1398/5/12 شنبه آموزش

خدمات آموزشی دانشگاه از سال 1369 تحت عنوان مدیریت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی تشکیل گردید و از سال 1380 از مدیریت خدمات آموزشی به اداره کل خدمات آموزشی به عنوان یکی از واحدهای حوزه معاونت آموزشی تغییر نام داده و به عنوان متولی اولین رسالت دانشگاه؛ یعنی آموزش، دارای نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی انجام همه امور آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه را به عهده دارد و از سه اداره تخصصی تشکیل شده است.

1- اداره پذیرش و ثبت نام

2- اداره مشمولین و دانشجویان غیر ایرانی

3- اداره دانش آموختگان

وظایف اداره کل خدمات آموزشی عبارتند از:

- تهیه و تدوین آئین نامه های آموزشی دانشگاه وفق مقررات و قوانین آموزشی وزارتی با امعان نظر به ساختار آموزشی و آموزش از راه دور این دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن

- تبیین مفاد آئین نامه ها با نقش راهبردی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه

- تهیه بخشنامه های آموزشی در راستای تسهیل در امور آموزشی

- راهبری، رسیدگی و پاسخگویی به مسائل آموزشی دانشجویان تا پایان تحصیلات به عنوان مرجع ذیصلاح

- برقراری ارتباط با سایر مراکز آموزشی و هدایت آموزش مراکز و واحدها

- صدور دانشنامه دانش آموختگان بر اساس آئین نامه و مقررات آموزشی

معرفی مدیران اسبق اداره کل خدمات آموزشی :