مهمان دائم
1398/2/17 سه‌شنبه
1390/2/25 یکشنبه

در صورتيكه دانشجو داراي مشكلات خاص و امكان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارك
معتبر و مستند مي تواند متقاضي مهمان دائم باشد ,اين موضوع صرفاً با نظر شوراي آموزشي  استان امكان پذير است.

1-   دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصت دارند مدارك و تقاضاي مهمان دائم را به مركز/ واحد خودارائه نمايند.

2-      دانشجوي مهمان دائم مي تواند تاآخرين نيمسال در مركز مقصد تحصيل نمايد وليكن مدرك دانش آموختگي در مركز مبدا صادر مي شود.

مداركي كه دانشجودر هنگام تقاضاي مهمان دائم مي بايست به مركز مبدا ارائه دهد:

- تصوير برابر اصل مدارك محل سكونت ( سند مالكيت يا اجاره نامه )

- رضايتنامه كتبي از سرپرست قانوني دانشجويان مونث

- گواهي اشتغال به كار دانشجو ياسرپرست قانوني دانشجو

- ارائه مدارك پزشكي و گواهي پزشك (در صورت بيماري دانشجو  )

- ارائه تصوير سند ازدواج (براي دانشجوي خانم كه پس از قبولي در دانشگاه ازدواج نموده است .)

3-      بررسي تقاضاي مهمان دائم دانشجو از مركز برون مرزي فقط از طريق اداره كل خدمات آموزشي امكان پذيراست.

4-      مهمان دائم شدن دانشجو در طول تحصيل فقط يكبار مجاز است.

 
     
[Part_Footer]