صدورشماره و كارت دانشجويي
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1-      شماره دانشجويي كليه دانشجويان  از طريق اداره كل خدمات آموزشي صادر مي شود

2-      صدور كارت دانشجويي توسط مركز  يا واحد انجام مي‌شود

3-   صدور كارت المثني داراي محدوديت بوده و لازم است موضوع به اطلاع دانشجويان رسانده شود و مراكز يا واحد ها نبايد به راحتي اقدام به صدور كارت المثني كنند . جهت صدور كارت دانشجويي المثني دانشجو مي بايست درخواست كتبي خود را به همراه فيش واريزي به حساب سيباي بانك ملي به شماره 2178609001007 به آموزش مركز/واحد تحويل نمايد تا پس از انجام تشريفات اداري كارت المثني صادر شود.

 
     
[Part_Footer]