برنامه درسي و رعايت پيش نياز درسها
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1-   دانشگاه موظف است برنامه هاي درسي مصوب را اجرا نمايد و دانشجو نيز ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي باشد، (عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس است.)

2-   اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد، با نظر گروه آموزشي و بخشنامه‌هاي اعلام شده مي تواند درس پس نياز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد. (فقط شامل دروسي كه توسط گروه ها اعلام شده است)

3-      درصورت عدم قبولي دردرس پيش نياز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودي را بلافاصله در ترم هاي بعدي انتخاب و تكرار نمايد و نيازي به انتخاب درس پس نياز كه از آن نمره قبولي گرفته نيست.

4-   در درسهاي عمومي چنانچه دانشجو از درس پيش نياز نمره مردودي بگيرد، مي تواند درس پس نياز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند در مواردي كه در درسهاي عمومي دانشجو غيبت نمايد مي تواند در قالب تبصره ماده 10 عمل نمايد.

5-   رعايت نظم واحدي رشته ها ضروري است و انتخاب واحد بايد مطابق سرفصل و نيز برنامه 9 ترمه انجام شود و اگر دانشجوي در يك درس مردود شود ملزم به تكرار آن درس و اخذ نمره قبولي است و نمي‌تواند بدون گذراندن آن درس دانش آموخته شود.

6-   در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد، مي‌تواند از جدول دروس اختياري درس ديگري را انتخاب و بگذراند با اين حال نمره مردودي آن درس نيز در ميانگين ترم و ميانگين كل مطابق ضوابط سال ورود محاسبه مي‌شود.

7-   در آخرين نيمسال تحصيلي چنانچه تعداد واحدهاي باقي مانده دانشجو در حدي است كه ميانگين كل (حداقل 12) او اجازه انتخاب تا 24 واحد درسي را مي دهد و يا تعداد واحد كمتر دارد و ميانگين كل وي اجازه انتخاب همه واحدها را مي دهد از رعايت پيش نياز معاف است.

8-       در هر صورت رعايت پيش نياز درسها بجز موارد تبصره ماده 10 و ترم آخر ضروري است.

9-    دانشجويان اقليت‌هاي ديني مي‌توانند دروس گروه معارف خود را بدون هيچ محدوديتي از بين دروس مندرج در جدول عمومي معارف اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب نمايند.

 
     
[Part_Footer]