ارزيابي تحصيلي دانشجو
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

ü       معيار هاي ارزيابي:

1- نمره درس بصورت عددي و بر معيار 0 تا 20 تعيين شده و نمره قبولي هر درس 10 مي باشد.

چنانچه در درسي دانشجو مردود شود، دراولين فرصت ملزم به تكرار آن است، نمره كليه درسها اعم از قبولي يا مردودي, در كارنامه ثبت خواهد شد.

2- در مواردي كه نمره بصورت قبول يا مردود در كارنامه ثبت مي شود نمره قبولي بشرح زبر خواهد بود:

-          جبراني 10

-          درسهاي نظري يا عملي 12

-          درسهاي پروژه, كارورزي و كارآموزي 14

3- برگزاري آزمون پايان ترم الزامي است.

4- در درسهاي نظري، اگر ميان ترم منظور نشود يا ميان ترم كمتر از پايان ترم باشد و يا خودخوان باشد نمره پايان ترم نمره نهايي است.

5- نمره درسهايي كه دانشجو بصورت قبول يا مردود گرفته است در ميانگين دانشجو محاسبه نمي شود.

6- نمره درسهاي ترم تابستان، تكدرس و درس هاي پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين كل دانشجو منظور  مي شود. و در سنوات دانشجو محاسبه نمي گردد.

7- اگر دانشجويي در هر ترم ميانگين كمتر از 12 كسب نمايد لازم است مركز در كارنامه تك ترم تذكر لازم را براي دانشجو بدهد.

 8- دانشجويان ورودي 86 و قبل از آن كه تا نيمسال دوم 86-85 مدرك دانش آموختگي دريافت نكرده اند در هنگام فارغ التحصيلي كليه دروس مردودي آنها كد 3 مي گيرد و در ميانگين كل محاسبه نمي گردد.

9- براي دانشجويان ورودي 87 و پس از آن، اولين نمره مردودي هر درس به همراه نمره قبولي در ميانگين كل محاسبه         مي گردد.

10- كليه امور آموزشي و تحصيلي دانشجويان در طول تحصيل با احتساب دروس مردودي مي باشد.

ü       ميانگين نمره ها‌ :

1- در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمره‌هاي دانشجويان در آن نيمسال بنام ميانگين نيمسال، و ميانگين نمره‌هاي كليه درس‌هاي گذرانده شده از اول دوره تحصيلي دانشجو تا پايان نيمسال تحصيلي بنام ميانگين كل محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شود.

2- براي محاسبه ميانگين نيمسال تعداد واحدهاي هر درس اخذ شده در آن نميسال تحصيلي در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهاي گرفته شده در آن نيمسال تقسيم مي‌گردد.

3- براي محاسبه ميانگين كل تعداد واحد هر درس در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد كل واحدهاي محاسبه شده تا پايان آخرين نيمسال تحصيلي تقسيم مي‌شود.

4- نمره درسهاي ترم تابستان و درس‌هاي پذيرفته شده و نيز تكدرس تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي‌شود.

5- راي كميته انظباطي و تخلفات (نمره 25/0) براي همه شرايط در ميانگين كل محاسبه مي گردد.

 

يادآوري مهم: جهت فراغت از تحصيل و دانش آموختگي، كسب معدل كل حداقل 12 الزامي است.

 
     
[Part_Footer]