نظام واحدي(ماده 6)
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1-   نظام آموزشي در دانشگاه به دو روش نيمه حضوري و مجازي صورت مي گيرد و دانشجو نبايد منتظر تشكيل كلاس به روش نظام سنتي باشد. در واقع آموزش در اين دانشگاه به صورت نيمه حضوري (بر محوريت كتاب و دانشجو) و به صورت مجازي (از طريق آموزش چند رسانه اي) استوار است با اينحال دانشگاه در تلاش است تا بتواند تعداد كلاسها را بيشتر كند و دانشجويان را تشويق به حضور در كلاس نمايد.

2-   دانشجو موظف است تعداد واحد هاي انتخابي را مطابق مقررات و برنامه امتحاني اعلام شده در پايان ترم امتحان دهد و عدم شركت در امتحان به منزله صفر محسوب مي شود.

3-   در مورد درس هاي پروژه و يا مشابه آن مدت اجرا و تحويل گزارش تا دو نيمسال تحصيلي توسط آموزش مركز تعيين مي شود، بعد از انقضاي دو نيمسال در صورت عدم ارائه پروژه يا كار عملي؛ نمره صفر به آن درس تعلق مي گيرد و دانشجو موظف به انتخاب مجدد آن درس و پرداخت شهريه است.

4-      نمره پايان ترم هر درس نظري و عملي بر اساس تعداد واحد نظري و عملي تعيين مي شود يعني :

تعداد واحد عملي درس × نمره بر مبناي 20 + تعداد واحد نظري × نمره بر مبناي 20

 حاصل تقسيم بر مجموع واحدهاي عملي و نظري درس

 

5-      ارزيابي بخش نظري متمركز و بخش عملي توسط استاد انجام مي شود.

6-      درسهاي عملي و نظري و يا عملي صرف را نمي توان بصورت خودخوان ارائه كرد.

7-   كسب نمره قبولي در يك بخش نظري و يا عملي به منزله معافيت از بخش ديگرنيست، بعبارت ديگر درسهايي كه نمره از ميانگين بخش نظري و عملي تعيين مي شود، كسب قبولي در يك بخش يا بخش ديگر معني پيدا نمي كند.

نكته مهم: كسب 50٪ نمره نظري براي احتساب نمره عملي الزامي است.

8-   درصورتيكه درسي داراي نمره ميان ترم باشد، نمره آزمون از 14 محاسبه شده و 6 نمره ميان ترم مطابق ضوابط توسط استاد تعيين مي گردد.

9-   حضور در كلاسهاي رفع اشكال گروهي الزامي نيست ولي در درسهاي عملي آزمايشگاهي و يا درسهاي كه بخشي از آن عملي است الزامي است و غيبت در بيش از يك چهارم كلاسهاي آن به منزله حذف درس مي‌باشد.

 
     
[Part_Footer]