مدارك پذيرش و ثبت نام مقطع كارشناسي ارشد

 مدارك پذيرش و ثبت نام مقطع كارشناسي ارشد

1-  كارت پايان خدمت .

2- داشتن كارت معافيت كفالت يا پزشكي دايم و يا كارت معافيت دايم زمان صلح با فرم كامپيوتري .

3- متولدين سالهاي 1354 و قبل از آن داراي مدرك تحصيلي كارشناسي با ارائه ي كارت معافيت

4- متولدين سال 1352 و قبل از آن داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد با ارائه ي كارت معافيت

5- متولدين سال 1350 و قبل از آن داراي مدرك تحصيلي دكتري تخصصي غير پزشكي با ارائه ي كارت معافيت

6- متولدين سال 1344 و قبل از آن داراي مدرك تحصيلي دكتري پزشكي و دامپزشكي با ارائه ي كارت معافيت

7- متولدين سال 1333 و قبل از آن .

8- دانش آموختگان رشته هاي گروه پزشكي و رشته دامپزشكي متولد سال 1331 و يا قبل از آن .

9- مشمولان ليسانس با داشتن تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به بخش هاي وظيفه عمومي

تذكر:داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در فرجه ي شش ماهه بعد از فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي ضروري است . اين دسته از داوطلبان  در تاريخي كه توسط سازمان وظيفه ي عمومي نيروي انتظامي اعلام گرديده است مبادرت به اخذ دفترچه  آماده به خدمت و در صورت داشتن دفترچه، به خدمت وظيفه اعزام شوند .

 بديهي است در صورت پذيرفته شدن در آزمون دانشپذيري [ هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي ] به شرط نداشتن غيبت سربازي

 در زمان اعزام و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط در هر مرحله اي از خدمت وظيفه ، در صورت تمايل براي آنها از مراجع ذي ربط تقاضاي ترخيص و معافيت تحصيلي خواهد شد .

10- مشمولان اعزامي شاغل به خدمت در نيروي هاي نظامي و انتظامي با ارائه گواهي اشتغال به خدمت .

تذكر : اينگونه داوطلبان در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام به خدمت ، پس از قبولي در آزمون دانشپذيري ، برابر ضوابط دانشگاه

فقط مي توانند در صورت موافقت يگان محل خدمت ، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي داشته باشند .

11- دانش آموختگان دوره كارشناسي و يا كارشناسي ارشد متعهد خدمت سازمانها يا وزارتخانه ها كه در حين خدمت مي باشند با ارائه گواهي اشتغال مبني بر تعهد خدمت .

12- پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران با ارائه گواهي اشتغال از يگان مربوط

13- دارندگان معافيت تحصيلي در ساير دانشگاهها و همچنين طلبه هاي دارنده مدرك كارشناسي حوزه هاي علميه معتبرمورد تأييد[ در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه علميه قم ] كه مشغول تحصيل بوده و قصد ادامه تحصيل در يك رشته ديگر در دانشگاه پيام نور را دارند با ارئه يك نسخه از همان معافيت تحصيلي .

تذكر : بديهي است هر موقع دانشگاهها و حوزه هاي علميه ، معافيت تحصيلي دانشجو و طلبه اي را خاتمه يافته اعلام نمايند ، مشمول  ديگر نمي تواند با عنوان دانشجو ، از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد و برابر مقررات بايستي به خدمت وظيفه اعزام شده و گواهي اشتغال به خدمت ارائه نمايد .