تعداد واحدهاي انتخابي در يك نيمسال تحصيلي ماده 12
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1-      دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند بجز آخرين نيمسال تحصيلي موظف به انتخاب حداقل 5 واحد درسي هستند.

2-   دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، موظف به انتخاب حداقل 12 واحد درسي هستند، بجز در آخرين نيمسال تحصيلي و يا مواردي كه بخاطر رعايت پيش نياز مجبور به انتخاب تعداد واحد كمتر هستند.

3-      در صورتيكه ميانگين نيمسال تحصيلي دانشجو كمتر از 12 باشد ملزم به انتخاب12 واحد درسي مي باشد.

4-      عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد دانشجو مي گردد و آموزش مركز موظف به اجراي آن مي باشد.

5-   در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي, چه در مركز و يا مهمان 6 واحد مي باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست ,در بعضي موارد دانشجو تعدادي از واحدهاي خود را در مركز و تعدادي را نيز بصورت مهمان انتخاب مي نمايد كه مجموع واحدهاي آنها از 6 واحد بيشتر مي شود در اين صورت واحدهايي كه مهمان شده و بيشتر از سقف مجاز يعني 6 واحد  باشد, حذف خواهد شد.

6-      حداكثر تعداد واحدهاي انتخابي براساس مصوبه شوراي دانشگاه براي مقطع كارداني و كارشناسي بشرح زير تعيين شده است.

ميانگين نيمسال قبل كمتر از 12 باشد                    تا 12 واحد

ميانگين نيمسال قبل از 12 تا 99/16 باشد              تا 20 واحد

ميانگين نيمسال قبل از 17 تا 20 باشد                   تا 24 واحد

نكته مهم 1: معيار معدل براي حداكثر تعداد واحد، آخرين نيمسالي است كه دانشجو در آن درس انتخاب و در امتحان آن شركت نموده است.

نكته مهم 2: دانشجويان دو رشته اي با ميانگين نيمسال قبل از 17 تا 20 تا 27 واحد در دو رشته و براي كساني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند، با تشخيص رئيس مركز استاني 2 + 12 واحد خواهد بود.

7-   دانشجويان رشته تربيت بدني مجاز به انتخاب 6 واحد عملي مي باشند و تنها در ترم آخر و به شرط فراغت از تحصيل مي توانند 8 واحد عملي انتخاب نمايند.

8-      دانشجويان در اولين نيمسال تحصيلي مي توانند طبق ماده 12حداكثر 16 واحد درسي,  با رعايت  پيش نياز انتخاب نمايند.

9-      در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند به شرط احراز ميانگين كل (حداقل 12) تا 24 واحد درسي انتخاب نمايد.

10- چنانچه دانشجويي فقط يك درس باقي مانده داشته باشد، با نظر شوراي آموزشي مركز و با هماهنگي مراكز استاني        مي تواند در تكدرس (معرفي به استاد) شركت كند.

11- دانشجويي كه از 1 و حداكثر تا 3 عنوان درسي حداقل 3 بار مردود شود مي تواند آن دروس را به صورت معرفي به استاد بگذراند. (اين موضوع منافاتي با اجراي بند 10 ندارد)

 
     
[Part_Footer]