عدم مراجعه و شرايط لغو عدم مراجعه
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

   عدم مراجعه

1-   دانشجو موظف است در مهلت‌هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد و عدم  مراجعه به منزله انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.

2-      لغو عدم مراجعه تا يك نيمسال تحصيلي بعهده مركز مي باشد.

3-      لغو عدم مراجعه بيش از يك نيمسال بعهده شوراي آموزشي استان مي باشد.

4-      لغو عدم مراجعه دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي در بخش دانشجويان مشمول اطلاع رساني شده است.

5-   لغو عدم مراجعه بيش از 5 نيمسال در شوراي آموزشي استان مطرح و در صورت داشتن سنوات تحصيلي جهت اتمام تحصيلات، تصميم گيري خواهد شد.

6-   صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراكز و يا مراكز استاني حداكثر تا پايان زمان ثبت نام با تاخير مطابق تقويم دانشگاهي مقدور است، در صورتي كه بعد از مهلت فوق صادر شود نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نيمسال بعد مقدور خواهد بود.

7-      پرداخت شهريه براي نيمسالهاي لغو عدم مراجعه شده الزامي است در اين صورت آن نيمسالها مرخصي تحصيلي ثبت مي شود.

8-   صدور مجوز بازگشت به تحصيل دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي كه بعلت اتمام سنوات مجاز به وظيفه عمومي معرفي شده بعهده كميسيون موارد خاص است.

9-      ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و كسب مجوز از مراجع ذيصلاح خلاف مقررات آموزشي است.

 

   شرايط لغو عدم مراجعه

1-   دانشجو با توجه به تعداد واحدهاي باقي مانده امكان تكميل سقف دوره را داشته باشد. (به ازاي هر 15 واحد درسي يك نيمسال از سنوات مجاز داشته باشد)

2-   امكان كسب حداقل ميانگين كل براي فراغت از تحصيل، با توجه به تعداد واحدهاي باقي مانده مقدور باشد.

 
     
[Part_Footer]