شرایط پذيرش و ثبت نام


شرايط پذيرش و ثبت نام

1- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه دفترچه ي اعزام به خدمت آنان ممهور به مهر غيبت نشده است و همچنان مهلت اعزام دارند ، با رعايت ساير مقررات بلامانع بوده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ معافيت تحصيلي اقدام لازم به عمل آيد .

تذكر1:  اينگونه مشمولان در صورت تمايل مي توانند برابر ضوابط ، تحصيل همزمان با خدمت وظيفه ي عمومي داشته باشند .


2- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه دفترچه ي اعزام به خدمت آنان ممهور به مهر غيبت شده است و همچنان مهلت اعزام  دارند مجاز نبوده ، بلكه پس از اعزام به خدمت مقدس سربازي در مهلت معين و با ارائه گواهي اشتغال به خدمت ، درخواست آنان جهت ثبت نام و ادامه تحصيل ( با توجه به عدم مراجعه محسوب شدن ) به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ارجاع شود.

تذكر2: پس از موافقت كميسيون مزبور، افراد فوق الذكر مي توانند مطابق تبصره 6 ماده يك از بخش دوم آئين نامه آموزشي دانشگاه ادامه تحصيل دهند .


3- ثبت نام از مشمولان پذيرفته شده اي كه با مهر غيبت به خدمت وظيفه ي عمومي اعزام شدند با ارائه گواهي اشتغال به خدمت  مطابق تبصره ي6 ماده ي يك از آيئن نامه ي مذكور بلامانع است .

تذكر3 : براي مشمولان بند هاي 2و3 فوق ، درخواست معافيت تحصيلي برابر ضوابط انجام نمي پذيرد .

 

 شرايط اختصاصي دانشپذيري دوره هاي فراگير

الف- براساس آئين نامه اجرايي دوره هاي فراگير، دانشپذير در دوره ي دانشپذيري به هيچ عنوان از مزاياي معافيت تحصيلي بهره مند نمي شوند. زيرا معافيت تحصيلي برابر ضوابط نظام وظيفه، فقط به دانشجو تعلق مي گيرد.

 بنابراين هر داوطلب شركت در دوره ي دانشپذيري، در صورت مشموليت در طول دوره ي مذكور، موظف است در  موعد  مقرر از طرف نظام وظيفه، با معرفي خود به دواير وظيفه ي عمومي، مبادرت به اخذ دفترچه ي آماده به  خدمت و در صورت داشتن دفترچه، نسبت به اعزام به خدمت مقدس سربازي اقدام نمايد.

بديهي است پس از اعلام نتايج و قبولي در آزمون پايان دوره دانشپذيري و پس از تبديل وضعيت به دانشجويي مطابق تقويم ثبت نام اعلامي از سوي دانشگاه، در صورت واجد شرايط بودن يكي از بندهاي مربوط به مدارك پذيرش و ثبت نام ، مي تواند در صورت تمايل از معافيت تحصيلي برخوردار شود.

 

ب- ديپلمه هاي نظام قديم و يا دارندگان مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد كه همچنان در طول دوره دانشپذيري به  سن مشموليت نرسيده اند و مهلت دريافت دفترچه آماده به خدمت دارند، مي توانند در دوره دانشجويي ثبت نام  نمايند.

 

 

بيشتر