مدارك لازم پرونده تحصيلي براساس مقطع تحصيلي
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/3/1 یکشنبه

 

مدارك لازم پرونده تحصيلي براساس مقطع تحصيلي

 

رديف

 

نوع مدارك

 

كارداني

كارشناسي ناپيوسته

كارشناسي پيوسته

از زمان ورود و در طي تحصيل

1.

شش قطعه عكس 4×3 جديد

*

*

*

2.

فرم هاي درخواست ثبت نام

*

*

*

3.

اصل كارت شركت در آزمون ورودي (سراسري، يا فراگير)

*

*

*

4.

تصوير برابر با اصل پشت و رو كارت ملي

*

*

*

5.

تصوير برابر با اصل كليه صفحات شناسنامه (صفحه توضيحات در صورت تغيير مشخصات)

*

*

*

6.

تصوير برابر با اصل گواهي وضعيت خدمت وظيفه عمومي (معافيت تحصيلي، پايان خدمت،...)

*

*

*

7.

تصوير برابر با اصل مدرك پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم

*

*

*

8.

اصل تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم

*

*

*

9.

تصوير برابر با اصل مدرك كارداني

 

*

 

10.

اصل تاييديه تحصيلي مدرك كارداني

 

*

 

11.

ليست قبولين براي پذيرفته شدگان دوره هاي فراگير يا آزمون سراسري

*

*

*

12.

كارنامه دانشپذيري براي پذيرفته شدگان دوره هاي فراگير

*

*

*

13.

مجوز دروس جبراني براي رشته هاي غيرهمنام

 

*

 

14.

مجوز تغيير رشته براي دانشجويان تغيير رشته

*

*

*

15.

مجوز انتقال براي دانشجويان انتقالي

*

*

*

16.

مجوز استفاده از سهميه

*

*

*

17.

فرم تعهد دانشجو به سازمانهاي خاص

*

*

*

18.

مدارك مربوط به اعطاي هرگونه تسهيلات به دانشجو

*

*

*

19.

مجوز معافيت از پرداخت شهريه

*

*

*

20.

گواهينامه طي دوره ICDL  براي دانشجويان دوره تجميع

*

*

*

 

21.

تصوير برابر اصل گذرنامه تحصيلي و ويزاي تحصيلي يا كارت اقامت يا كارت خانوار معتبر براي اتباع غير ايراني

*

*

*

زمان فراغت از تحصيل

22.

اصل كارت دانشجويي

*

*

*

23.

كاردكس دروس گذرانده دانشجو طبق سرفصل رشته

*

*

*

24.

كارنامه كامل رايانه اي سيستم گلستان تاييد شده توسط مركز

*

*

*

25.

فرم تسويه حساب

*

*

*

26.

اصل تسويه حساب صندوق رفاه براي استفاده كنندگان از وام جهت صدور و تحويل دانشنامه

*

*

*

27.

اصل فيش بانكي واريز وجه 12000ريالي جهت صدور گواهينامه موقت

*

*

*

28.

اصل فيش بانكي واريز وجه 12000ريالي براي صدور دانشنامه

*

*

*

29.

تصوير گواهينامه موقت پايان تحصيلات پس از فراغت از تحصيل

*

*

*

 

 

·         شماره حساب 2178609001007 بانك ملي شعبه بنفشه جهت واريز وجوه مربوط به بندهاي26 و 27 مي باشد.

 


مدارك لازم پرونده تحصيلي براساس مقطع تحصيلي

 

رديف

 

نوع مدارك

 

كارشناسي ارشد

 

دكتري تخصصي

از زمان ورود و در طي تحصيل

1.

شش قطعه عكس 4×3 جديد

*

*

2.

فرم هاي درخواست ثبت نام

*

*

3.

اصل كارت شركت در آزمون ورودي (سراسري، يا فراگير)

*

*

4.

تصوير برابر با اصل پشت و رو كارت ملي

*

*

5.

تصوير  برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه (صفحه توضيحات در صورت تغيير مشخصات)

*

*

6.

تصوير برابر با اصل گواهي وضعيت خدمت وظيفه عمومي (معافيت تحصيلي، پايان خدمت)

*

*

7.

تصوير برابر با اصل دانشنامه كارشناسي

*

 

8

تاييديه تحصيلي مدرك كارشناسي

*

 

9.

اصل ريز نمرات كامل تاييد شده مقطع كارشناسي

*

 

10.

تصوير برابر با اصل مدرك كارشناسي ارشد

 

*

11.

اصل تاييديه تحصيلي مدرك كارشناسي ارشد

 

*

12.

اصل ريز نمرات كامل تاييد شده مقطع كارشناسي ارشد

 

*

13.

ليست قبولين براي پذيرفته شدگان دوره هاي فراگير يا آزمون سراسري

*

*

14.

كارنامه دانشپذيري براي پذيرفته شدگان دوره هاي فراگير

*

*

15.

مجوز استفاده از سهميه

*

*

16.

فرم تعهد دانشجو به سازمانهاي خاص

*

*

17.

مدارك مربوط به اعطاي هرگونه تسهيلات به دانشجو

*

*

18.

مجوز معافيت از پرداخت شهريه

*

*

19.

مجوز دروس جبراني براي رشته هاي غيرهمنام

*

 

 

20.

تصوير برابر اصل گذرنامه تحصيلي و ويزاي تحصيلي يا كارت اقامت يا كارت خانوار معتبر براي اتباع غير ايراني

*

*

زمان فراغت از تحصيل

21.

اصل كارت دانشجويي

*

*

22.

كارنامه كامل رايانه اي تاييد شده سيستم گلستان توسط مركز

*

*

23.

كاردكس دروس گذرانده دانشجو طبق سرفصل رشته

*

*

24.

فرم تسويه حساب

*

*

25.

اصل تسويه حساب صندوق رفاه براي استفاده كنندگان از وام جهت صدور و تحويل دانشنامه

*

*

26.

اصل فيش بانكي واريز وجه 12000ريالي جهت صدور گواهينامه موقت

*

*

27.

اصل فيش بانكي واريز وجه 12000ريالي جهت صدور دانشنامه

*

*

28.

گواهينامه آزمون زبان خارجي (تافل، آيلتس،Pnu،...)

 

*

29.

تاييديه چاپ مقاله در يكي از مجلات پژوهشي

*

*

30.

صورتجلسه دفاع از پايان نامه

*

 

31.

صورتجلسه دفاع از رساله 

 

*

32.

چكيده پايان نامه و رساله

*

*

33.

مجوز آزمون جامع دكتري تخصصي

 

*

34.

كارنامه قبولي آزمون جامع دكتري تخصصي

 

*

 

تصوير گواهينامه موقت پايان تحصيلات پس از فراغت از تحصيل

*

*

 

·         شماره حساب 2178609001007 بانك ملي شعبه بنفشه جهت واريز وجوه مربوط به بندهاي 25 و 26 مي باشد.

بيشتر