حذف و اضافه
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1- دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلت هاي تعيين شده كمتر از دو هفته پس از نيمسال تحصيلي، نسبت به حذف و اضافه درسهاي انتخابي بر اساس تقويم دانشگاهي اقدام نمايد، مشروط به اينكه تعداد واحدهاي باقي مانده ,كمتر از حد نصاب تعيين شده (12 واحد مشمولين و 5 واحد غير مشمولين) و يا بيشتر نشود.

2- حذف اضطراري: در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا يك هفته به پايان نيمسال يك يا چند درس از درسهاي انتخابي را حذف نمايد، مشروط به اينكه واحدهاي باقي مانده از حد نصاب تعيين شده كمتر نشود در غير اينصورت كل نيمسال حذف خواهد شد. ( در اين مرحله شهريه اي به دانشجو باز پرداخت نمي شود.)

3- در صورت حذف كليه دروس در يك نيمسال تحصيلي، براي آن نيمسال مرخصي تحصيلي صادر مي شود.

4- اگر دانشجو قادر به ادامه تحصيل نباشد مي تواند كليه درسهاي انتخابي را حذف نمايد.

5- چنانچه درسي بصورت هم نياز ارائه مي شود, دانشجو نمي تواند نسبت به حذف يكي از آنها اقدام نمايد, در صورت حذف يكي از آنها ديگري نيز حذف خواهد شد.

6- حذف درس بايد با رعايت پيش نياز صورت بگيرد.

7- در صورتيكه دانشجو، در درس پيش نياز بعلت حوادث غير مترقبه غيبت نمايد، درس پس نياز گذرانده شده با نظر شوراي آموزشي و ارائه مدارك مستدل قابل پذيرش است.

8- چنانچه دانشجو درسي را عليرغم داشتن نمره قبولي، مجدداً انتخاب نمايد چنانچه زمان حذف اضطراري باشد ,حذف مي شود, ولي بعد از امتحان, نمره درس فوق بصورت تكرار غير مجاز ثبت خواهد شد و در ميانگين محاسبه نخواهد شد، اين موضوع شامل دروس جبراني نخواهد شد.

 
     
[Part_Footer]