.
 5. دروسی که بیش از 5 سال از زمان گذراندن آن‌ها گذشته باشد، قابل معادلسازی نیستند.
 6. دروس عملی و نظری – عملی قابل معادلسازی نیستند.
 7. کلیه نمرات درس‌های معادلسازی شده در میانگین کل محاسبه می‌گردد.
 8. دروس معادلسازی شده همانند دروس گذرانده شده محسوب می‌شوند، بنابراین دانشجو می‌تواند آن‌ها را در صورت نیاز به‌عنوان دروس جبران میانگین یا ارتقاء میانگین انتخاب نماید.
 9. دانشجو می‌بایست شهریه دروس معادلسازی شده خود را طبق شهریه مصوب هیات امنا پرداخت نماید.
 10. نمره‌هایی که خارج از معیار ارزشیابی مرسوم صفر تا 20 باشد توسط بخش‌های علمی و با هماهنگی با اداره کل خدمات آموزشی (مطابق سرفصل جدید) بررسی می‌شوند.
 11. واحدهای درسی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاه‌های غیردولتی
   مورد تأیید وزارتین و دروس گذرانده شده سطح یک، سطح دو و سطح سه حوزه علیمه قم و خراسان و حوزه‌های علمیه مورد تأیید حوزه علمیه قم با رعایت سایر مقررات برای مقطع کارشناسی قابل معادلسازی می‌باشد.
 12. چنانچه دانشجو دروسی را در همان مقطع قبلاً در دانشگاه گذرانده باشد و به دلایلی از تحصیل انصراف داده یا عدم مراجعه داشته باشد، آن دروس قابل بررسی می‌باشند.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. واحدهای درسی همان مقطع که قبلاً در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاه‌های غیردولتی مورد تأیید وزارتین گذرانده شده‌اند و دروس عمومی دوره‌های تربیت معلمی جهت معادلسازی قابل بررسی می‌باشند.
 2. نمره‌های دانشجو در هر درس حداقل 10 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها جهت معادلسازی قابل پذیرش است.
 3. دروس جبرانی کارشناسی که در مقطع کارشناسی ارشد گذرانده می‌شوند با رعایت بند 1 این پیوست برای دوره‌های کارشناسی قابل بررسی می‌باشند.
 4. دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی پیوسته و فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی هستند، هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادلسازی
  نمی‌باشد.
 5. دانشجویان دانشگاه چنانچه تغییر رشته بدهند کلیه دروس عمومی و نیز واحدهای مشترک که دارای عناوین، سرفصل، تعداد واحد یکسان و کد درس مشترک باشند نیازی به تطبیق واحد نداشته و عیناً با همان نمره در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. نمره‌های دانشجو در هر درس حداقل 12 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها جهت معادلسازی قابل پذیرش است.
 2. مجموع تعداد واحدهای درسی قابل معادلسازی نباید از حداکثر 12 واحد مجموع تعداد واحدهای درسی رشته تحصیلی فعلی تجاوز نماید، لکن کلیه دروس گذرانده شده همان رشته در دانشگاه به تشخیص گروه آموزشی – پژوهشی قابل معادلسازی می‌باشد.
 3.  واحد درسی پایان‌نامه و درس سمینار (تحقیق و تتبع نظری) قابل معادلسازی نمی‌باشند.
 4. دروس نیمسال دانش‌پذیری برای دانشجویان دوره‌های فراگیر قابل معادلسازی نمی‌باشد.


مقطع دکتری تخصصی
 1. معادلسازی در دوره دکتری امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 
پیوست 4: معرفی به استاد  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. اخذ دروس معرفی به استاد طبق تقویم آموزشی دانشگاه بوده و تاریخ آزمون آن‌ها با هماهنگی استاد مربوطه تعیین می‌شود.
 2. انتخاب ارائه دروس عملی، کارآموزی، کارورزی، پروژه و تمام دروسی که با تأیید بخش علمی ثبت نمره آن‌ها به بیش از یک نیمسال تحصیلی نیاز دارد، به‌صورت معرفی به استاد در تمامی دوره‌های تحصیلی ممنوع می‌باشد.
 3. دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره، تقاضای خود را از طریق پیشخوان خدمت دانشگاه در سیستم جامع گلستان ارائه نماید. در صورت عدم احراز شرایط معرفی به استاد، مسئولیت بر عهده دانشجوی متقاضی است. آموزش مرکز یا واحد مربوط نیز، باید پس از ثبت کلیه نمرات دروس دانشجو در سامانه گلستان و بررسی کلیه سوابق تحصیلی وی و محرز شدن این موضوع، اقدام به تأیید تقاضای معرفی به استاد نماید. در غیراینصورت دانشجو ملزم به گذراندن مجدد دروس معرفی به استاد به همراه دروس باقیمانده سرفصل مطابق آیین‌نامه و مقررات آموزشی در اولین نیمسال است. مسئولیت اجرای آن به عهده کارشناس آموزش مرکز / واحد هست.
 4. آموزش مرکز / واحد باید حداکثر ظرف مدت ده روز کاری بررسی‌های اولیه را انجام و در صورت احراز شرایط، دانشجو را با هماهنگی مدیر رشته و معاون مرکز / واحد مربوط، به استاد واجد شرایط معرفی نماید. نمره درس نیز باید ظرف مدت 10 روز توسط استاد درس به آموزش اعلام گردیده یا در سیستم جامع گلستان ثبت گردد. کلیه امور مربوط به معرفی به استاد طبق تقویم آموزشی دانشگاه باید حداکثر در مدت 20 روز کاری به اتمام رسیده و نمره در سامانه گلستان ثبت شود.
 5. استاد درس مربوط موظف است در تاریخ اعلام شده و به‌طور رسمی با نظارت آموزشی مرکز یا واحد نسبت به برگزاری امتحان درس معرفی به استاد (به‌صورت کتبی) اقدام و نمره و برگه امتحان دانشجو را به اداره امتحانات مرکز یا واحد تحویل دهد. دانشجو نیز موظف است طبق برنامه‌ای که آموزش یا استاد مشخص می‌کند نسبت به شرکت در جلسه امتحان اقدام نماید.
 6. چنانچه دانشجو در امتحان درس معرفی به استاد غیبت نماید یا نمره قبولی کسب نکند، غیبت یا نمره مردودی در سامانه گلستان درج و در سوابق تحصیلی وی ثبت خواهد شد. در این شرایط دانشجو می‌تواند به اخذ مجدد درس به‌صورت معرفی به استاد اقدام نماید. این‌گونه دانشجویان تا زمانی که مشکل سنوات یا مشمولیت نظام‌وظیفه نداشته باشند، امکان اخذ مجدد درس، به‌صورت معرفی به استاد را دارند.
 7.  دانشجوی معرفی به استاد، ملزم به پرداخت شهریه طبق مصوب هیات امناء دانشگاه می‌باشد.
 8. در بررسی شرایط انتخاب استاد برای انتخاب درس معرفی به استاد، توجه شود که عنوان درس با رشته تحصیلی استاد مطابقت داشته باشد. استاد ترجیحاً از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز / واحد یا سایر مراکز همجوار انتخاب شود. در صورت عدم دسترسی به عضو علمی پیام نور، به ترتیب اعضای علمی سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی و سپس مدرسان مدعو با مدرک دکتری تخصصی در اولویت قرار گیرند. در دروس معارف اسلامی باید مدرسان دارای صلاحیت مورد تأیید نمایندگی نهاد رهبری استفاده شوند.
 9. به ازای هر دانشجوی معرفی به استاد، دو ساعت حق‌التدریس به استاد حائز شرایط، پرداخت می‌شود. هر عضو علمی در هر نیمسال تحصیلی حداکثر می‌تواند تا 48 ساعت (معادل 3 واحد نظری) و در دوره تابستان تا 16 ساعت (معادل 1 واحد نظری) درس معرفی به استاد اخذ و حق‌التدریس مربوط را دریافت نماید. هرگونه پرداخت خارج از سقف تعیین‌شده ممنوع می‌باشد.
 10. در صورت کسر ساعت موظف تدریس در نیمسال اول و دوم، در هر نیمسال تحصیلی حداکثر 3 واحد معادل می‌تواند بدون پرداخت حق‌الزحمه به‌عنوان واحد معادل در سامانه گلستان، برای عضو علمی ثبت و لحاظ گردد. مرجع تأیید این بخش رئیس استان و پس از بررسی و اعمال آن در سامانه گلستان از طریق مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی سازمان مرکزی می‌باشد.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته که برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد می‌تواند امتحان آن دو درس را خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم دانشگاهی از طریق معرفی به استاد بگذراند.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اعم از شیوه آموزشی - پژوهشی و شیوه آموزشی الکترونیکی، که برای فراغت از تحصیل تنها یک درس نظری اعم از دروس باقیمانده سرفصل دوره یا جبرانی کارشناسی داشته باشد (به‌جز دروس روش تحقیق و سمینار) می‌تواند آن درس را خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم دانشگاهی به‌صورت معرفی به استاد انتخاب و بگذراند. دانشجوی شیوه آموزشی - پژوهشی قبل از اخذ پایان‌نامه مجاز به اخذ و گذراندن درس معرفی به استاد می‌باشد.
مقطع دکتری تخصصی
 1. انتخاب دروس تحت هر شرایطی به‌صورت معرفی به استاد ممنوع می‌باشد.


 
پیوست 5: دروس جبرانی کارشناسی  (برگشت به فهرست مطالب)
مقطع کارشناسی ارشد
 1. تعداد واحدهای دروس جبرانی هر رشته حداکثر 12 واحد از دروس کارشناسی یا سرفصل مربوط به تشخیص شورای علمی تخصصی ذیربط می‌باشد. نمرات دروس جبرانی در میانگین کل محاسبه نمی‌شود و حداقل نمره قبولی در دروس جبرانی 12 هست. دانشجو موظف است در اولین نیمسال ممکن دروس جبرانی را انتخاب نموده و بگذراند.
 2. درصورتی‌که تغییراتی در برنامه مصوب وزارت صورت گیرد، تغییرات دروس جبرانی بر اساس تغییرات وزارتی می‌باشد.
 3. دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی پژوهشی تعیین می‌گردند.
مقطع دکتری تخصصی
 1. در شرایط خاص و در صورت نیاز به تشخیص استاد راهنما و تائید شورای تخصصی دکتری ذیربط، دانشجو موظف است حداکثر واحد درسی را به‌عنوان دروس جبرانی بگذراند. نمره دروس جبرانی در میانگین کل محاسبه نمی‌شود و حداقل نمره قبولی در دروس جبرانی 14 است.

 
پیوست 6: حضور در کلاس  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1.  حضور دانشجویان در جلسات کلاس مطابق با نظام آموزشی دانشگاه و شیوه‌نامه اجرایی مربوطه می‌باشد.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. حضور دانشجو در تمام جلسات دروس عملی الزامی است.
 2. غیبت بیش از سه شانزدهم جلسات در دروس عملی باعث ثبت غیبت برای آن درسِ دانشجو می‌شود.
 3. ارائه دروس عمومی معارفی تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. حضور دانشجو در تمام جلسات دروس عملی الزامی است.
 2. غیبت بیش از سه شانزدهم جلسات در دروس عملی باعث ثبت غیبت برای آن درسِ دانشجو می‌شود.
مقطع دکتری تخصصی
 1. حضور دانشجوی مقطع دکتری تخصصی در تمام جلسات کلاس درس الزامی است.
 2. غیبت بیش از سه شانزدهم جلسات در دکترای تخصصی باعث ثبت غیبت برای آن درسِ دانشجو می‌شود.
 
پیوست 7: مرخصی  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می‌شود
  و دانشجو موظف است در مدت استفاده از مرخصی تحصیلی، شهریه طبق مصوب هیات امناء پرداخت نماید.
 2. تقاضای مرخصی تحصیلی باید به‌صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع
  ثبت‌نام هر نیــــم سال تحصیلی، توسط دانشجو به مرکز / واحد ارائه شود. موافقت مرکز / واحد، مشروط به بررسی وضعیت تحصیلی و امکان اتمام دوره در سنوات باقیمانده می‌باشد، که پس از تأیید توسط مرکز / واحد، به دانشجو ابلاغ می‌شود.
 3. مدت مجاز مرخصی برای هر زایمان برای تمام دانشجویان خانم در تمام مقاطع تحصیلی 5 نیمسال تحصیلی (یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان) بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه است که با ارائه مدارک و مستندات لازم و پس از تأیید در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل‌اجرا است.
 4. مدت مجاز مرخصی برای هر زایمان برای دانشجویان خانم غیر ایرانی در تمام مقاطع تحصیلی 2 نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه است که با ارائه مدارک و مستندات لازم و پس از تأیید در کمیسیون موارد خاص دانشگاه قابل‌اجرا است.
 5. دانشجویی که به‌عنوان مأمور دولت، همسر یکی از کارکنان دولت، یا همسر
  یکی از دانشجویان بورسیه به‌عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می‌شود،
  می‌تواند با ارائه حکم مربوط و به تشخیص و تأیید گروه آموزشی
  پژوهشی مربوط
  و تصویب در کمیسیون موارد خاص، علاوه بر استفاده از میزان مرخصی تحصیلی مجاز در طول دوره تحصیل، در هنگام مأموریت تا چهار سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی و با پرداخت شهریه بهره‌مند شود.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی می‌توانند از 2 نیمسال مرخصی تحصیلی در طول دوره استفاده نمایند. برای آن دسته از دانشجویانی که درخواست استفاده از بیش از 2 نیمسال تحصیلی جهت مرخصی دارند می‌بایست پیشرفت تحصیلی و امکان اتمام تحصیل در طی سنوات مجاز اولیه مدنظر قرار گیرد.
 2. دانشجویان غیر ایرانی می‌توانند از 2 نیمسال مرخصی تحصیلی در طول دوره استفاده نمایند.
 3. سایر دانشجویان می‌توانند در طول تحصیل از 2 نیمسال  در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و 4 نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات طبق شهریه مصوب هیئت‌امنا استفاده نمایند.

مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی، دانشجویان غیر ایرانی و سایر دانشجویان حـــــــداکثر می‌توانند به ترتیب از 2، 1 و 4 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب در قالب سنوات مجاز تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
 2. سایر دانشجویان می‌توانند در طول تحصیل از 2 نیمسال  در دوره کارشناسی ارشد از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات طبق شهریه مصوب هیئت‌امنا استفاده نمایند.
مقطع دکتری تخصصی
 1.  مدت مرخصی تحصیلی برای استفاده‌کنندگان از معافیت تحصیلی و دانشجویان غیر ایرانی دو نیمسال است. سایر دانشجویان می‌توانند حـــــــداکثر برای سه نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.پیوست 8: عدم مراجعه  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. عدم ثبت‌نام دانشجو در موعد مقرر بدون ثبت درخواست مبنی بر مرخصی یا انصراف از تحصیل، عدم مراجعه محسوب شده و هیچ‌گونه گواهی یا مدرک تحصیلی به دانشجو ارائه نخواهد شد.
 2. دانشجوی عدم مراجعه می‌تواند با درخواست کتبی به مرکز/ واحد محل تحصیل تقاضای لغو عدم مراجعه و صدور مرخصی تحصیلی نماید.
 3. در صورت لغو عدم مراجعه، نیمسال‌های عدم مراجعه دانشجو به مرخصی تحصیلی با احتساب
   در سنوات و با پرداخت شهریه طبق مصوب هیات امنا تبدیل شده و این نیمسال‌ها جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب می‌شوند.
 4. لغو عدم مراجعه فقط برای یک‌بار در طول تحصیل امکان‌پذیر می‌باشد.
 5. لغو عدم مراجعه در طول مدت مجاز سنوات و مرخصی تحصیلی به عهده مرکز/ واحد می‌باشد.
 6. لغو عدم مراجعه بیشتر از مدت مجاز سنوات و مرخصی تحصیلی بر عهده شورای آموزشی استان می‌باشد.
 7. چنانچه دانشجو یک یا چند نیمسال عدم مراجعه داشته باشد، درس یا دروسی که پس از مراجعه انتخاب نموده و می‌گذراند، در همان نیمسال ثبت‌شده و انتقال دروس به نیمسال‌های قبل امکان‌پذیر نمی‌باشد. شهریه نیمسال‌های عدم مراجعه طبق شهریه مصوب هیئت امنا تعیین می‌شود.
 8. دانشجوی متعهد به سازمان‌ها برای بازگشت به تحصیل می‌بایست موافقت‌نامه  سازمان ذیربط را ارائه دهد.
 9. در صورت عدم مراجعه دانشجوی مشمول نظام وظیفه بیش از 2 نیم سال، مرکز / واحد موظف است لغو معافیت تحصیلی وی را به سازمان وظیفه عمومی اعلام نماید.
 10. دانشجویان مشمول (با بیش از دو نیمسال عدم مراجعه یا انصراف)، با ارائه کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم می‌توانند از مقررات لغو عدم مراجعه استفاده نمایند.
 11. دانشجویان غیر ایرانی نمی‌توانند از شرایط لغو عدم مراجعه استفاده نمایند.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. دانشجو به ازای هر 15 واحد درسی باقیمانده در مقطع کارشناسی می‌بایست یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد.
 2. مجموع نیمسال‌های تحصیلی دانشجو مشتمل بر نیمسال‌های در حال تحصیل و عدم مراجعه نباید از سنوات مجاز تحصیل فراتر رود.
 3. دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی فقط می‌توانند از دو نیمسال لغو عدم مراجعه استفاده نمایند.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجو به ازای هر 6 واحد درسی باقیمانده در مقطع کارشناسی ارشد می‌بایست یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد. داشتن حداقل یک نیمسال سنوات مجاز برای درس پایان‌نامه الزامی است.
 2. نیمسال‌های عدم مراجعه جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب می‌شود.
 3.  دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی فقط می‌توانند از دو نیمسال لغو عدم مراجعه استفاده نمایند.
مقطع دکتری تخصصی
 1.  دانشجو به ازای هر 6 واحد درس باقیمانده در مرحله آموزشی می‌بایست یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد. حداقل دو نیمسال برای درس رساله از سنوات مجاز دانشجو در نظر گرفته می‌شود.
 2. دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی فقط می‌توانند از یک نیمسال لغو عدم مراجعه استفاده نمایند.

 
پیوست 9: انصراف  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. دانشجویي كه بخواهد از تحصيل انصراف دهد بايد درخواست خود را ثبت نموده و پس از یک ماه، انصراف دانشجو قطعی شده و در سیستم ثبت می‌گردد. دانشجوي انصرافي موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل نمايد.
 2. درصورتی‌که دانشجو معرفی‌نامه‌ای مبنی بر تائید انصراف برای ارگانها و سازمان‌ها
  دریافت کرده باشد جهت لغو انصراف موظف است نامه‌ای از ارگان یا سازمان مربوطه
  مبنی بر بلامانع بودن لغو انصراف و عدم بهره‌مندی از مزایای آن سازمان در مدت‌زمان انصراف ارائه نماید.
 3. مدت وقفه تحصیلی دانشجوی لغو انصراف شده، جزو سنوات تحصیلی محسوب گردیده و ملزم به اخذ مرخصی تحصیلی و پرداخت شهریه طبق مصوب هیئت امنا می‌باشد.
 4. دانشجوی مشمول نظام وظیفه انصرافی پس از درخواست کتبی و تصویب شورای آموزشی استان با شرایط زیر می‌تواند تقاضای لغو انصراف و اعاده به تحصیل نماید:
 5. از تاریخ انصراف، ترک تحصیل بیش از یک سال سپری نشده باشد.
 6. در سنوات اولیه، انصراف داده باشد.
 7. به خدمت اعزام نشده باشد. (در صورت لغو معافیت و اعزام به خدمت، ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای لغو انصراف از طریق شورای آموزشی استان الزامی است.)
 8. امکان فراغت از تحصیل در سقف مجاز سنوات تحصیلی (سنوات اولیه + ارفاقی) وجود داشته باشد.
 9. معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی که معافیت تحصیلی آنان لغو و در سیستم ناجا به‌عنوان اتمام معافیت تحصیلی ثبت شده است درصورتی‌که تا یک سال پس از تاریخ انصراف، در رشته/ دانشگاه جدید در همان مقطع یا یک حوزه علمیه در همان سطح پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی مشروط به اینکه انصراف در مدت سنوات اولیه تحصیلی صورت گرفته باشد، فقط یک‌بار قابل تمدید است که در این صورت مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد. همچنین دانشجويی كه به دليل اتمام سنوات تحصيلي، اخراج و لغو معافیت شده‌‌ است می‌تواند با ارائه‌ی یکی از مدارک مشخص‌کننده‌ی وضعیت نظام‌وظیفه نسبت به بازگشت به تحصیل خود درخواست نماید.
 10. دانشجوی مشمولی که به‌منظور اخذ معافیت دائم (به‌عنوان نمونه جهت خرید خدمت مشمولان غائب) از تحصیل انصراف می‌دهد، مجاز به لغو انصراف و ادامه تحصیل در رشته قبلی نیست.
 11. مدت وقفه تحصیلی دانشجوی مشمول لغو انصراف شده، جزو سنوات تحصیلی محسوب گردیده و ملزم به اخذ مرخصی تحصیلی طبق شهریه مصوب هیئت‌امنا می‌باشد.
 12. مرکز/ واحد موظف است پس از قطعی شدن انصراف دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کند موضوع انصراف را به سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام نماید.
 13. لغو انصراف در حیطه اختیارات شورای آموزشی استان / مرکز امور بین الملل / مرکز تحصیلات تکمیلی می‌باشد.
 14. صدور هر گونه گواهینامه، اعطای ریزنمرات و پذیرفتن مجدد دانشجو منوط به تسویه‌حساب مالی دانشجو با دانشگاه است.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. دانشجویی که مدرک کاردانی اخذ کرده باشد، نمی‌تواند درخواست لغو انصراف دهد.
 2. دانشجو به ازای هر 15 واحد درسی باقیمانده می‌بایست یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد. مجموع تعداد نیمسال‌های وقفه تحصیلی دانشجو و نیمسال‌های در حال تحصیل وی نباید از تعداد کل سنوات مجاز فراتر رود.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجو به ازای هر 6 واحد درسی باقیمانده می‌بایست یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد. برای درس پایان‌نامه داشتن حداقل یک نیمسال سنوات مجاز الزامی است.
 2. تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراســـری یا دوره‌های فراگیـــر  بر اساس ضوابط مربوط امکان‌پذیر است.
مقطع دکتری تخصصی
 1. دانشجو به ازای هر 6 واحد درسی باقیمانده می‌بایست یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد. برای درس رساله داشتن حداقل دو نیمسال سنوات مجاز الزامی است.
 
پیوست 10: مهمان موقت/مهمان دائم  (برگشت به فهرست مطالب)
مقطع کارشناسی
 1. دانشجو می‌تواند از مزایای مهمان موقت و دائم با موافقت مرکز/ واحد مبدأ و مقصد طبق شهریه مصوب هیئت امناء در طول تحصیل استفاده نماید.
 2. دانشجوی متقاضی مهمان می‌تواند درخواست مهمان شدن خود را طبق تقویم آموزشی دانشگاه به مرکز / واحد آموزش محل تحصیل (مرکز مبدأ) ارائه نماید.
 3. اولویت مهمان شدن با دانشجویان دارای شرایط ذیل است، ولیکن در سایر موارد نیز به تشخیص و با موافقت رئیس مرکز / واحد مبدأ و مقصد، مهمان موقت / دائم دانشجو امکان‌پذیر می‌باشد:
 • تغییر محل زندگی
 • ازدواج دانشجوی دختر در زمان دانشجویی درصورتی‌که محل اشتغال دائم همسر دانشجو
  قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.
 • فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی، به‌طور که وی
  به تشخیص مراجع  قانونی به‌عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
 • بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح
 • معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد
 • تغییر محل اشتغال دانشجو یا همسر وی به شهر دیگر با ارائه مستندات معتبر
 1. مهمان شدن دانشجوی نیمسال آخر به سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتین به‌شرط عدم ارائه درس در دانشگاه و موافقت مبدأ و مقصد بلامانع می‌باشد.
 2. مهمان شدن دانشجو در دوره تابستان به سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتین درصورتی‌که با انتخاب سقف واحدهای مجاز در دوره تابستان اعم از نظری، عملی یا نظری عملی دانش‌آموخته شود، به‌شرط عدم ارائه درس در دانشگاه و موافقت مبدأ و مقصد بلامانع است.
 3. شرایط استفاده از مهمان موقت و دائم از / به مراکز بین‌الملل تابع مقررات ویژه این مراکز بوده و پس از تأیید مرکز / واحد مبدأ و مقصد با تأیید اداره کل خدمات آموزشی مقدور می‌باشد. هرگونه درخواست مهمان موقت / دائم از / به نمایندگی‌های بین‌الملل ممنوع است.
 4. دانشجوی مرکز بین‌الملل متقاضی مهمان موقت / مهمان دائم در دوره کارشناسی باید حداقل دو نیمسال تحصیلی را در مرکز بین‌الملل مبدأ گذرانده باشد.
 5. دانشجوی مرکز بین‌الملل متقاضی مهمان موقت / مهمان دائم باید درخواست خود را با ذکر دلیل، مطابق تقویم آموزشی به مرکز بین‌الملل تسلیم کند.
 6. دانشجویان مراکز بین‌الملل در مقطع کارشناسی که به مراکز و واحدهای داخل کشور مهمان موقت / مهمان دائم  شده‌اند، جهت اخذ مدرک تحصیلی باید مطابق آیین‌نامه دانشجویان برون‌مرزی اقدام نمایند.
 مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجو می‌تواند کلیه یا قسمتی از واحدهای بخش آموزشی را در طول تحصیل به‌صورت مهمان موقت با موافقت مرکز / واحد مبدأ و مقصد و طبق شهریه مصوب هیئت امناء انتخاب نماید.
 2. استفاده از مهمان موقت در درس پایان‌نامه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 3. مهمان دائم برای دانشجویان کارشناسی ارشد ممنوع می‌باشد.
 4. دانشجوی متقاضی مهمان می‌تواند درخواست مهمان شدن خود را طبق تقویم آموزشی دانشگاه به مرکز / واحد آموزش محل تحصیل (مرکز مبدأ) ارائه نماید.
 5.  اولویت مهمان شدن با دانشجویان دارای شرایط ذیل است، ولیکن در سایر موارد نیز به تشخیص و با موافقت رئیس مرکز / واحد مبدأ و مقصد، مهمان موقت دانشجو امکان‌پذیر می‌باشد:
 • تغییر محل زندگی
 • ازدواج دانشجوی دختر در زمان دانشجویی درصورتی‌که محل اشتغال دائم همسر دانشجو
  قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.
 • فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی، به‌طور که وی
  به تشخیص مراجع  قانونی به‌عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
 • بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح
 • معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد
 • تغییر محل اشتغال دانشجو یا همسر وی به شهر دیگر با ارائه مستندات معتبر
 1. مهمان شدن دانشجوی نیمسالِ آخر بخش آموزشی به سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتین به‌شرط عدم ارائه درس در دانشگاه و موافقت مبدأ و مقصد بلامانع می‌باشد.
 2. مهمان شدن دانشجو در دوره تابستان به سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتین درصورتی‌که با انتخاب سقف واحدهای مجاز بخش آموزشی در دوره تابستان اعم از نظری، عملی یا نظری – عملی دانش‌آموخته شود، به‌شرط عدم ارائه درس در دانشگاه و موافقت مبدأ و مقصد بلامانع است.
 3. شرایط استفاده از مهمان موقت از / به مراکز بین‌الملل تابع مقررات ویژه این مراکز بوده و پس از تأیید مرکز / واحد مبدأ و مقصد با تأیید اداره کل خدمات آموزشی مقدور هست. هرگونه درخواست مهمان موقت از / به نمایندگی‌های بین‌الملل ممنوع است.
 4. دانشجوی متقاضی مهمان موقت در دوره کارشناسی ارشد باید حداقل یک نیمسال تحصیلی را در مرکز بین‌الملل مبدأ گذرانده باشد.
 5. دانشجوی مرکز بین‌الملل متقاضی مهمان موقت باید درخواست خود را با ذکر دلیل، مطابق تقویم آموزشی به مرکز بین‌الملل تسلیم کند.
 6. دانشجویان مراکز بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد که به مراکز و واحدهای داخل کشور مهمان موقت شده‌اند، جهت اخذ مدرک تحصیلی باید مطابق آیین‌نامه دانشجویان برون‌مرزی اقدام نمایند.
مقطع دکتری تخصصی
 1. مهمان موقت / مهمان دائم در مقطع دکتری تخصصی ممنوع می‌باشد.

 
پیوست 11: دوره الکترونیکی وتغییر شیوه  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. دانشجویان دوره‌های آموزش الکترونیکی تابع آیین‌نامه آموزش‌های الکترونیکی مربوطه می‌باشند.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی درصورتی‌که حداقل یک نیمسال کامل پایان‌نامه را اخذ کرده باشند و پس از آن نخواهند یا نتوانند پایان‌نامه را تکمیل کنند، در صورت موافقت استاد راهنما و مشاور (در صورت وجود) و موافقت گروه آموزشی پژوهشی می‌توانند تغییر شیوه به شیوه آموزشی الکترونیکی دهند.

 
پیوست 12: تغییر رشته   (برگشت به فهرست مطالب)

مقطع کارشناسی
 1. دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می‌تواند از یک‌رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان مرکز / واحد تغییر رشته یا گرایش دهد:
- وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان مرکز / واحد
- گذراندن حداقل 12 واحد درسی (غیر از دروس جبرانی و معادلسازی شده) با معدل حداقل 12
- امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده
 1. تغییر رشته / گرایش فقط برای یک‌بار و در همان مقطع امکان‌پذیر است.
 2. دانشجویان هر گروه آزمایشی در صورت موافقت مرکز/ واحد و تأیید شورای آموزشی استان می‌توانند به هر رشته / گرایش دیگری از هر گروه آزمایشی دیگر تغییر رشته / گرایش دهند.
 3. تغییر رشته به رشته‌های فنی و مهندسی، هنر و معماری فقط برای دانشجویان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی یا دانشجویان دارای مدارک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی ریاضی فیزیک امکان‌پذیر هست.
 4. دانشجویانی که به‌صورت مهمان دائم تحصیل می‌کنند، امکان تغییر رشته / گرایش برای ایشان امکان‌پذیر نمی‌باشد.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. تغییر رشته / گرایش برای دانشجویان کارشناسی ارشد ممنوع است.
مقطع دکتری تخصصی
 1. تغییر رشته / گرایش برای دانشجویان دکتری تخصصی ممنوع است.
 
پیوست 13: انتقال  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. با توجه به صدور مدارک یکسان در کلیه مراکز / واحدهای دانشگاه انتقال دانشجو بین مراکز / واحدهای دانشگاه ممنوع می‌باشد. 
 2. انتقال از دانشگاه‌های خارج از کشور که مورد تائید وزارتین باشند، با موافقت کمیته انتقال وزارتین یا کمیته انتقال دانشگاه مجاز می‌باشد.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. انتقال از دانشگاه‌های داخلی مورد تائید وزارتین، در مقطع کارشناسی بر اساس ضوابط و مقررات وزارتین و دانشگاه مجاز هست.
 2. شهریه دانشجویان روزانه دولتی انتقالی به پیام نور مطابق شهریه دانشجویان آزمون سراسری دانشگاه پیام نور است. در مورد سایر دانشجویان انتقالی شهریه ایشان طبق مصوب هیات امناء تعیین می‌شود.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. انتقال از دانشگاه‌های داخلی مورد تائید وزارتین، در مقطع کارشناسی ارشد ممنوع است.
مقطع دکتری تخصصی
 1. انتقال از دانشگاه‌های داخلی مورد تائید وزارتین، در مقطع دکتری تخصصی ممنوع است.

 
پیوست 14: آزمون،ثبت نمرات وارزشیابی   (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. مراکز بین‌الملل می‌توانند از شاخص‌های ارزشیابی جایگزین استفاده نمایند.
 2. مدرس هر درس موظف است، نمرة ارزشيابي نهايي دانشجويان را طبق تقویم آموزشی دانشگاه در سیستم جامع دانشگاهی ثبت نماید.
 3. محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو صرفاً بر اساس آخرین نمرات قبولی وی انجام می‌گیرد. نمراتی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی مردود اعلام می‌شوند، در کارنامه باقی و در میانگین کل محاسبه می‌گردد.
 4. دانشجويي كه نسبت به نمره ارزشيابي درس، تقاضاي تجدیدنظر داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت یک هفته از تاريخ اعلام نمره، تقاضاي تجدیدنظر خود را در سیستم جامع آموزشی دانشگاهی ثبت نموده و دانشگاه موظف است، ظرف مدت یک هفته، از تاريخ دريافت تقاضاي تجدیدنظر، به اعتراضات دانشجويان رسيدگي نموده و پاسخ دهد.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. در صورت انجام ارزشیابی میان‌ترم برای هر درس به‌صورت فعالیت‌های کلاسی یا آزمون میان‌ترم، دانشجو می‌تواند در آن‌ها شرکت نموده و در این صورت مدرس درس موظف است نمره میان‌ترم دانشجو را طبق ضوابط درج نماید.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. در صورت انجام ارزشیابی میان‌ترم برای هر درس به‌صورت فعالیت‌های کلاسی یا آزمون میان‌ترم، دانشجو می‌تواند در آن‌ها شرکت نموده و در این صورت مدرس درس موظف است نمره میان‌ترم دانشجو را طبق ضوابط درج نماید.
 2. کسب نمره قبولی در کلیه دروس دانش‌پذیری و رعایت کلیه مفاد مندرج در دفترچه آزمون برای دانشجویان فراگیر الزامی است.

مقطع دکتری تخصصی
 1. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، از سوی مدرس / مدرسان آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف مبتنی بر اهداف درس و نتایج آزمون کتبی تکوینی و پایانی برای دروس نظری و نظری عملی در هر نیمسال تحصیلی صورت می‌پذیرد. 
پیوست 15: حذف دروس/بی اثرشدن نمرات دروس  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. هرگونه حذف دروس که اخذ آن‌ها به خاطر مشکلات سیستم جامع گلستان یا ناشی از سرفصل‌های موجود باشد فقط از طریق طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مقدور می‌باشد و مراکز / واحدها مجاز به حذف این دروس نیستند.
 2. بعد از اتمام مهلت تعیین شده حذف و اضافه در تقویم آموزشی دانشگاه هرگونه حذف درس ممنوع می‌باشد.
 3. چنانچه دانشجویی در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند
  و در نیمسال‌های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمرات مردودی نیمسال قبل در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، ثبت و باقی‌مانده و در میانگین همان نیمسال محاسبه می‌شود اما در میانگین کل دوره بی‌اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بو
  د. چنانچه دانشجو دروسی را از لیست دروس اختیاری انتخاب نموده ولیکن موفق به گذراندن آن‌ها نشود و در نیمسال‌های بعدی دروس اختیاری دیگری را به‌عنوان جایگزین انتخاب نموده و بگذراند، نمرات درس اختیاری مردود شده در میانگین نیمسال محاسبه‌شده و در ریزنمرات تحصیلی دانشجو، ثبت و باقی می‌ماند ولیکن در میانگین کل دوره بی‌اثر خواهد بود.
 4. بی‌اثر شدن نمره دروس مردودی شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی نمره مردودی یا 0.25 دریافت کرده‌اند، نمی‌شود.
 5. حذف دروسی که کد آن‌ها تغییریافته و طبق دستورالعمل‌های ابلاغی می‌بایست درس با کد جدید در همان ترم ثبت گردد، امکان‌پذیر است.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. حذف دروس عمومی صرفاً بعد از تغییر رشته به‌منظور ثبت درس با کد جدید امکان‌پذیر است.
 2. سرترم دانشپذیری آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر ورودی سال 93 و قبل از آن که ثبت‌نام اینترنتی کرده‌اند ولی مدارک لازم را به‌صورت فیزیکی به مرکز مربوطه تحویل نداده‌اند، حذف گردد. در این مورد به نکات زیر توجه شود:
 •  با توجه به اینکه پس از حذف دروس دانشپذیری سابقه آموزشی نیز حذف می‌شود، دانشپذیران متقاضی حذف سرترم دانشپذیری باید تعهدی مبنی بر تقاضای حذف دروس و اینکه تقاضای کارنامه دانشپذیری ندارند را در دبیرخانه مرکز/ واحد ثبت و پس از دستور رئیس مرکز/ واحد، کارشناس محترم ذیربط به استناد شماره ثبت نامه، سرترم دروس را در سامانه آموزشی گلستان حذف نماید.
 •  دانشپذیرانی که متقاضی اخذ کارنامه می‌باشند (جهت معادلسازی یا ارائه به سازمان‌ها) می‌بایست مطابق مقررات بدهی ایجاد شده را پرداخت نمایند و حذف سرترم امکان‌پذیر نمی‌باشد.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. سرترم دانشپذیری آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر ورودی سال 93 و قبل از آن‌که ثبت‌نام اینترنتی کرده‌اند ولی مدارک لازم را به‌صورت فیزیکی به مرکز مربوطه تحویل نداده‌اند، حذف گردد. در این مورد به نکات زیر توجه شود:
 •  با توجه به اینکه پس از حذف دروس دانشپذیری سابقه آموزشی نیز حذف می‌شود، دانشپذیران متقاضی حذف سرترم دانشپذیری باید تعهدی مبنی بر تقاضای حذف دروس و اینکه تقاضای کارنامه دانشپذیری ندارند، را در دبیرخانه مرکز/ واحد ثبت و پس از دستور رئیس مرکز/ واحد، کارشناس محترم ذیربط به استناد شماره ثبت نامه، سرترم دروس را در سامانه آموزشی گلستان حذف نماید.
 •  دانشپذیرانی که متقاضی اخذ کارنامه می‌باشند (جهت معادلسازی یا ارائه به سازمان‌ها) می‌بایست مطابق مقررات بدهی ایجاد شده را پرداخت نمایند و حذف سرترم امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 
پیوست 16: جبران میانگین/ارتقاءمیانگین  (برگشت به فهرست مطالب)
مقطع کارشناسی
 1. دانشجویانی که پس از گذراندن کلیه واحدهای کارشناسی موفق به کسب میانگین کل حداقل 12 نشوند، می‌توانند برای جبران میانگین، از بین تمام دروس نظری گذرانده شده در دانشگاه یا معادلسازی شده‌ای که نمره آن‌ها بین 10 تا 99/11 می‌باشد به‌عنوان دروس جبران میانگین و در قالب سنوات مجاز تحصیلی اخذ نمایند.
 2. دانشجویان مقطع کارشناسی شاغل به تحصیل که هنوز وضعیتشان به فارغ‌التحصیل موقت تغییر نکرده باشد، تمام دروس خود را مطابق سرفصل گذرانده باشند و میانگین کل دوره ایشان 12 یا بالاتر بوده و دارای سنوات مجاز تحصیل هستند، می‌توانند جهت ارتقای میانگین کل دوره خود با پرداخت شهریه (اعم از ثابت و متغیر) طبق شهریه مصوب هیئت امنا، دروسی را به‌دلخواه، مجدد انتخاب نموده و بگذرانند.
 3. ارتقای میانگین شامل دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی که سنوات مجاز اولیه آن‌ها به پایان رسیده نمی‌شود. دانشجویان غیر ایرانی که سنوات مجاز اولیه آن‌ها به پایان رسیده است در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص وزارت عتف با افزایش سنوات و تمدید  اقامت آن‌ها، می‌توانند از مزایای این بند استفاده نمایند. متعهدین به دانشگاه یا هر سازمان دیگر نیز می‌توانند پس از ارائه موافقت‌نامه از سازمان ذیربط از مزایای این بند استفاده نمایند.
 4. جبران میانگین و ارتقاء میانگین شامل دروس عملی، دروس نظری   عملی و تمام دروسی که طبق تأیید بخش علمی نیاز به بیش از یک نیمسال جهت تکمیل و ثبت نمره دارند، نمی‌شود.
 5. دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند جهت جبران میانگین و ارتقاء میانگین حداکثر 20 واحد درسی در هر نیمسال انتخاب نمایند.
 6. تعداد کل واحدهای قابل انتخاب جهت جبران میانگین و ارتقاء میانگین در چارچوب سنوات مجاز تحصیل فاقد محدودیت است.
 7. در صورت گذراندن درس جبران میانگین و ارتقاء میانگین، نمره بالاتر ثبت و نمره پایین‌تر در میانگین کل دوره بی‌اثر می‌باشد، درهرحال تمام نمرات در کارنامه ریزنمرات دانشجو باقی می‌ماند.
 8. تعداد دفعات انتخاب و گذراندن هر درس جبران میانگین و ارتقاء میانگین در چارچوب سنوات مجاز تحصیل فاقد محدودیت است.
 9. امکان اخذ دروس جبران میانگین به‌صورت همزمان با دروس معرفی به استاد در یک نیمسال تحصیلی در سامانه جامع آموزشی گلستان مقدور نیست.
 1. درصورتی‌که دانشجویان تا پایان تحصیلات از مزایای تک‌درس معرفی به استاد استفاده نکرده‌اند، می‌توانند در سرترم دروس جبران میانگین که توسط کاربر مرکز در سامانه جامع آموزشی گلستان ایجاد می‌شود، برای مقطع کارشناسی تا 2 عنوان درس (نمرات بین 10 تا 99/11) توسط کاربر مرکز انتخاب نموده و پس از تأیید کارشناس آموزش، مرکز نسبت به برگزاری آزمون در خارج از بازه زمانی امتحانات، اقدام نماید.
 2. چنانچه دانشجو قبلاً از مزایای تک‌درس معرفی به استاد استفاده نموده باشد، کاربر مرکز موظف است مجدداً سرترم جبران میانگین را در سامانه برای نیمسال بعدی لحاظ نماید و دروس، توسط کاربر مرکز انتخاب و پس از تأیید کارشناس آموزش و رعایت قوانین جبران میانگین، دانشجو در پایان نیمسال امتحان دهد. شایان ذکر است عناوین دروس موردنظر مطابق با سقف مجاز آموزشی انتخاب می‌شود.
مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجویانی که پس از گذراندن کلیه واحدهای کارشناسی ارشد موفق به کسب میانگین کل حداقل 14 نشوند، می‌توانند برای جبران میانگین، از بین تمام دروس نظری گذرانده شده در دانشگاه یا معادلسازی شده‌ای که نمره آن‌ها بین  12 تا 99/13 هست به‌عنوان دروس جبران میانگین و در قالب سنوات مجاز تحصیلی اخذ نمایند.
 2. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل که وضعیتشان به فارغ‌التحصیل موقت تغییر نکرده باشد، تمام دروس خود را مطابق سرفصل گذرانده باشند و میانگین کل دوره ایشان 14 یا بالاتر بوده و دارای سنوات مجاز جهت تحصیل هستند، می‌توانند جهت ارتقای میانگین کل دوره خود با پرداخت شهریه (اعم از ثابت و متغیر) طبق شهریه مصوب هیئت امنا، دروسی را به‌دلخواه، مجدد انتخاب نموده و بگذرانند.
 3. ارتقای میانگین شامل دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی که سنوات مجاز اولیه آن‌ها به پایان رسیده نمی‌شود. دانشجویان غیر ایرانی که سنوات مجاز اولیه آن‌ها به پایان رسیده است در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص وزارت عتف با افزایش سنوات و تمدید  اقامت آن‌ها، می‌توانند از مزایای ارتقاء میانگین در چارچوب سنوات مجاز استفاده نمایند. متعهدین به دانشگاه یا هر سازمان دیگر نیز می‌توانند پس از ارائه موافقت‌نامه از سازمان ذیربط از مزایای ارتقاء میانگین در چارچوب سنوات مجاز استفاده نمایند.
 4.  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شیوه آموزشی – پژوهشی که اقدام به انتخاب پایان‌نامه نکرده باشند، می‌توانند از مزایای ارتقاء میانگین در چارچوب سنوات مجاز استفاده نمایند.
 5. جبران میانگین و ارتقاء میانگین شامل دروس عملی، دروس نظری –  عملی، دروس سمینار و تمام دروسی که طبق تأیید بخش علمی نیاز به بیش از یک نیمسال جهت تکمیل و ثبت نمره دارند، نمی‌شود.
 6. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند جهت جبران میانگین و ارتقاء میانگین حداکثر 14 واحد در هر نیمسال انتخاب نمایند.
 7. تعداد کل واحدهای قابل انتخاب جهت جبران میانگین و ارتقاء میانگین در چارچوب سنوات مجاز تحصیل و نیز تعداد دفعات انتخاب و گذراندن هر درس جبران میانگین و ارتقاء میانگین فاقد محدودیت است.
 8. در صورت گذراندن درس جبران میانگین و ارتقاء میانگین، نمره بالاتر ثبت و نمره پایین‌تر در میانگین کل دوره بی‌اثر می‌باشد، درهرحال تمام نمرات در کارنامه ریزنمرات دانشجو باقی می‌ماند.
 9. برای دانشجویان شیوه آموزشی - پژوهشی قبل از انتخاب پایان‌نامه اخذ دروس جبران میانگین با رعایت مفاد بخشنامه امکان‌پذیر می‌باشد.
 10. امکان اخذ دروس جبران میانگین به‌صورت همزمان با دروس معرفی به استاد در یک نیمسال تحصیلی در سامانه جامع آموزشی گلستان مقدور نیست.
 11. درصورتی‌که دانشجویان تا پایان تحصیلات از مزایای تک‌درس معرفی به استاد استفاده نکرده‌اند، می‌توانند در سرترم دروس جبران میانگین که توسط کاربر مرکز در سامانه جامع آموزشی گلستان ایجاد می‌شود، برای مقطع کارشناسی ارشد یک عنوان درس (نمرات بین 12 تا 99/13) را توسط کاربر مرکز انتخاب نموده و پس از تأیید کارشناس آموزش، مرکز نسبت به برگزاری آزمون در خارج از بازه زمانی امتحانات، اقدام نماید.
 12. چنانچه دانشجو قبلاً از مزایای تک‌درس معرفی به استاد استفاده نموده باشد، کاربر مرکز موظف است مجدداً سرترم جبران میانگین را در سامانه برای نیمسال بعدی لحاظ نماید و دروس، توسط کاربر مرکز انتخاب و پس از تأیید کارشناس آموزش و رعایت قوانین جبران میانگین، دانشجو در پایان نیمسال امتحان دهد. شایان ذکر است عناوین دروس موردنظر مطابق با سقف مجاز آموزشی انتخاب می‌شود.

مقطع دکتری تخصصی
 1.  چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی کمتر از 16 باشد، دانشجو می‌تواند فقط در یک نیمسال تحصیلی دروسی را که نمره آن بین 14 تا 99/15 می‌باشد برای جبران میانگین کل خود اخذ نموده و با موفقیت بگذراند، در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم می‌شود. پس از گذراندن درس جبران میانگین، نمره بالاتر ثبت و نمره پایین‌تر در میانگین کل دوره بی‌اثر می‌شود.


 
پیوست 17: تحصیل همزمان  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. پذيرش و ثبت‌نام دانشجو از طریق روش‌های مورد تأیید سازمان سنجش آموزش کشور صورت گرفته باشد.
 2. دانشجويان براي ثبت‌نام در رشته دوم بايد ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور را كسب نمايند.
 3. شهريه پذيرش در رشته دوم طبق شهريه مصوب هیئت امناء محاسبه خواهد شد.
 4. دانشجويان پسر كه از معافيت تحصيلي استفاده می‌نمایند می‌توانند، تحصيلات در رشته دوم را بر اساس معافيت تحصيلي صادر شده در رشته / دانشگاه اول ادامه دهند و برای رشته دوم معافیت تحصیلی جداگانه‌ای درخواست و صادر نخواهد شد. این دسته از دانشجویان می‌بایست در ابتدای هر ترم گواهی اشتغال به تحصیل از محل تحصیل اولیه‌شان ارائه دهند.
 5. دانشگاه اول (محل قبولي در رشته اول) می‌بایست مداركِ برابر اصل شده دانشجو را برحسب درخواستِ دانشگاه قبوليِ دوم و با نامه اداري رسمي، ارسال و تقاضاي اعلام وصول نمايد.
 6. اهم مدارك به شرح ذيل می‌باشد:
 • گواهينامه دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی (برای مقطع کارشناسی) و گواهينامه دوره کارشناسی (برای مقطع کارشناسی ارشد)
 • ريزنمرات دوره کارشناسی (برای مقطع کارشناسی ارشد)
 • مدرك مشخص‌کننده نظام‌وظیفه
 • كارنامه كلي دروس گذرانده در رشته / دانشگاه اول
 1. دانشجوياني كه به دستگاه‌های خاص تعهد دارند يا بورس می‌باشند می‌بایست قبل از ثبت‌نام در آزمون دانشگاه، موافقت كتبي سازمان يا موسسه بورس كننده را اخذ نمايند.
 2. مدارك دانش‌آموختگی همانند ساير مدارك دانشگاه رسمي بوده و امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر را خواهد داشت.
 3. معادلسازی در تحصیل همزمان مجاز نیست.
 4. دانشجويان تحصيل همزمان بايد در هنگام انتخاب واحد به تاريخ امتحانات توجه نمایند تا تداخل امتحاني نداشته باشند. در صورت وجود تداخل مسئولیت با دانشجو خواهد بود.
 5. ساير مقررات تحصيلي مطابق آئین‌نامه آموزشي دانشگاه خواهد بود.مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. با توجه به‌نظام آموزشی دانشگاه، تحصیل همزمان دانشجو در یک رشته دیگر و در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یک دانشگاه دیگر و یا در دانشگاه پیام نور به‌عنوان رشته دوم بلامانع است، مشروط بر آنکه هر دو ورود او بر اساس کنکور سراسری نباشد، سال ورودشان متفاوت باشد و حداقل یکی از این تحصیلات به شیوه آموزشی الکترونیکی باشد.
 
مقطع کارشناسی ارشد
 1. با توجه به‌نظام آموزشی دانشگاه، تحصیل همزمان دانشجو در یک رشته دیگر و در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یک دانشگاه دیگر و یا در دانشگاه پیام نور به‌عنوان رشته دوم بلامانع است، مشروط بر آنکه هر دو ورود او بر اساس کنکور سراسری نباشد، سال ورودشان متفاوت باشد و حداقل یکی از این تحصیلات به شیوه آموزشی الکترونیکی باشد.
مقطع دکتری تخصصی
 1. هر نوع تحصیل همزمان با مقطع دکتری اعم از اینکه مقطع دیگر کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری باشد، ممنوع است.

 
پیوست 18: آزمون زبان دانشجویان دکتری  (برگشت به فهرست مطالب)
مقدمه
  بر اساس بند 4 ماده 3 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( PH.D) مصوب جلسه مورخ 24/11/94 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و در راستای اجرایی نمودن اهداف دانشگاه پیام نور در ارتقای آموزش، آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور (PNUET)  به‌عنوان یک آزمون استاندارد در سطح آزمون تافل، توسط مرکز سنجش و آزمون و در چارچوب این دستورالعمل به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌گردد. دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور، ملزم به ارائه گواهی قبولی در این آزمون یا سایر آزمون‌های استاندارد مندرج در این دستورالعمل تا قبل از برگزاری آزمون جامع می‌باشند. در این دستورالعمل، دانشگاه پیام نور به‌اختصار دانشگاه نامیده می‌شود.

ماده 1: ساختار آزمون
این آزمون در موارد ذیل در سطح آزمون تافل (TOFEL) طراحی شده و شامل 100 سؤال چهارگزینه‌ای و به شرح ذیل است:
 • دستور زبان ( گرامر)
Grammar and Structure 30 سؤال
 • واژه و کاربرد اصطلاحات
Vocabulary and Written Expressions 30 سؤال
 • خواندن و درک مطلب
Reading  Comprehension 40 سؤال

نمره قبولی این آزمون 50 از 100 می‌باشد (High 100-70 intermediat  /    69-60 Low Pass /  59-50 )
تبصره 1: دانشجویان دوره دکتری تخصصی، می‌توانند با کسب نمره 40 از 100 از آزمون PNUET، در آزمون جامع شرکت نمایند. ولی این‌گونه دانشجویان باید قبل از دفاع از رساله، گواهی قبولی این آزمون را ارائه نمایند. در غیر این صورت امکان برگزاری جلسه دفاع از رساله میسر نیست.
تبصره 2: صرفاً نمره موردقبول در این آزمون برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر 40 از 100 است. برابر بند پ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افراد واجد شرایط این تبصره با ارائه گواهی معتبر به شرح زیر هستند:
فرزندان و همسران شهدا
جانبازان 15% و بالاتر
آزادگان و همسر و فرزندان آنان
همسر و فرزند جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر
رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره 3: نمره قبولی برای دانشجویان دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی 70 از 100 هست.

ماده2: چارچوب اجرایی آزمون
مرکز سنجش و آزمون دانشگاه مسئولیت برنامه‌ریزی، ثبت‌نام، طراحی، تعیین محل برگزاری، اعلام نتایج، بررسی اعتراض‌ها و صدور گواهی مربوط به این آزمون را بر عهده دارد.
کارگروه تخصصی آزمون زبان عمومی با ترکیب و شرح وظایف زیر، با مرکز سنجش و آزمون، در این خصوص همکاری می‌نماید.
2-1  اعضای کارگروه تخصصی زبان عمومی
 • رئیس مرکز سنجش و آزمون (رئیس کارگروه)
 • دبیر شورای تخصصی یا مدیر گروه زبان انگلیسی در سازمان مرکزی (دبیر کارگروه)
 • دو نفراز اعضای علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه به پیشنهاد و انتخاب شورای تخصصی گروه زبان انگلیسی و با حکم معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به مدت 2 سال
 • رئیس گروه آزمون‌سازی
تبصره: رئیس کارگروه حسب مورد می‌تواند از سایر متخصصان این امر دعوت به عمل آورد. همچنین درصورتی‌که موضوع مورد بررسی مرتبط با مواد 5 و 6 این دستورالعمل باشد، می‌بایست از دبیر شورای تخصصی زبان عربی و نیز از متخصصان زبان عربی دعوت به عمل آید.


2-2 وظایف این کارگروه عبارت است از:
 • تعیین و معرفی طراحان، ویراستاران و در صورت نیاز مصححان هر دوره از آزمون از بین متخصصان زبان انگلیسی
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقای کمی و کیفی این آزمون با رویکرد افزایش گستره آن در سطح بین‌المللی
 • تعیین روایی، پایایی، درجه دشواری و تمیز آزمون‌ها
 • بررسی نقدها، اعتراضات و پیشنهادهای واصله
 • تعیین حدنصاب‌های قابل پذیرش سایر آزمون‌های مورد قبول دانشگاه
 • ارائه مشاوره تخصصی در خصوص آزمون‌ها به مرکز سنجش و آزمون و شورای تحصیلات تکمیلی
2-3 جلسات کارگروه به دعوت رئیس کارگروه برگزار می‌شود.

ماده 3: برنامه زمانی آزمون
آزمون PNUET  حداقل در چهار نوبت در سال با تشخیص و برنامه‌ریزی مرکز سنجش و آزمون برگزار می‌گردد.

ماده 4: پذیرش نمرات آزمون‌های زبان انگلیسی معتبر
علاوه بر آزمون PNUET، نمرات آزمون‌های معتبر زبان انگلیسی نیز بر اساس جدول ذیل برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه مورد قبول هست.
حدنصاب مورد قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر
(گروه‌بندی مندرج در تبصره ماده یک)
حدنصاب مورد قبول برای دانشجویان دکتری تخصصی
نام آزمون
360 450 TOFEL(PBT)
TOLIMO
120 150 TOFEL(CBT)
52 64 TOFEL(IBT)
4 5 IELTS Academic
40 50 MSRT(MCHE)
48 60 UTEPT ) دانشگاه تهران)
تبصره 1: در خصوص آزمون دانشگاه تهران ) UTEPT ( برای رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث و مدرسی معارف اسلامی نمره 50 قابل قبول است (برای دانشجویان شاهد و ایثارگر این رشته‌ها، حدنصاب قابل قبول،  48 است).
تبصره 2: در صورت عقد تفاهم‌نامه همکاری در پذیرش متقابل گواهی آزمون زبان انگلیسی بین دانشگاه و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی بر اساس متن تفاهم‌نامه و ساختار آزمون موردنظر، نمره قبولی مربوط تعیین و از طرف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ابلاغ می‌شود.
تبصره3: دانشجویان رشته مدرسی معارف اسلامی می‌توانند گواهی قبولی آزمون زبان عمومی دانشگاه معارف اسلامی قم را نیز ارائه نمایند.
تبصره 4: دانشجویان دوره دکتری که یک مقطع تحصیلی پیشین را در یکی از دانشگاه‌های انگلیسی زبان مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و در کشور انگلیسی زبان گذرانده باشند، مشروط به این‌که دوره گذرانده شده حضوری بوده باشد، از ارائه گواهی موفقیت در آزمون زبان خارجی معاف می‌باشند.

ماده 5: با توجه به بخشنامه شماره 236751/21/2 مورخ 24/9/97 وزارت عتف، دانشجویان رشته‌های علوم قرآن و حدیث، علوم و معارف نهج‌البلاغه، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، تاریخ اسلام، فلسفه دین و مدرسی معارف اسلامی در صورت تمایل می‌توانند به‌جای شرکت در آزمون‌های زبان انگلیسی، در آزمون‌های بسندگی زبان عربی مورد تأیید دانشگاه شرکت کنند و گواهی موفقیت در این آزمون‌ها را ارائه نمایند.
بر اساس مصوبه مورخ 24/1/98 شورای تحصیلات تکمیلی، تعیین سطح آزمون‌های بسندگی زبان عربی مورد تأیید دانشگاه به شرح زیر تعیین شده است:
نام دانشگاه مجری آزمون حداقل نمره مورد پذیرش
دانشگاه تهران- نمره از 100 60
دانشگاه فردوسی مشهد- نمره از 100 55

تبصره 1: افزایش یا کاهش این رشته‌ها به پیشنهاد بخش علمی و کارگروه تخصصی زبان عمومی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی میسر است.
تبصره 2: در صورت افزایش دانشگاه‌های دولتی مجری آزمون‌های بسندگی زبان عربی، آزمون این دانشگاه‌ها نیز  پس از بررسی و تأیید در کارگروه تخصصی زبان عمومی، مورد پذیرش می‌باشد. نمره مورد پذیرش توسط کارگروه تخصصی زبان عمومی، تعیین می‌شود.

ماده 6: دانشجویان دوره دکتری در رشته‌های موضوع ماده 5، که یک مقطع تحصیلی پیشین را در یکی از           دانشگاه‌های عرب زبان مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در یک کشور عرب زبان گذرانده باشند، مشروط به این‌که دوره گذرانده شده حضوری  بوده باشد،  در صورت تأیید کارگروه تخصصی زبان عمومی دانشگاه، (موضوع ماده 2) از ارائه  گواهی موفقیت در آزمون زبان خارجی معاف می‌باشند.

ماده 7: سایر موارد
7-1 بررسی صحت و اصالت گواهی‌های ارائه شده از سوی متقاضی بر عهده مرکز مجری دوره دکتری تخصصی بوده و در صورت نیاز، رئیس مرکز/ واحد مجری ملزم به استعلام از مراجع ذیربط می‌باشد.
7-2 مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پس از برگزاری هر دوره از آزمون‌ها، فهرست قبول‌شدگان و نمرات مربوط را از طریق سامانه اداری ارسال می‌دارد. مراکز مجری دوره دکتری تخصصی، مکلفند گواهی ارائه شده از طرف متقاضی را با این فهرست مطابقت داده و در صورت مغایرت از مرکز سنجش و آزمون استعلام نمایند.
7-3  گواهی صادره برای قبول شدگان به امضای رئیس مرکز سنجش و آزمون معتبر بوده و باید در آن نمره اخذ شده، نمره مورد قبول، تاریخ برگزاری آزمون و مدت اعتبار درج گردد. مدت اعتبار هر یک از گواهی‌های اخذ شده 2 سال از تاریخ برگزاری آزمون می‌باشد.
7-4 مرجع تفسیر و رفع ابهام این دستورالعمل، کارگروه تخصصی زبان عمومی و با تأیید و ابلاغ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی می‌باشد.
7-5 هزینه ثبت‌نام آزمون PNUET برابر مصوبات هیئت‌امنای دانشگاه توسط معاونت اداری، مالی و عمرانی در ابتدای هر سال تعیین می‌شود. همچنین حق‌الزحمه طراحان سؤال، ویراستاران و عوامل اجرایی این آزمون برابر مصوبه هیئت‌رئیسه مشخص می‌شود.
 
پیوست 19: ارزیابی جامع  (برگشت به فهرست مطالب)
مقطع دکتری تخصصی
 1. ارزیابی جامع، آزمونی تخصصی است که پس از گذراندن تمام واحدهای دوره آموزشی، با هدف ارزشیابی توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی دانشجو توسط هیئت ارزیابی‌کننده برگزار می‌شود. حداقل نمره میانگین قبولی در ارزیابی جامع 16 است. در غیر این صورت دانشجو مجاز است، صرفاً یک‌بار دیگر، در ارزیابی جامع شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند، در غیراینصورت با درخواست دانشجو پرونده دانشجو برای تصمیم‌گیری در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه، ارجاع می‌شود.
 2. پرونده دانشجویانی که به کمیسیون موارد خاص ارسال می‌گردد، پس از تأیید کمیسیون فقط یک‌بار می‌تواند در ارزیابی جامع مجدد شرکت نمایند.
 3. ارزیابی جامع توسط هیئت ارزیابی‌کننده که توسط دبیر شورای تخصصی در مرکز تحصیلات تکمیلی یا مدیر گروه استانی / منطقه‌ای انتخاب می‌شوند، متشکل از افراد ذیل انجام می‌شود:
 • دبیر شورای تخصصی در مرکز تحصیلات تکمیلی یا مدیر گروه استانی / منطقه‌ای در استان‌ها (دبیر هیئت)
 • حداقل 3 نفر از اعضای گروه دارای حداقل مرتبه دانشیاری. در مراکزی که فاقد عضو هیئت‌علمی با مرتبه دانشیار می‌باشند حداکثر یک نفر از اعضای هیئت با مرتبه استادیار و با سابقه 3 سال تدریس در دوره دکتری انتخاب می‌شوند.
 • حداقل یک نفر عضو مدعو خارج از گروه مربوط دارای تخصص مربوطه (این عضو می‌تواند از سایر گروه‌های آموزشی دانشگاه دارای تخصص مرتبط، یا سایر اعضای استان‌ها یا سایر موسسه‌های آموزشی پژوهشی وابسته به وزارتین باشد)
 1. برای ورود به مرحله ارزیابی جامع، کسب نمرات بالای 14 در هر درس (اعم از جبرانی، اصلی، تخصصی، اضافی و ...) و میانگین کل حداقل 16 از تمام واحدهای آموزشی دوره (نمرات دروس جبرانی در میانگین کل تأثیر ندارد) و ارائه مدارک توانایی زبان‌های خارجی به دانشگاه بر اساس شیوه‌نامه آزمون زبان دانشجویان دوره دکتری تخصصی الزامی می‌باشد.
 2. تمام نمرات (اختصاصی و جبرانی) در گزارش 272 و کارنامه کلی دانشجو در سامانه گلستان پژوهشی باید ثبت شود.
 3. قبل از برگزاری ارزیابی جامع، تسویه‌حساب کامل مالی توسط دانشجو صورت گیرد.
 4. مواد امتحانی ارزیابی جامع باید یک نیمسال قبل از برگزاری توسط مدیر گروه مربوط در مرکز تحصیلات تکمیلی یا در استان / منطقه به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان برسد. عناوین مواد امتحانی که حداقل 3 و حداکثر 5 عنوان درسی است، باید به تأیید دبیر شورای تخصصی در مرکز تحصیلات تکمیلی یا مدیر گروه آموزشی و پژوهشی استان / منطقه مربوط برسد.
 5. سهم آزمون‌های کتبی در نمره نهایی 14 از 20 و آزمون شفاهی در نمره نهایی 6 از 20 می‌باشد.
 6. آزمون کتبی از محتوای دروس رشته مربوط در دوره دکتری تخصصی به‌صورت تشریحی و حداکثر در دو روز کاری برگزار می‌شود. به‌منظور تسریع در روند فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان، نتایج آزمون کتبی باید ظرف مدت 15 روز کاری توسط دبیر شورای تخصصی مربوط در مرکز تحصیلات تکمیلی یا مدیر گروه آموزشی و پژوهشی استانی / منطقه‌ای به رئیس مرکز مجری اعلام شود.
 7. مسئولیت تنظیم صورت‌جلسات بر اساس کاربرگ پیوست 1 و ارائه آن به رئیس مرکز مجری بر عهده دبیر شورای تخصصی در مرکز تحصیلات تکمیلی یا مدیر گروه آموزشی و پژوهشی استانی / منطقه‌ای است.
 8. رئیس مرکز مجری حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نمره کتبی زمینه برگزاری آزمون شفاهی را فراهم می‌کند. آزمون شفاهی توسط هیئت ارزیابی‌کننده به‌منظور ارزشیابی قابلیت‌های پژوهشی، آموزشی و توانایی دانشجو در انجام پژوهش مستقل با تأیید رئیس مرکز مجری و دعوت مدیر گروه مربوط حداکثر دو هفته بعد از آزمون کتبی برگزار می‌شود. آزمون شفاهی بر اساس اطلاعات و توانایی علمی دانشجو در دروس آموزشی دوره یا حوزه عام‌تر رشته تخصصی دانشجو به عمل می‌آید. آزمون کتبی 70 درصد و آزمون شفاهی 30 درصد در نمره نهایی آزمون جامع دانشجو اثرگذار می‌باشند.
 9. دانشجویانی که با توجه به موارد فوق‌الذکر شرایط شرکت در ارزیابی جامع را دارا می‌باشند باید کاربرگ 2 (پیوست) را جهت شرکت در ارزیابی جامع به کارشناس مربوط تکمیل نموده تا در شورای تخصصی دکتری در مرکز تحصیلات تکمیلی یا شورای گروه‌های آموزشی – پژوهشی طرح شود.
 10. دانشجویانی که معدل کل بالای 16 در ارزیابی جامع کسب کرده‌اند، ولی در یک درس نمره کمتر از 14 کسب کرده‌اند، در ارزیابی جامع مشروط محسوب می‌شوند و باید مجدداً در ارزیابی جامع بعدی شرکت کرده و فقط در آزمون همان درسی که نمره کمتر از 14 کسب کرده بودند، شرکت نمایند. شرکت در آزمون یک زمینه یا یک درس صرفاً برای یک‌بار امکان‌پذیر بوده و جزء حداکثر دو بار فرصت آزمون محسوب نمی‌شود.
 11.  دانشجویانی که معدل کل کمتر از 16 در ارزیابی جامع کسب کرده باشند مردود و باید کلیه دروس ارزیابی جامع را مجدداً امتحان دهند.
 12. در مراکز و واحدهای داخل که حفاظت آزمون (زیر نظر حراست دانشگاه) وجود دارد، اخذ سؤالات، تکثیر و برگزاری آزمون با همکاری حفاظت آزمون بر عهده مدیر گروه آموزشی و پژوهشی مربوط و رئیس مرکز مجری است. در شعب خارج از کشور و مراکز مجری که حفاظت آزمون وجود ندارد، این وظایف بر عهده مرکز سنجش و آزمون دانشگاه است.
 13. مسئولیت نظارت بر ارزیابی جامع در داخل و خارج از کشور و بررسی اعتراضات در خصوص نحوه برگزاری این آزمون بر عهده مرکز سنجش و آزمون دانشگاه است.
 14. محل برگزاری ارزیابی جامع، محل تحصیل دانشجو است.
 15. آزمون جامع، حداکثر دو بار در سال در نیمسال‌های اول و دوم برگزار خواهد شد که تاریخ برگزاری آزمون توسط مرکز مجری مطابق با تقویم دانشگاه تعیین می‌شود. دانشجو مجاز است در سرترم مربوطه ثبت‌نام نماید. تاریخ و زمان برگزاری ارزیابی جامع در هر رشته با رعایت بازه زمانی تعریف‌شده باید توسط مرکز مجری حداقل 15 روز قبل به حراست استان، معاونت آموزشی استان و مرکز سنجش و آزمون دانشگاه اعلام شود.
 16. اگر نمرات برخی از مواد امتحانی ارزیابی جامع توسط استاد به‌موقع اعلام نشود، پس از یک مهلت کتبی دوهفته‌ای به وی، مدیر گروه آموزشی و پژوهشی مربوط و رئیس مرکز مجری با تنظیم صورتجلسه‌ای نسبت به واگذاری تصحیح اوراق امتحانی توسط استاد متخصص دیگری تصمیم‌گیری می‌نمایند و عضو جهت بررسی موضوع به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معرفی می‌شود.
 17. درصورتی‌که دانشجو در دو نوبت آزمون جامع حداقل نمره لازم را کسب نکند، صرفاً گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده به وی اعطاء می‌گردد.
 
کاربرگ شماره 1
صورت‌جلسه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی رشته                                گرایش                            در مورخ                          مرکز
عنوان درس اول:
عنوان درس دوم:
عنوان درس سوم:
عنوان درس چهارم:
عنوان درس پنجم:
ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی دانشجو نمره کتبی (هر درس از 20)
حداقل 3 و حداکثر 5 عنوان
میانگین آزمون کتبی از بیست نمره مصاحبه از بیست نمره نهایی
(بر اساس 70 درصد نمره آزمون کتبی + 30 درصد مصاحبه)
نتیجه نهایی (قبول / مردود)
نمره درس اول نمره درس دوم نمره درس سوم نمره درس چهارم نمره درس پنجم
1
2
3
4
5
نام و امضای دبیر شورای تخصصی رشته / مدیر گروه
نام و امضای عضو اول گروه ارزیابی‌کننده نام و امضای عضو دوم گروه ارزیابی‌کننده
نام و امضای عضو سوم گروه ارزیابی‌کننده
نام و امضای عضو چهارم گروه ارزیابی‌کننده نام و امضای عضو پنجم گروه ارزیابی‌کننده
امضای نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و امضای رئیس مرکز
 
کاربرگ شماره 2
تقاضانامه شرکت در ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی

احتراماً، اینجانب                              فرزند                       به شماره ملی
دانشجوی مقطع دکتری ورودی سال       به شماره دانشجویی                          رشته
گرایش                     با توجه به اینکه کلیه دروس دوره آموزشی خود را با نمرات حداقل 14 و میانگین حداقل 16 گذرانده‌ام و هیچگونه بدهی شهریه به دانشگاه ندارم، متقاضی شرکت در آزمون جامع مورخ
می‌باشم.
بدیهی است درصورتی‌که مشخص شود، شرایط شرکت در ارزیابی جامع این نوبت را نداشته‌ام دانشگاه مجاز است، طبق ضوابط و مقررات مربوط اقدام نموده و اینجانب حق هرگونه اعتراض و پیگیری قانونی را از خود سلب می‌نمایم.

                                                                                                نام و امضاء دانشجو
                                                                                                          تاریخ
 
پیوست 20: همانند جویی  (برگشت به فهرست مطالب)
مقطع کارشناسی ارشد
 1. پیشنهاده ها (پروپوزال‌ها) و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که فاقد طبقه‌بندی (محرمانه و ...) هستند، می‌بایست در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانند جویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانند جویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن‌ها و همچنین دانشجویان الزامی است.
 2. پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پیشنهاده (پروپوزال) آن‌ها که طبقه‌بندی (محرمانه و ...) ندارند، پس از دفاع، در سامانه ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده به نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR ثبت و تمام متن آن‌ها بارگذاری شود.
 3. اصالت محتوای پیشنهاده (پروپوزال) پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و همچنین تمام متن گزارش پایانی آن‌ها، پیش از تصویب و دفاع، با کاربرد سامانه همانند جو به نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR بررسی شود. رایانامه CRM@EMAIL.IRANDOC.AC.IR برای دانشجویان و دانش‌آموختگان جهت پیگیری و تماس با سامانه ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده و رایانامه INFO@TIK.IRANDOC.AC.IR برای تماس با سامانه همانند جو قابل‌استفاده است.
 4. پیش از تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، پیشینه آن‌ها را با کاربرد سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مانند پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR یا سامانه پیشینه پژوهش به نشانی PISHINEH.IRANDOC.AC.IR بررسی کنند.
 5. پایان‌نامه‌ها و پیشنهاده (پروپوزال) آن‌ها را که طبقه‌بندی (محرمانه و ...) ندارند، پیش از تصویب در موسسه، در سامانه همانند جو به نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR همانندجویی کنند.
 6. پایان‌نامه‌ها و پیشنهاده (پروپوزال) آن‌ها را که طبقه‌بندی (محرمانه و ...) ندارند، پس از تصویب در موسسه، در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده به نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR ثبت و تأیید و تمام متن آن‌ها را بارگذاری کنند.مقطع دکتری تخصصی
 1. پیشنهاده ها (پروپوزال‌ها) و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که فاقد طبقه‌بندی (محرمانه و ...) هستند، می‌بایست در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن‌ها و همچنین دانشجویان الزامی است.
 2. رساله‌های دکتری دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پیشنهاده (پروپوزال) آن‌ها که طبقه‌بندی (محرمانه و ...) ندارند، پس از دفاع، در سامانه ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده به نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR ثبت و تمام متن آن‌ها بارگذاری شود.
 3. اصالت محتوای پیشنهاده (پروپوزال) رساله‌های دکتری و همچنین تمام متن گزارش پایانی آن‌ها، پیش از تصویب و دفاع، با کاربرد سامانه همانندجو به نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR بررسی شود. رایانامه CRM@EMAIL.IRANDOC.AC.IR برای دانشجویان و دانش‌آموختگان جهت پیگیری و تماس با سامانه ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده و رایانامه INFO@TIK.IRANDOC.AC.IR برای تماس با سامانه همانندجو قابل استفاده است.
 4. پیش از تصویب پیشنهاده (پروپوزال) رساله‌های دکتری، پیشینه آن‌ها را با کاربرد سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مانند پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR یا سامانه پیشینه پژوهش به نشانی PISHINEH.IRANDOC.AC.IR بررسی کنند.
 5. رساله‌ها و پیشنهاده (پروپوزال) آن‌ها را که طبقه‌بندی (محرمانه و ...) ندارند، پیش از تصویب در موسسه، در سامانه همانند جو به نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR همانندجویی کنند.
 6. رساله‌ها و پیشنهاده (پروپوزال) آن‌ها را که طبقه‌بندی (محرمانه و ...) ندارند، پس از تصویب در موسسه، در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده به نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR ثبت و تأیید و تمام متن آن‌ها را بارگذاری کنند.
 
پیوست 21: پایان نامه / رساله  (برگشت به فهرست مطالب)
مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجو می‌تواند با گذراندن کلیه واحدهای بخش آموزشی (از قبیل دروس اصلی، الزامی، اختیاری، جبرانی کارشناسی، دروس دانشپذیری و ...) بدون احتساب نمرات مردودی (مادامی‌که نمره پایان‌نامه در معدل محاسبه نمی‌شود) با کسب حداقل میانگین کل 14 نسبت به انتخاب پایان‌نامه اقدام نماید.
 2. دانشجویی که میانگین کل 14 را احراز کرده باشد می‌تواند همراه با پایان‌نامه یک عنوان درس به غیر از روش تحقیق انتخاب نماید و چنانچه در انتهای نیمسال، میانگین کل وی کمتر از 14 بشود، می‌بایست مادامی‌که حداقل میانگین کل 14 را کسب نماید حسب ضرورت فقط یک درس نظری غیر از روش تحقیق را مطابق سرفصل در قالب سرترم جبران میانگین همزمان با پایان‌نامه انتخاب نماید. در هر شرایطی دفاع از پایان‌نامه فقط بعد از ثبت تمام نمرات بخش آموزشی و اکتساب حداقل میانگین کل 14 مقدور خواهد بود.
 3. استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و تأیید شورای گروه آموزشی و پژوهشی تعیین می‌گردد. مطابق با آیین‌نامه فعالیت‌های علمی، اساتید راهنما می‌بایست عضو علمی دانشگاه یا حسب ضرورت عضو علمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات مورد تأیید وزارتین با حداقل مرتبه علمی استادیاری و دارای مدرک دکترای تخصصی در رشته مربوطه باشند. در صورت ضرورت استاد راهنمای همکار یا استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید شورای گروه آموزشی و پژوهشی و مطابق با آیین‌نامه فعالیت‌های علمی از اعضای هیئت‌علمی داخل یا خارج از دانشگاه با مرتبه علمی استادیار به بالا یا متخصصان خارج از دانشگاه با مدرک تحصیلی حداقل دکترای تخصصی انتخاب می‌شود.
 4. درصورتی‌که استاد راهنما یا مشاور به هر دلیلی امکان ادامه همکاری در پایان‌نامه را نداشته باشند، تغییر استاد راهنما یا مشاور بر اساس شیوه‌نامه مربوط صورت خواهد گرفت.
 5. دفاع از پایان‌نامه پس از تدوین توسط دانشجو و تأیید کیفیت علمی و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما مبنی بر قابل دفاع بودن در حضور هیئت‌داوران صورت می‌گیرد. ترکیب هیئت‌داوران عبارتند از: استاد راهنما، استاد راهنمای همکار، استاد مشاور، استاد داور (یک عضو علمی داخل یا خارج از گروه آموزشی یا خارج از دانشگاه با مرتبه علمی استادیار به بالا با مدرک تحصیلی حداقل دکترای تخصصی) و نماینده تحصیلات تکمیلی می‌باشد که جلسه دفاع با حضور اساتید راهنما، راهنمای همکار یا مشاور و داور برگزار می‌گردد و نماینده تحصیلات تکمیلی بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌نماید و می‌تواند یکی از اعضای علمی یا هیئت‌داوران باشد.
 6. زمان دفاع از پایان‌نامه حداقل 3 ماه پس از تصویب طرح پیشنهاده تحقیق (پروپوزال) است مشروط بر آنکه پیش از دفاع، پایان‌نامه را انتخاب کرده باشد.
 7. انتخاب پایان‌نامه در دوره تابستان میسر نمی‌باشد ولیکن تمدید آن در دوره تابستان بلامانع است.
 8. دانشجو پس از انتخاب پایان‌نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است موظف است بر اساس تقویم دانشگاه در کلیه نیمسال‌های تحصیلی برای پایان‌نامه به تعداد صفر واحد طبق شهریه مصوب هیئت امناء ثبت‌نام نماید.
 9. در صورت ضرورت، امکان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه به‌صورت ویدئوکنفرانس یا دفاع در مرکزی خارج از مرکز مجری طبق شیوه‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.
 10. چنانچه نمره ارزشیابی پایان‌نامه مردود اعلام شود، با تأیید هیئت‌داوران، حداکثر یک نیمسال در صورت داشتن سنوات مجاز تحصیل به دانشجو اجازه داده می‌شود تا دوباره در جلسه دفاع شرکت نموده و از پایان‌نامه خود دفاع نماید. دانشجویی که نتواند از پایان‌نامه خود با درجه قبول دفاع کند، صرفاً گواهی واحدهای درسی گذرانده شده به وی اعطاء می‌شود.
مقطع دکتری تخصصی
 1. دانشجویان شیوه آموزشی – پژوهشی برای ورود به مرحله پژوهشی نیاز است حداقل میانگین کل 16 از بخش آموزشی را کسب نموده و از آزمون‌های زبان و ارزیابی جامع نیز طبق شیوه‌نامه‌های آزمون زبان دانشجویان دکتری و ارزیابی جامع نمرات قبولی کسب نمایند. همچنین برای دانشجویان شیوه پژوهشی کسب حداقل میانگین کل 16 از بخش آموزشی و قبولی در آزمون زبان طبق شیوه‌نامه آزمون زبان دانشجویان دکتری جهت ورود به مرحله پژوهشی الزامی است.
 2. در صورت ضرورت استاد راهنمای همکار یا اساتید مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید شورای گروه آموزشی و پژوهشی / مرکز تحصیلات تکمیلی و مطابق با آیین‌نامه فعالیت‌های علمی از اعضای هیئت‌علمی داخل یا خارج از دانشگاه با مرتبه علمی استادیار به بالا یا متخصصان خارج از دانشگاه با مدرک تحصیلی حداقل دکترای تخصصی انتخاب می‌شود.
 3.  درصورتی‌که استاد راهنما یا مشاور به هر دلیلی امکان ادامه همکاری در رساله را نداشته باشند، تغییر استاد راهنما یا مشاور بر اساس شیوه‌نامه مربوط صورت خواهد گرفت.
 4. دانشجویان دکتری موظفند پس از قبولی در آزمون جامع، در بازه‌های سه‌ماهه، فرم گزارش پیشرفت رساله خود را تکمیل و امضا نموده و به رؤیت، تأیید و امضای اساتید راهنما و مشاور برسانند.
 5. دانشجویان دکتری حداقل یک سال پس از تصویب طرح پیشنهادی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به‌شرط اخذ درس رساله، مجاز به دفاع از رساله دکتری خود می‌باشند.
 6. دفاع از رساله پس از تدوین توسط دانشجو و تأیید کیفیت علمی و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما مبنی بر قابل دفاع بودن در حضور هیئت‌داوران صورت می‌گیرد. ترکیب هیئت‌داوران عبارتند از: استاد راهنما، استاد راهنمای همکار، اساتید مشاور، اساتید داور (داور داخلی از یک عضو علمی داخل و داور خارجی یک عضو علمی داخل یا خارج از گروه آموزشی یا خارج از دانشگاه با مرتبه علمی استادیار به بالا با مدرک تحصیلی حداقل دکترای تخصصی) و نماینده تحصیلات تکمیلی هست که جلسه دفاع با حضور اساتید راهنما، راهنمای همکار یا مشاور و داوران برگزار می‌گردد و نماینده تحصیلات تکمیلی بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌نماید و می‌تواند یکی از اعضای علمی یا هیئت‌داوران باشد.
 7. در صورت ضرورت، امکان برگزاری هر یک از مراحل جلسات دفاع از رساله (اعم از دفاع از پروپوزال، جلسات سمینارها، پیش دفاع و دفاع نهایی) به‌صورت ویدئوکنفرانس یا دفاع در مرکزی خارج از مرکز مجری طبق شیوه‌نامه مربوطه امکان‌پذیر است.


پیوست 22: تعاریف  (برگشت به فهرست مطالب)
 1. ارزیابی جامع: بررسی همه‌جانبه از توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکتری تخصصی است، که پس از گذراندن واحدهای دوره برگزار می‌شود.
 2. استاد راهنما: یکی از اعضای هیئت‌علمی دارای مدرک دکتری تخصصی مرتبط با حداقل مرتبه استادیار به بالا است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پایان‌نامه یا رساله بر عهده دارد.
 3. استاد مشاور: یکی از اعضای هیئت‌علمی و یا فرد دارای صلاحیت با تخصص مرتبط با مرتبه استادیار به بالا است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه، پایان‌نامه و یا رساله بر عهده دارد.
 4. برنامه درسی: مجموعه به‌هم‌پیوسته‌ای از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، مصوب مراجع قانونی است.
 5. پایان‌نامه: مستند علمی است که در فرایند تحصیلی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد / استادان راهنما و حسب مورد بر اساس استانداردهای پژوهشی تدوین می‌شود.
 6. تحصیل همزمان: چنانچه دانشجو به‌طور همزمان در یک مقطع در دو رشته غیرهمنام، یا در دو مقطع غیر یکسان در دو رشته همنام یا غیر همنام که در دو دانشگاه یکسان یا غیر یکسان در حال تحصیل باشد و حداقل یک نیمسال این تحصیلات با هم تلاقی زمانی داشته و سال ورود آن‌ها در دو سال متفاوت باشد، تحصیل همزمان محسوب می‌شود.
 7. حضوری: شیوه‌ای از پذیرش است که دانشجو به‌صورت تمام‌وقت در فعالیت‌های تحصیلی دانشگاه شرکت می‌کند.
 8. دانش‌آموخته: فردی است که یکی از رشته‌های دوره‌های تحصیلی مصوب را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده است.
 9. دانشجو: فردی است که در یکی از دوره‌های آموزش عالی برابر ضوابط معین پذیرفته شده، ثبت‌نام کرده و به تحصیل مشغول است.
 10. دانشجوی نیمسال آخر: دانشجویی که در مقطع کارشناسی حداکثر 24 واحد و در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 14 واحد جهت اتمام سرفصل دوره نیاز داشته باشد.
 11. دانشجوی غیر ایرانی: تبعه غیر ایرانی که مدرک تحصیلی پایه خود را از کشور دیگری اخذ کرده و پذیرش وی در دانشگاه (در مراکز/ واحدها داخل کشور) برابر زمان ثبت‌نام مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه، صرفاً با توجه به سوابق تحصیلی صورت گرفته است یا تبعه غیر ایرانی که مدرک تحصیلی پایه خود را از ایران یا کشور دیگر اخذ کرده و پذیرش آن در نمایندگی‌ها و شعب خارج از کشور دانشگاه، برابر زمان ثبت‌نام مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه، صرفاً با توجه به سوابق تحصیلی صورت گرفته است یا تبعه غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی که مدارک تحصیلی پایه را از مدارس یا مراکز آموزشی معتبر در جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده است، مجاز به شرکت در آزمونهای سراسری و رشته محلهای بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور باشد. این دانشجویان تابع این آیین‌نامه و شیوه‌نامه مربوط به دانشجویان غیر ایرانی می‌باشند.
 12. دانشجوی شاهد و ایثارگر: همسر و فرزندان شهدا، جانبازان ۲۵ % و بالاتر و همسر و فرزندان آن‌ها، آزادگان و همسر و فرزندان آن‌ها که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند می‌توانند علاوه بر تسهیلات آموزشی از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نمایند. علاوه بر افراد فوق‌الذکر، جانبازان با حداقل ۱۵ % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه می‌توانند صرفاً از تسهیلات آموزشی تخصیص داده شده استفاده نمایند. این دانشجویان تابع این آیین‌نامه و شیوه‌نامه مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر می‌باشند.
 13. دانشگاه: منظور دانشگاه پیام نور است.
 14. دانشگاه مورد تأیید وزارتین: منظور هر یک از دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز تأسیس از مراجع ذی‌ربط که مجری دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی هستند.
 15. درس جبرانی: درسی از مقطع کارشناسی است که با تأیید گروه آموزشی پژوهشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در آغاز دوره تحصیلی ضروری تشخیص داده می‌شود.
 16. درس عملی: درسی است که فقط دارای عملیات آزمایشگاهی، کارگاهی، میدانی و صحرائی، کارورزی یا کارآموزی بوده و ممکن است خارج از محوطه کلاس درس تشکیل گردد.
 17. درس نظری: درسی است که فاقد هر گونه عملیات آزمایشگاهی، کارگاهی، میدانی و صحرائی، کارورزی و کارآموزی باشد. این درس می‌تواند از دروس سرفصل دوره یا دروس جبرانی باشد.
 18. درس نظری عملی: درسی است که طبق سرفصل مصوب، بخشی از ساعات آن کلاس به‌صورت نظری و بخشی دیگر به‌صورت عملی برگزار گردد.
 19. دکتری تخصصی: دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می‌شود و شامل 36 واحد درسی است.
 20. دوره تابستان: بازه زمانی حدفاصل نیمسال دوم سال تحصیلی قبل تا نیمسال اول سال تحصیلی بعد می‌باشد که برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دروس مطابق با دستورالعمل دوره تابستان همان سال ارائه گردیده و برای مقطع دکتری هیچ نوع درسی در این دوره ارائه نمی‌شود. طول این دوره به مدت 7 هفته تحصیلی می‌باشد که یک هفته آن مختص امتحانات است.
 21. دوره هم عرض: دوره‌ای است که در مجموعه گروه‌های آموزشی هم‌راستا تعریف شوند.
 22. راهنمای آموزشی: عضو هیئت‌علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی و پژوهشی است، که از سوی دانشگاه انتخاب می‌شود تا از تاریخ ورود تا پایان دوره تحصیلی، راهنمای تحصیل دانشجو باشد.
 23. رساله: مستند علمی است که در فرایند تحصیل دانشجوی دوره دکتری تخصصی و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی، با راهنمایی استاد / استادان راهنما و بر اساس استانداردهای پژوهشی با هدف توسعه مرزهای دانش تدوین می‌شود.
 24. رشته تحصیلی: یک شعبه فرعی از شاخه‌های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز از سایر شاخه‌های علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت با کارآمدی معینی می‌انجامد.
 25. سایر دانشجویان: دانشجویانی که جزو دانشجویان استفاده‌کننده از معافیت تحصیلی و دانشجویان غیر ایرانی نباشند.
 26. سنوات ارفاقی (افزایش سنوات): مدت سنوات تحصیلی است که مراجع ذیصلاح دانشگاه به دانشجو علیرغم استفاده از حداکثر سنوات مجاز اولیه، برای اتمام واحدهای دوره ارائه می‌دهد.
 27. سنوات مجاز اولیه (سنوات مجاز): به طول مدت دوره تحصیلی گفته می‌شود که بر اساس آیین‌نامه، دانشجو مجاز است واحدهای درسی خود را به پایان برساند. طول مدت دوره تحصیلی دانشجوی مشمول نظام وظیفه، بر اساس مدت زمان دوره معافیت تحصیلی تعیین می‌شود.
 28. شورای آموزشی: یکی از شوراهای تخصصی در نخستین سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی در امور آموزشی دانشگاه است که به‌منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تشکیل می‌شود.
 29. شورای تخصصی (گروه علمی): متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه (استادیار به بالا) آن رشته تخصصی (با حداقل 5 سال سابقه استادیاری در دانشگاه) است که توسط رئیس دانشگاه به مدت دو سال انتخاب و منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
 30. شهریه پرداز: منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی به ازای پرداخت هزینه‌ها است.
 31. شیوه آموزشی پژوهشی: شیوه‌ای تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که برنامه درسی مربوط به آن علاوه بر واحدهای درسی، مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایان‌نامه و یا رساله می‌شود.
 32. شیوه آموزشی الکترونیکی: شیوه آموزشی در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد است که دانشجوی آن برابر ضوابط معین پذیرفته و ثبت‌نام می‌شود و به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت نیمه‌حضوری یا غیرحضوری تحصیل می‌کند.
 33. غیرحضوری: شیوه‌ای از پذیرش است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعالیت‌های تحصیلی دارد.
 34. کاردانی پیوسته: دوره تحصیلی است که دارندگان مدرک دیپلم (در نظام آموزشی دارای پیش‌دانشگاهی بدون نیاز به گذراندن دوره پیش‌دانشگاهی) به آن وارد می‌شوند و با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب به مدرک کاردانی نائل می‌آیند.
 35. کاردانی ناپیوسته: دوره تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش‌دانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش‌دانشگاهی) به آن واردشده و با گذراندن حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب به دریافت مدرک کاردانی نائل می‌آید.
 36. کارشناسی ارشد: دوره تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می‌شود و شامل 28 تا 32 واحد درسی است.
 37. کارشناسی پیوسته: دوره تحصیلی پس از دوره متوسطه که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش‌دانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش‌دانشگاهی) به آن وارد شده و با گذراندن حداقل 130 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی نائل می‌آید.
 38. کارشناسی ناپیوسته: دوره تحصیلی است که پس از دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) آغاز و با گذراندن حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی نائل می‌آید.
 39. کمیته منتخب ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه (ستاد): متشکل از معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه است که وظیفه تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر را بر عهده دارد.
 40. گرایش تحصیلی: به شعبه‌ای از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد اطلاق می‌شود. اختلاف درس‌ها در دو گرایش از یک رشته نباید از 70 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.
 41. گروه آزمایشی: مجموعه رشته‌های تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک دسته‌بندی می‌شود.
 42. گروه آموزشی: بنیادی‌ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت‌علمی با تخصص مشترک، در یک رشته علمی خاص و یا چند رشته متجانس که به‌منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می‌شود.
 43. گروه آموزشی پژوهشی استان / منطقه: متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه استانی / منطقه‌ای در یک رشته تخصصی است که در هر یک از دانشگاه‌های استانی / منطقه‌ای تشکیل می‌شود. تشکیل یک گروه آموزشی - پژوهشی در هر دانشگاه استانی / منطقه‌ای منوط به وجود حداقل سه عضو علمی تمام‌وقت با مرتبه حداقل استادیاری در رشته تخصصی خاص است. اعضای گروه توسط رئیس دانشگاه استان / منطقه منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
 44. گروه آموزشی و پژوهشی دکتری: متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه با مرتبه استادیاری به بالا (حداقل یک نفر دانشیار به بالا) در یک رشته تخصصی است که در مرکز تحصیلات تکمیلی / مرکز مجری مقطع دکتری تشکیل می‌شود. اعضای گروه توسط رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی / رئیس استان مجری مقطع دکتری منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
 45. مرخصی تحصیلی: چنانچه دانشجویی طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه در یک نیمسال تحصیلی از مرخصی تحصیلی استفاده نماید، آن نیمسال با احتساب در سنوات و طبق شهریه مصوب هیئت‌امنا برای وی محاسبه خواهد شد.
 46. مشروطی: وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال بر حسب مقررات هر دوره تحصیلی، معدلِ کمتر از حدنصاب تعیین شده در آن دوره را کسب کرده باشد.
 47. معرفی به استاد: درصورتی‌که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک عنوان درس نظری باقیمانده (در مقطع کارشناسی ارشد) یا دو عنوان درس نظری باقیمانده (در مقطع کارشناسی) داشته باشد، می‌تواند این درس را به‌صورت معرفی به استاد بگذراند.
 48. نیمسال تحصیلی: بازه زمانی تعیین‌شده که شامل 16 هفته آموزش و 2 هفته امتحانات پایانی است که شروع آن از شروع کلاس‌ها و پایان آن آخرین روز امتحانات می‌باشد.
 49. نیمه‌حضوری: شیوه‌ای از پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوری و بخش دیگر غیرحضوری به انجام می‌رسد.
 50. واحد درسی: ارزش مقداری درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری،  عملی، آزمایشگاهی، کارگروهی یا عملیات میدانی (بازدید علمی)، کارورزی (کار در عرصه) و کارآموزی بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه اجرا می‌شود.
 51. وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
 52. هیئت‌داوران: اعضای هیئت‌علمی یا افراد متخصص دارای صلاحیت دانشگاهی هستند که برای ارزشیابی کمی و کیفی پایان‌نامه و یا رساله دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انتخاب می‌شوند.

 
پیوست 23:آزمون جامع دانشجویان مراکز بین الملل  (برگشت به فهرست مطالب)
مواد عمومی
 1. مادامی‌که برگزاری آزمون‌های پایان نیمسال به‌صورت متمرکز و باکیفیت مورد تأیید مرکز سنجش و آزمون برای دانشجویان مراکز بین‌الملل امکان‌پذیر نبوده و تأیید کیفیت آزمون‌ها از سوی مرکز سنجش و آزمون به اطلاع اداره کل خدمات آموزشی نرسد، رعایت ضوابط این شیوه‌نامه برای این دسته از دانشجویان الزامی است.
مواد اختصاصی
مقطع کارشناسی
 1. دانشجویان مقطع کارشناسی مراکز خارج از کشور پس از گذراندن کلیه دروس برابر سرفصل مصوب رشته، در آزمون جامع که مشتمل بر حداقل شش و حداکثر هشت واحد درسی از مجموعه دروس همان مقطع و همان رشته (به غیر دروس عمومی) است، شرکت می‌نمایند و ملزم به کسب نمره قبولی 10 از 20 می‌باشند. این دروس و منابع آن از طرف بخش‌های علمی مربوط با رعایت حجم منابع و دسترسی دانشجو برون‌مرزی به منبع درسی (ترجیحاً منابع منتشره توسط دانشگاه پیام نور) مشخص می‌شود.
 2. دانشجویان برون‌مرزی در شرایط زیر از گذراندن آزمون جامع معاف هستند که مرجع بررسی و تأیید این موارد مرکز امور بین‌الملل است:
 • درصورتی‌که بیش از 50 درصد واحدهای خود را در یکی از مراکز داخل گذرانده باشند (دروس معادلسازی از محل تحصیل قبلی که آزمون‌های پایان‌ترم آن نیز در داخل برگزار شده نیز در 50 درصد قابل محاسبه است).
 • از طریق یکی از آزمون‌های ورودی برگزار شده توسط سازمان سنجش کشور در همان رشته مقطع پذیرفته شده باشند.
 • آزمون پایان‌ترم دروس آن‌ها برای آزمون‌های برخط مورد تأیید مرکز سنجش و آزمون انجام شده باشد.
 1. دانشجویان کارشناسی که تقاضای دریافت مدرک کاردانی را دارند، باید در آزمون حداکثر دو درس از دوره که به‌صورت معرفی به استاد توسط مرکز امور بین‌الملل مشخص می‌شود، شرکت نمایند و در صورت موفقیت می‌توانند مدرک کاردانی را دریافت نمایند.
 2. برگزاری آزمون جامع زیر نظر کمیته‌ای متشکل از رئیس مرکز امور بین‌الملل (رئیس کمیته)، رئیس مرکز سنجش و آزمون و معاون حفاظت فیزیکی و آزمون حراست مرکزی دانشگاه، برگزار می‌شود. وظایف این کمیته به شرح زیر است:
 • تنظیم و تصویب برنامه زمانی آزمون در هر سال
 • تأیید محل‌های برگزاری آزمون مذکور در داخل و خارج از کشور و شیوه برگزاری آن (کاغذی، الکترونیکی یا برخط)
 • تعیین ناظران و برگزارکنندگان آزمون
 • بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراضات و مشکلات احتمالی
 • تأیید نهایی کیفیت برگزاری آزمون
 • سایر مواردی که از طرف مراجع ذی‌صلاح به کمیته ارجاع می‌شود.
 1.  آزمون جامع حداقل دو بار در هر سال (بهار و پاییز) در زمان‌هایی که کمیته فوق مشخص می‌کند، برگزار می‌شود. ضمناً واجدین شرایط می‌توانند علاوه بر زمان‌های اعلام‌شده، در آزمون‌های پایانی دروس مشخص‌شده هر نیمسال که زیر نظر مرکز سنجش و آزمون برگزار می‌شود، نیز شرکت نموده و در صورت موفقیت، قبولی در آزمون جامع محسوب می‌شود.
 2.  مسئولیت تهیه فهرست داوطلبان آزمون، تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون در مراکز خارج از کشور (کاغذی و برخط) و اعزام ناظران تأیید شده بر عهده دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی بین‌الملل است. طراحی و ارسال سؤالات، پشتیبانی آزمون‌های جامع الکترونیکی و برخط و اعلام نتایج بر عهده مرکز سنجش و آزمون می‌باشد. اعلام نظر در خصوص نمایندگان اعزامی در کمیته فوق و نحوه ارسال و دریافت سؤالات بر عهده دفتر حراست مرکزی است.
 3. دانشجویانی که یک‌بار در آزمون جامع برون‌مرزی شرکت می‌کنند، در صورت عدم کسب نمره قبولی هر درس، ملزم به شرکت مجدد در آزمون همان درس هستند.
 4. در صورت عدم کسب نمره قبولی، متقاضی در مقطع کارشناسی می‌تواند در آزمون حداکثر دو درس را زیر نظر مرکز امور بین‌الملل، با رعایت مقررات مربوط، صرفاً در داخل کشور به‌صورت معرفی به استاد بگذراند.
 5.  دانشجو ملزم به پرداخت شهریه متغیر دروس متناسب با واحدهای درسی در نظر گرفته شده برای این آزمون، طبق شهریه مصوب هیئت امناء است.
 6. دانشجویان اتباع غیر ایرانی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی از شرکت در آزمون جامع معاف هستند.
 مقطع کارشناسی ارشد
 1. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مراکز خارج از کشور پس از گذراندن کلیه دروس برابر سرفصل مصوب رشته، در آزمون جامع که مشتمل بر حداقل شش و حداکثر هشت واحد درسی از مجموعه دروس همان مقطع و همان رشته است، شرکت می‌نمایند و ملزم به کسب نمره قبولی 12 از 20 می‌باشند. این دروس و منابع آن از طرف بخش‌های علمی مربوط با رعایت حجم منابع و دسترسی دانشجو برون‌مرزی به منبع درسی (ترجیحاً منابع منتشره توسط دانشگاه پیام نور) مشخص می‌شود.
 2. دانشجویان برون‌مرزی در شرایط زیر از گذراندن آزمون جامع معاف هستند که مرجع بررسی و تأیید این موارد مرکز امور بین‌الملل است:
 • درصورتی‌که بیش از 50 درصد واحدهای خود را در یکی از مراکز داخل گذرانده باشند (دروس معادلسازی از محل تحصیل قبلی که آزمون‌های پایان‌ترم آن نیز در داخل برگزار شده نیز در 50 درصد قابل محاسبه است).
 • از طریق یکی از آزمون‌های ورودی برگزار شده توسط سازمان سنجش کشور در همان رشته مقطع پذیرفته شده باشند.
 • آزمون پایان‌ترم دروس آن‌ها برای آزمون‌های برخط مورد تأیید مرکز سنجش و آزمون انجام شده باشد.
 1. برگزاری آزمون جامع زیر نظر کمیته‌ای متشکل از رئیس مرکز امور بین‌الملل (رئیس کمیته)، رئیس مرکز سنجش و آزمون و معاون حفاظت فیزیکی و آزمون حراست مرکزی دانشگاه، برگزار می‌شود. وظایف این کمیته به شرح زیر است:
 • تنظیم و تصویب برنامه زمانی آزمون در هر سال
 • تأیید محل‌های برگزاری آزمون مذکور در داخل و خارج از کشور و شیوه برگزاری آن (کاغذی، الکترونیکی یا برخط)
 • تعیین ناظران و برگزارکنندگان آزمون
 • بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اعتراضات و مشکلات احتمالی
 • تأیید نهایی کیفیت برگزاری آزمون
 • سایر مواردی که از طرف مراجع ذی‌صلاح به کمیته ارجاع می‌شود.
 1.  آزمون جامع حداقل دو بار در هر سال (بهار و پاییز) در زمان‌هایی که کمیته فوق مشخص می‌کند، برگزار می‌شود. ضمناً واجدین شرایط می‌توانند علاوه بر زمان‌های اعلام شده، در آزمون‌های پایانی دروس مشخص شده هر نیمسال که زیر نظر مرکز سنجش و آزمون برگزار می‌شود، نیز شرکت نموده و در صورت موفقیت، قبولی در آزمون جامع محسوب می‌شود.
 2.  مسئولیت تهیه فهرست داوطلبان آزمون، تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون در مراکز خارج از کشور (کاغذی و برخط) و اعزام ناظران تأیید شده بر عهده مرکز امور بین‌الملل است. طراحی و ارسال سؤالات، پشتیبانی آزمون‌های جامع الکترونیکی و برخط و اعلام نتایج بر عهده مرکز سنجش و آزمون می‌باشد. اعلام نظر در خصوص نمایندگان اعزامی در کمیته فوق و نحوه ارسال و دریافت سؤالات بر عهده دفتر حراست مرکزی است.
 3. دانشجویانی که یک‌بار در آزمون جامع برون‌مرزی شرکت می‌کنند، در صورت عدم کسب نمره قبولی هر درس، ملزم به شرکت مجدد در آزمون همان درس هستند.
 4. در صورت عدم کسب نمره قبولی، متقاضی لازم است در مقطع کارشناسی ارشد یک درس را زیر نظر مرکز امور بین‌الملل، با رعایت مقررات مربوط، صرفاً در داخل کشور به‌صورت معرفی به استاد بگذراند.
 5.  دانشجو ملزم به پرداخت شهریه متغیر دروس متناسب با واحدهای درسی در نظر گرفته شده برای این آزمون، طبق شهریه مصوب هیئت امناء است.
 6. دانشجویان اتباع غیر ایرانی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از شرکت در آزمون جامع معاف هستند.
 

 
امتیاز دهی