مرخصي تحصيلي
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1- دانشجو مي تواند با ارائه در خواست كتبي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.

2- دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند، مي تواند در دوره كارداني يك نيمسال و كارشناسي دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند. مدت مرخصي تحصيلي جز حداكثر سنوات دانشجو محاسبه مي شود. در زمان اخذ مرخصي تحصيلي دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت مي باشد در غير اينصورت عدم مراجعه محسوب مي شود.

3- دانشجوي كه بعنوان مامور دولت, همسر يكي از كاركنان يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه, به خارج اعزام مي شوند, مي توانند با ارائه حكم و مدارك مستدل علاوه بر مرخصي مجاز از 4 سال مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي باتاييدشوراي آموزشي استان استفاده كنددراين صورت موظف به پرداخت شهريه ثابت ميباشد.

 
     
[Part_Footer]