انصراف از تحصيل
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

1- ترك تحصيل بدون كسب اجازه از مركز انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي انصرافي حق ادامه  تحصيل ندارد.

2- دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد در خواست خود را بصورت كتبي به آموزش مركز ارائه دهد.

3- مركز موظف است حداكثر تا مدت يك ماه انصراف دانشجو را در مركز نگهداري كند, پس از انقضاي مهلت يك ماه در سيستم جامع خدمات آموزشي ثبت نمايد.

4- پس از انقضاي مهلت يك ماه, انصراف دانشجو قطعي تلقي شده و حق بازگشت به تحصيل را نخواهد داشت.

5- دانشجوي انصرافي موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل نمايد.

6- دانشجوي انصرافي از طريق آزمون سراسري و يا فراگير مي تواند مجدداً در دانشگاه شركت كند.

7-دانشجويان انصرافي استفاده كننده از معافيت تحصيلي حق استفاده مجدد از معافيت تحصيلي پس از پذيرفته شدن مجدد در آزمون سراسري و يا فراگير را ندارند.

8- دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي, چنانچه در مدت سنوات مجاز تحصيلي موفق به اتمام تحصيل, تكميل سقف دوره و يا احراز ميانگين كل, نشوند نبايد از تحصيل انصراف دهند, بلكه بعنوان اخراجي به حوزه نظام وظيفه معرفي مي شوند, اينگونه دانشجويان در صورت گذراندن 70 واحد مصوب دوره با مدرك كارداني به خدمت وظيفه معرفي ميگردند.

9-دانشجويان متقاضي تغيير رشته يا انتقال نمي بايست از رشته يا محل تحصيل اوليه خود انصراف دهند.

 
     
[Part_Footer]