شرايط ورود و ثبت نام
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

    شرايط ورود:

1-      از نظر مقررات و قوانين جاري كشور مجاز به ادامه تحصيل باشد (منع تحصيلي نداشته باشد)

2-   داراي ديپلم متوسطه نظام قديم و يا مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد و يا مدرك كارداني مورد تائيد وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد.

3-      از طريق آزمون سراسري و يا فراگير پذيرفته شده باشند.

4-      دانش آموخته دانشگاهها و يا مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور كه مورد تأئيد مراجع فوق باشد.

5-      مدارك تحصيلي خارج از كشور و يا گواهينامه هاي حوزوي كه برابري آن به تأئيد مراجع فوق رسيده باشد.

6-   دانشجويان فعلي دانشگاهها (اعم از دولتي و غير دولتي) بدون انصراف مي توانند در دوره هاي فراگير شركت نمايند.

7-      دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند در صورت انصراف از رشته قبلي نمي توانند در رشته جديد ثبت نام نمايند.

8-      دانشجوياني كه داراي غيبت نظام وظيفه هستند مجاز به ثبت نام نمي باشند.

 

    شرايط ثبت نام:

1-   پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري و يا دوره هاي فراگير موظف است در مهلت هاي مقرر تعيين شده توسط دانشگاه براي ثبت نام  از طريق سيستم جامع دانشگاهي اقدام نمايد.

2-      دانشجو موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخت شهريه تعيين شده اقدام نمايد در غير اينصورت ثبت نام ايشان قابل پذيرش نيست.

3-      عدم مراجعه براي ثبت نام به منزله انصراف از تحصيل محسوب مي شود و لغو آن تابع مقررات آموزشي است.

4-   اگر دانشجويي بعد از زمان ثبت نام مراجعه نمايد، مسئول مركز با بررسي علت تأخير و تشخيص موجه بودن آن مي تواند در قالب مهلت ثبت نام با تأخير حدكثر تا يكماه بعد از ثبت نام، تا 12 واحد درسي مجوز انتخاب واحد صادر نمايد.

5-   ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً در قالب تقويم دانشگاهي اعلام شده مجاز است و هر گونه ثبت نام خارج از تقويم دانشگاهي غير قانوني و خلاف مقررات آموزشي است. (بجز موارد خاص مطابق مجوز اداره كل خدمات آموزشي)

 

 

   مداركي كه دانشجو ميبايست در زمان ثبت نام ارائه نمايد:

1-   مراكز موظف هستند، صرفاً از كساني كه بر اساس ليست سازمان سنـجش (آزمون سراسري يا فراگير) و يا با مجوز سازمان مركزي براي دانشجويان انتقالي از ساير دانشگاهها و پذيرفته شدگان مركز بين المللي از داوطلب ثبت نام بعمل آورند.  

2-      ارائه اصل كارت شناسايي ملي و شناسنامه و يك برگ تصوير از كليه صفحات آن.

3-      اخذ اصل ديپلم متوسطه و يا گواهي پيش دانشگاهي نظام جديد(براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي پيوسته)

اخذ اصل گواهي كارداني(براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته)

اخذ اصل گواهي كارشناسي(براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد)

اخذ اصل گواهي كارشناسي ارشد(براي كليه پذيرفته شدگان دكتري تخصصي)

4-      اخذ تأئيديه

الف) دانشجويان مقطع كارشناسي مي بايست رسيد پستي تائيديه ديپلم و پيش دانشگاهي خود را در هنگام ثبت نام ارائه نمايند.

ب) دانشجويان ساير مقاطع نامه اي از آموزش مركز جهت دريافت تائيديه تحصيلي دريافت تا امكان صدور تائيديه به دانشگاه ميسر و فراهم شود.

5-   اخذ مدرك مشخص كننده نظام وظيفه براي آقايان الزامي است، و كساني كه مايل به استفاده از معافيت تحصيلي هستند، مطابق دستور العمل از حوزه نظام وظيفه درخواست معافيت شود.

6-       ثبت نام مشروط مطلقاً ممنوع است.(بجزمواردي كه دردستورالعمل يا مجوز اداره كل خدمات آموزشي اعلام شده است)

7-       تكميل فرم مشخصات و فرم تعهد رعايت ضوابط دانشگاه

8-      ارائه مدرك ICDL براي پذيرفته شدگان دوره هاي مجازي

نكته مهم: در سيستم جديد ثبت نام اينترنتي لازم است داوطلب كليه مدارك مورد نياز را اسكن و در سيستم جامع خدمات آموزشي بارگذاري نمايد.

9-   فرم مخصوص استفاد از سهميه هاي مختلف مانند، ايثارگران، رتبه اول و يا غيره، لازم است در مدت تعيين شده و حداكثر تا شروع دومين نيمسال تحصيلي اخذ و در پرونده دانشجو ضبط شود.

10- كاركنان دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب مركز محل كار خود بعنوان محل تحصيل نيستند در صورت پذيرفته شدن قبولي آنان لغو مي شود.

11- ارائه يكي از مدارك مورد قبول بشرح زير با توجه به جدول نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور شهرستان و تحت پوشش هر مركز در دفترچه شماره 2 آزمون سراسري و تاريخهاي اعلام شده الزامي است.

الف- محل اشتغال كارمندان در شهرستان تحت پوشش مركز

ب- محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز

ج- دو سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش

د- محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش

تبصره- اگر داوطلب فقط يكي از شرايط فوق را داشته باشد به شرط سپردن تعهد كتبي مبني بر عدم درخواست انتقال ثبت نام بلامانع است.

12-  مطالعه و توجه كافي و دقيق به دستورالعمل ثبت نام ضروري است.

 
     
[Part_Footer]