تغيير گرايش
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1-      چنانچه دردفترچه راهنما رشته هاي تحصيلي عنوان گرايش قيد نشده باشد, گرايش رشته, محض ويا بدون گرايش است.

2-   مراكزي كه دررشته هايي در دو يا چند گرايش پذيرش دانشجو دارند, لازم است دردومين سال تحصيلي نسبت به انتخاب گرايش خود اقدام نمايند پس از انتخاب گرايش وگذراندن واحد ,حق تغييرگرايش را ندارند.

3-   دانشجو مي تواند غيرازگرايش مركز از گرايش هاي مصوب دانشگاه, درسايرمراكز را نيزانتخاب كند دراين صورت بايد واحدهاي كه درمركز ارائه نمي شود به نزديكترين مركز مهمان شود .

4-   دانشجوياني كه ازمعافيت تحصيلي استفاده مي كنند, فقط درقالب سنوات مجاز تحصيلي رشته خود مي توانند انتخاب واحد نمايند ويا پس از مشخص شدن خدمت وظيفه درخواست تحصيل نمايند.

5-      درتغيير گرايش هيچگونه تطبيق واحدي صورت نمي گيرد.

6-      دانشجو قبل از آنكه از گرايش خاص انتخاب واحد نمايد, بايد گرايش خود را مشخص كند.

 
     
[Part_Footer]