تغيير رشته
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

براي تغييررشته داشتن شرايط زيرالزامي است:

1-      شرايط ادامه تحصيل را داشته باشد.

2-      حداقل 24 واحد درسي (بغير ازدرسهاي پيش دانشگاهي ومعادلسازي شده ) گذرانده باشد.

3-      ميانگين كل 12 داشته باشد.(دروس مردودي در معدل محاسبه مي شود)

4-      نمره آزمون ورودي وي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمان رشته، همان سال وسهميه كمتر نباشد.

توجه :دانشجويان تكميل ظرفيت ، شاهد و مواردي كه با معرفي نامه سازمان سنجش معرفي مي شوند ؛نمره آزمون آنها اعلام نشده، و در صورت تقا ضاي تغيير  رشته مي بايست به صورت موردي از سازمان سنجش استعلام شود.

5-      تغيير رشته درهمان گروه علمي ودر مقاطع هم سطح  ويا از بالا به پايين امكان پذير است .

6-   دانشجويان رشته هاي علوم پايه ومهندسي با ميانگين15و رشته هاي علوم انساني و هنر با ميانگين16از داشتن نمره آزمون معاف هستند.دانشجويان دوره هاي فراگير نيز در صورت كسب نمره فوق مي توانند تغيير رشته دهند .

7-   تغييررشته دانشجويان دوره هاي فراگير بعد از ثبت نام وگذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دانشپذيري و از طريق شركت در آزمون (بند ج) مقدور است.

8-      دانشجو بايد با توجه به مدت مجاز تحصيل،پس از تطبيق درسها امكان گذراندن واحد درسي باقي مانده دررشته جديد را داشته باشد .

9-   كليه دروس عمومي و واحد هاي مشترك با عناوين، سرفصل و تعداد واحد مساوي   دانشجوياني كه در دانشگاه پيام نور تغيير رشته داده اند عينا با همان نمره رد يا قبول در كارنامه دانشجو باقي مي ماند.

10- تغييررشته دانشجوياني كه به دستگاههاي خاص تعهد  دارند با اعلام موافقت كتبي آن سازمان مقدور است.

11-  تغيير رشته به رشته تربيت بدني وطراحي لباس و پارچه به لحاظ پذيرش غيرمتمركز وآزمون عملي امكان پذير نيست.

12- درمواردي كه دانشجو دچاربيماري يا سانحه اي شود,  كه امكان ادامه تحصيل درآن رشته مقدور نباشد, با ارسال مدارك, ونظرشوراي آموزشي استان, مي تواند درهمان گروه يا تغيير گروه آزمايشي تغييررشته دهد.

13-  تا زمانيكه با تغييررشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي يا مرخصي تحصيلي است.

14-  دانشجو درطول تحصيل فقط يكبار مي تواند تغييررشته دهد.

15-  درصورت موافقت با تغييررشته وثبت نام دررشته جديدحق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.

16- دانشجويي كه  حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد, توصيه مي شود براي تحصيل در رشته جديد از طريق آزمون سراسري يا فراگير اقدام نمايد.

17-  دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصت دارند مدارك و تقاضاي تغيير رشته را به مركز/ واحد خودارائه نمايند.

در انتقال توام با تغييررشته, دانشجو بايد  هم شرايط انتقال وهم شرايط تغييررشته را كسب نمايد.

 

 تغيير رشته بند ج :

درصورتيكه دانشجوي پذيرفته شده آزمون سراسري و فراگير,فاقد شرايط تغيير رشته باشد مي تواند فقط يك بار ازطريق شركت درآزمون چند درس اختصاصي رشته مورد نظر و كسب نمره حداقل10درهردرس با معدل12تغييررشته دهند.

1-      تغييررشته از طريق بند ج فقط در رشته هايي مجاز است كه پذيرش دانشجو از طريق دوره فراگير را دارد.

2-      دانشجويان پذيرفته شده آزمون سراسري, درصورت درخواست تغيير گروه آزمايشي مي توانند از طريق بند ج اقدام نمايند.

3-      ثبت نام  تغييررشته از طريق بند ج درهرسال تحصيلي فقط يكباردر بهارسال تحصيلي وآزمون آن در ترم تابستان انجام مي شود.

4-      دانشجويان پذيرفته شده ( قبول شده)در دوره هاي فراگير نيز مي توانند در آزمون بند ج شركت نمايند.

5-   درزمان ثبت نام براي تغييررشته ازطريق بند ج، دانشجو مي تواند درسهاي فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نمايد ويا از رشته قبلي مرخصي تحصيلي بگيرد.

6-      دانشجويان طرح سنتي مي توانند در كليه رشته هاي ارا ئه شده در دفتر چه فراگير تقاضاي تغيير رشته نمايند.

7-      ثبت درسهاي فوق درهمان نيمسالي انجام مي شود ,كه دانشجو ثبت نام داشته است.

8-      شهريه درسهاي انتخابي مطابق دستور العمل معاونت اداري ومالي دانشگاه مي باشد.

9-      عناوين درسي و مركز انتخابي براي امتحان درس هاي اختصاصي مورد نظر در آخرين دفترچه دوره هاي فراگير است.

10-  لازم است شرايط پذيرش واحدهاي درسي به دانشجو اعلام شود.

11-  بلافاصله بعداز تغييررشته نسبت به تطبيق واحد دانشجو اقدام لازم بعمل آيد.

 
     
[Part_Footer]